Tillämpningsbestämmelser till upphovsrättslagen och fotografilagen

    I de nya lagarna om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild förutses att K. M:t skall meddela tilllämpningsbestämmelser rörande vissa stadganden. Vidare förutses att K. M:t skall utfärda bestämmelser om lagarnas tillämplighet med avseende å andra länder. Kungörelser med föreskrifter i dessa ämnen ha utfärdats d. 2 juni 1961 och ha, liksom lagstiftningen i övrigt, trätt i kraft d. 1 juli 1961. Förarbetena ha utförts i samråd mellan det svenska justitiedepartementet samt de danska, finska och norska undervisningsministerierna.
    Kungörelsen med tillämpningsbestämmiler (SFS nr 348) är uppdelad på fyra avsnitt.
    I det första (1—7 §§), som grundas på 12 § upphovsrättslagen och 6 § fotografilagen, behandlas i vilka fall fotografering för arkiv- och biblioteksändamål må äga rum utan upphovsmans eller fotografs samtycke.
    Den egentliga arkiv- och biblioteksfotograferingen regleras i 1—6 §§. Berättigade att framställa fotografiska kopior av skyddade verk och fotografier äro enligt 1 § första stycket riksarkivet och de arkivmyndigheter, som stå under dess inspektion, kungl. biblioteket och andra vetenskapliga eller fackliga bibliotek, som drivas av det allmänna, stifts- och landsbiblioteken samt statsunderstödda folkbibliotek med heltidsanställd personal. Enligt andra stycket skola även andra arkiv och bibliotek kunna få tillstånd till sådan framställning efter särskild prövning av K. M:t.
    Fotografering skall få ske för fyra olika ändamål.
    a) Enligt 2 § må de berättigade institutionerna genom mikrofilmning eller liknande förfarande framställa kopior av material i sina bestånd och samlingar i den utsträckning som påkallas av beredskaps- och skyddssynpunkter. Här avses bl. a. filmning av tidningar o. d. Vidare stadgas, att av sådant i bestånden och samlingarna ingående material, som på grund av sin ömtålighet eller svårersättlighet icke bör i original göras tillgängligt för lånesökande, må genom fotografi framställas kopior för utlåning; dock må flera än två kopior framställas endast om synnerliga skäl därtill äro. Enligt detta stadgande få alltså även framställas kopior i originalstorlek, t. ex. av bokrariteter och manuskript. I fall då materialet omfattar sådant skyddat verk eller fotografi som icke offentliggjorts, fordras upphovsmannens eller fotografens samtycke för kopieringen. Denna bestämmelse är av betydelse närmast för opublicerade manuskript, brevsamlingar o. d.
    b) I 3 § stadgas att genom fotografi även må framställas kopior av enstaka artiklar i samlingsverk, tidningar eller tidskrifter samt av korta avsnitt i andra utgivna verk för att, då så befinnes ändamålsenligt, för forsknings- eller studieändamål utlämnas till lånesökande i stället för de volymer eller häften i vilka de ingå. Till varje lånesökande må endast utlämnas en kopia av varje artikel eller avsnitt. Stadgandet legali- 

 

TORWALD HESSER 751serar bibliotekens serviceverksamhet på detta område, vilken redan antagit betydande omfattning; våra 24 största vetenskapliga bibliotek redovisade för 1959 (i några fall 1958/59) tillsammans över 1/4 milj. fotokopior i utlåningsverksamheten (Statistisk årsbok 1960, s. 274).
    c) Fotografering skall enligt 4 § i viss omfattning få ske för reparationsändamål. Såsom exempel må nämnas att några förstörda sidor i en volym ersättas med fotokopior. Då det gäller tidskriftsserier o. d. skola även felande band eller häften få framställas, dock endast under förutsättning att vad som felas ej kan erhållas i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren.
    d) Slutligen ges i 5 § regler om fotokopiering för kompletteringsändamål. Rätten härtill tillkommer endast bibliotek som enligt vad därom är stadgat äger att erhålla biblioteksexemplar. Enligt lagen d. 8 april 1949 (nr 166) angående skyldighet att avlämna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift, ändrad genom lag d. 3 mars 1961 (nr 25), utgöres denna kategori av kungl. biblioteket samt universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Dessa bibliotek må enligt kungörelsen, där synnerliga skäl därtill äro, genom fotografi framställa kopia av utgivet verk, som anses böra förvärvas till samlingarna men icke kan erhållas i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren. Av varje verk må endast en kopia framställas.
    I 7 § ges speciella bestämmelser rörande fotografering av böcker på läsapparatsband för utlåning till polioskadade och andra vanföra som ej kan hantera tryckta exemplar. Rätt att framställa sådana band tillkommer stifts- och landsbiblioteken samt statsunderstödda folkbibliotek med heltidsanställd personal. Även här gäller att andra bibliotek kunna få särskilt tillstånd till framställningen efter särskild prövning av K. M:t.
    I det andra avsnittet (8—10 §§), som grundas på 18 § andra stycket upphovsrättslagen, behandlas framställning av talböcker för utlåning till blinda och sådana vanföra som avses i 7 §. Berättigade till sådan framställning äro stifts- och landsbiblioteken, centralbiblioteken och Stockholms stadsbibliotek. Särskilt tillstånd skall kunna ges icke blott åt bibliotek utan även åt organisation. Rörande villkoren för rätten må nämnas att talbok ej får framställas sedan ljudupptagning av verket kommit ut i handeln. Om en kommersiell upplaga utges, blir alltså hela marknaden förbehållen åt författaren.
    Frågan om ersättning åt författarna för talböckerna behandlas ej i kungörelsen. Upphovsrättslagen innebär i denna del att författarna ej ha några civilrättsliga anspråk på gottgörelse; däremot har riksdagen uttalat att de böra ersättas i administrativ väg. För budgetåret 1961/62 har för detta ändamål beviljats ett anslag på 50 000 kr. I beslut d. 13 juli 1961 har K. M:t uppdragit åt Fria litterära yrkesutövarnas centralorganisation (FLYCO) att fördela detta anslag.
    I tredje avsnittet (11—15 §§) ges regler om upptagning för ljudradiooch televisionsutsändning, m. m. De första paragraferna (11—14 §§), som grunda sig på 22 § första stycket upphovsrättslagen och 11 § fotografilagen, behandla vad som brukar kallas efemära inspelningar. Härmed avses inspelningar som göras av utsändningstekniska skäl, t. ex. därför att den medverkande icke kan ställa sig till förfogande vid den

