FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 753    Förslag till reviderad hyreslag. Hyreslagskommittén har nyligen avgivit betänkande med förslag till reviderad hyreslag (SOU 1961:47). I betänkandet behandlas i första hand frågan om hyresgästs besittningsskydd. Vid regleringen av denna fråga har kommittén främst haft någorlunda normala marknadslägen i sikte. För bostadssektorns del har kommittén i enlighet med sina direktiv utarbetat förslag till direkt besittningsskydd, d. v. s. besittningsskydd i form av förlängningsregler. Som huvudregel uppställes i förslaget, att bostadshyresgäst skall vara berättigad till nytt hyresavtal, då hyrestiden genom uppsägning från hyresvärdens sida går till ända eller tidsbestämt avtal utlöper. Denna optionsrätt brytes emellertid, om hyresvärden har skälig anledning fordra att hyresgästen flyttar. För vissa typfall har frågan, när giltig avflyttningsanledning skall anses vara förhanden, gjorts till föremål för närmare reglering.
    Vissa hyresförhållanden rörande bostadslägenhet ha helt och hållet undantagits från besittningsskyddets tillämplighetsområde. Hit hör hyresupplåtelser, som icke varat mer än sex månader, hyresförhållanden rörande möblerad lägenhet samt upplåtelser till inneboende hyresgäst.
    Då hyresgäst är berättigad till nytt hyresavtal och parterna icke kunna enas om hyran i sådant avtal, skall enligt förslaget hyra utgå med belopp, som hyresvärden fordrar, om det icke är oskäligt, d. v. s. överstiger vad hyresvärden i betraktande av marknadshyran för jämförliga lägenheter eller andra föreliggande omständigheter rimligen kan beräknas få ut i hyra vid uthyrning till nytillträdande hyresgäst. Kräver hyresvärden oskälig hyra som villkor för förlängning, skall hyra under förlängningstiden utgå med skäligt belopp.
    Då tvist föreligger huruvida hyresgästen är berättigad till nytt hyresavtal eller vilka hyresvillkor som skola gälla under förlängningstiden, skall tvisten regelmässigt hänskjutas till medling inför en särskild medlingsnämnd. Leder medlingen icke till förlikning, skall tvisten avgöras av allmän domstol.
    För hyresförhållanden utanför bostadssektorn föreslår kommittén, att besittningsskyddet liksom i gällande hyreslag utformas medelst ersättningsregler. Någon ersättningsskyldighet skall dock icke föreligga, om hyresvärden har giltig anledning fordra, att hyresgästen flyttar. Även här föreslås, att vissa kortvariga hyresupplåtelser skola falla utanför det besittningsskyddade området.
    De föreslagna reglerna om besittningsskydd inom och utom bostadssektorn skola icke äga tillämpning å hyresförhållande, varå hyresregleringslagens förlängningsregler äro tillämpliga.
    Ett annat huvudämne, som upptagits till behandling i förslaget, är frågan om hyresgästs rätt att överlåta sin lägenhet. Kommittén föreslår, att vårt nuvarande principiella förbud för hyresgäst att utan hyresvärdens samtycke överlåta lägenheten skall bibehållas. Emellertid göres i förslaget vissa undantag från förbudet. Det praktiskt viktigaste tager sikte på fall, då en för äkta makar gemensam bostad är förhyrd endast av ene maken och hemskillnad beviljas eller äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap eller hyresgästens död. Om hyresrätten i sådant fall genom bodelning tillskiftats hyresgästens make, är denne enligt förslaget berättigad att träda i hyresgästens ställe men hyresvärden har möjlighet att göra särskilt förbehåll om att den ursprunglige hyresgästen (eller i förekommande 

 

    48 —613004. Svensk Juristtidning 1961

 

754 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETfall dennes dödsbo) skall kvarstå såsom i andra hand ansvarig för hyresavtalets fullgörande till dess avtalet utlöper eller tidigast kan bringas att utlöpa. I förslaget öppnas vidare möjlighet för näringsdrivande hyresgäst att med domstols tillstånd överlåta lägenheten till någon som skall övertaga hyresgästens verksamhet.
    En nyhet i förslaget är vidare, att hyresgäst, som utan erforderligt samtycke eller tillstånd överlåtit lägenheten eller uthyrt den till annan, icke enbart därigenom förverkar sin hyresrätt. Först om hyresgästen underlåter att på tillsägelse vidtaga rättelse, inträder enligt förslaget förverkandepåföljd.


L. F.