Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 28 okt. 1960 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen, utnämnde justitierådet Nils Joachimsson och med ett osedvanligt livligt deltagande. Bland gästerna märktes justitieminister Kling, hovrättspresidenterna och tvenne representanter för häradshövdingarnas i Finland förening. Vid mötet presenterade av lagberedningen justitieråden Arne Brunnberg och Bertil Alexanderson samt hovrättsrådet Peter Westerlind förslaget till ny jordabalk. Direktören i Sveriges Juristförbund Styrbjörn von Feilitzen gav aktuella glimtar från förbundets verksamhet. Av förvaltningsberättelsen framgick att som vanligt styrelsen besvarat ett mycket stort antal remisser i lagstiftnings- och andra frågor och att almanack för domsaga utgivits under redaktion av tingsdomaren Bengt Sandström.
    Föreningens styrelse har följande sammansättning: justitierådet Joachimsson, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, Sthm, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, Sthm, sekr., häradshövdingarna Gunnar Bogren, Trollhättan, Per-Otto Hainer, Västervik, kassör, Olof Östberg, Boden, Torsten Myrland, Sölvesborg, och Sture Hasslow, Vimmerby. Suppl. äro häradshövdingen Nils Falk, Falun, tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg, samt häradshövdingarna Erik Göransson, Sundsvall, och Otto Schell, Motala. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 183, varav 3 äro hedersledamöter.

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 28 okt. 1960 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Nils Rappe. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt ett stort antal föreningsmedlemmar. Under förmiddagen förekom diskussion kring ämnet »Straffet och vållandefrågorna i trafikmål». Inledare var adv. Sten Agvald. Eftermiddagen ägnades åt överläggning över ämnet »Synpunkter på utbildningen av icke rättsbildade sekreterare». Inledare var rådmannen K. E. Skarvall. Efter inledningsanförandet följde en livlig diskussion. På kvällen samlades deltagarna till middag i Millessalen å Resturant Foresta.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, ordf., rådmannen Helge Forkman, Malmö, v. ordf., borgmästarna Axel Lindskog, Varberg, Åke Jansler, Östersund, och Bengt Åström, Sundsvall, rådmännen Allan Källoff, Borås, Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Torsten Huldén, Göteborg, och Erik Ahnlund, Västerås, samt rådmannen, numera lagmannen Bengt Lännergren, Stockholm. Styrelsesuppl. äro rådmannen Erik Björkman, Stockholm, kassaförv., samt assessorerna Georg Danckwardt, Norrköping, och Per Olof Holmäng, Göteborg. — Föreningen har 220 medlemmar och två hedersledamöter. 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har haft årsmöte i Stockholm d. 1—2 april 1960. Förutom sedvanliga föreningsangelägenheter förekom överläggning i ett flertal för polis- och åklagarväsendet aktuella ämnen.

 

76 NOTISER    Föreningens styrelse består av ordinarie ledamöterna landsfogdarna Henrik Enhörning, Örebro, ordf., Curt d'Orchimont, Vänersborg, v. ordf., Erik Lindström, Västerås, sekr., och Anders Holmström, Karlstad, kassaförv., samt bitr. landsfogden Åke Magnusson, Sthm.
    Suppleanter i styrelsen äro landsfogdarna Alf Eliasson, Malmö, och Axel Blomér, Falun, samt bitr. landsfogden Olle Vangstad, Karlstad. - Föreningen har 46 medlemmar.