 

752 TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER TILL UPPHOVSRÄTTSLAGENtid då utsändningen skall äga rum, och i viss omfattning också inspelningar för repriser. Efemära inspelningar få enligt de nämnda lagrummen göras utan särskilt samtycke av upphovsmannen eller fotografen, under förutsättning att tillstånd erhållits till själva utsändningen. Enligt kungörelsen får efemär inspelning bevaras högst ett år och användas högst fyra gånger. Efter nämnda tid eller användning skall den, om icke annat avtalas, förstöras eller utplånas. Detta skall dock ej gälla inspelningar med dokumentariskt värde, som överlämnas till Sveriges radio aktiebolags arkiv. I kungörelsen regleras vidare bl. a. rätten att kopiera efemära inspelningar.
    Sista paragrafen i avsnittet är utfärdad i anslutning till 22 § andra stycket upphovsrättslagen och 9 § fotografilagen. Enligt dessa lagrum skall radio- eller televisionsföretag som Konungen bestämmer äga att, på vissa villkor, utan upphovsmannens eller fotografens samtycke utsända litterärt eller musikaliskt verk i ljudradio eller television samt visa fotografi i television. I kungörelsen bestämmes nu att sådan rätt skall tillkomma Sveriges radio aktiebolag.
    Det sista avsnittet i kungörelsen (16 §) behandlar sådan talan om förbud mot kränkande återgivning av verk som avses i 51 § upphovsrättslägen.1 Behörighet att föra dylik talan förklaras här tillkomma svenska akademien, musikaliska akademien och akademien för de fria konsterna, var och en för dess område.
    Kungörelsen angående upphovsrättslagens och fotografilagens tilllämpning med avseende å andra lände r (SFS nr 349) utsträcker skyddet enligt dessa lagar till verk och fotografier från länder, som tillhöra Bernunionen eller äro anslutna till Världskonventionen om upphovsrätt. Detaljerade bestämmelser ges om vilka anknytningsmoment som fordras. Vidare stadgas om inskränkningar i skyddet som skola gälla i förhållande till vissa länder, vilka själva i några avseenden begränsa skyddet för utländska verk och fotografier.
    Skydd förklaras också tillkomma verk och fotografier, som först utgivits av Förenta Nationerna, Förenta Nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, samt icke utgivet verk eller fotografi, som någon av nämnda organisationer äger utgiva.
    På grund av Sveriges anslutning till europeiska överenskommelsen d. 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar förklaras slutligen bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen om skydd för sådana sändningar gälla även sändningar från övriga till överenskommelsen anslutna länder.
    Sveriges anslutning till europeiska överenskommelsen d. 15 dec. 1958 om utbyte av program medelst televisionsfilm har icke krävt särskilda tillämpningsbestämmelser. Denna överenskommelse avser vissa spörsmål rörande avtal om inspelning av televisionsfilm. Sveriges förpliktelser på grund av överenskommelsen äro uppfyllda genom 39 § upphovsrättslagen.

Torwald Hesser

 

1 Enligt upphovsrättslagen hade ikraftträdandet av detta lagrum jämte därtill anslutande bestämmelser i 6 och 8 kap. uppskjutits i avbidan på viss ändring i tryckfrihetsförordningen. Sedan denna ändring genomförts vid 1961 års vårriksdag (se SFS 1961:20), har K. M:t förordnat att bestämmelserna, liksom upphovsrättslagen i övrigt, skola träda i kraft d. 1 juli 1961 (se SFS 1961 : 347).