Ersättning för tidsspillan. Såsom framgått av notis i SvJT 1960 s. 717 har föreningarna Sveriges häradshövdingar, Sveriges stadsdomare och Sveriges hovrättsdomare i cirkulärskrivelse till medlemmarna uttalat bl. a., att de finner de skäligt att ersättning till advokat för tidsspillan bestämmes till 25 kr. per timme och 250 kr. för hel dag. I ett senare cirkulär från häradshövding- och hovrättsdomarföreningarna framhålles följande:
    Då utsändandet av det gemensamma cirkuläret kan ha givit stöd för uppfattningen att styrelserna för föreningarna Sveriges häradshövdingar och Sveriges hovrättsdomare sanktionerat en generell rätt till gottgörelse för tio timmar å förhandlingsdag—i form av dels arvode för förhandling och dels ersättning för tidsspillan — vilja dessa styrelser framhålla, att de endast uttalat sig om skäligheten av beloppen men icke tagit ställning till frågan i vilken utsträckning tidsspillan å förhandlingsdag är ersättningsgill.
    Styrelserna vilja i detta sammanhang förorda begagnandet av rättegångsbalkens term tidsspillan i stället för uttrycket »rese- och väntetid», vilken senare benämning visat sig ägnad att vålla missförstånd.

S. R.

 

    Sveriges domareförbund höll d. 29 okt. 1960 ordinarie möte i Handelshögskolan, Stockholm. I mötet deltogo, förutom ett flertal särskilt inbjudna gäster — däribland representanter för de nordiska ländernas broderorganisationer — omkring 300 förbundsmedlemmar.
    Till ledamöter i styrelsen valdes vid mötet presidenten Herman Zetterberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Sven Kdling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt numera lagmannen Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gösta Hagströmer son suppl. I förbundets styrelse ingå tillika följande styrelseledamöter och suppleanter, som valts av de till förbundet anslutna föreningarna, nämligen av föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Knut Elliot och Joel Laurin med presidenterna Mauritz Wijnbladh och Björn Kjellin som suppl, av föreningen Sveriges häradshövdingar tingsdomaren Bengt Sandström och häradshövdingen Erik Alexanderson med häradshövdingarna Gunnar Bogren och Per-Otto Hainer som suppl., av föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl. samt av revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Ingvar Bladh med revisionssekreterarna Johan Björling och Björn Bernhard som suppl.
    Vid mötet diskuterades ämnet »Domstolsorganisationen i stöpsleven» med inledningsföredrag av prof. Per Olof Ekelöf.
    Antalet ledamöter i förbundet är för närvarande c:a 660.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 8 april 1960 årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Herman Zetterberg, lagmännen Fredrik Killander och Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Sven Aminoff och assessorn Christer Rune; från Göta hovrätt presidenten Joël Laurin, lagmannen Bo Beskow och hovrättsrådet

 

NOTISER 75Per Karlberg; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Lennart Fredlund; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof; samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Arne Fallenius.
    Föreningen har omkring 170 medlemmar.