Betänkande om stämpel- och expeditionsavgifter. Utredningen angående översyn av lösen- och stämpelförordningarna har nu slutfört sitt uppdrag och till finansministern överlämnat ett betänkande med titeln »Stämpel- och expeditionsavgifter» (SOU 1961 : 37). Utredningsman har varit justitierådet Nils Regner och såsom sekreterare har fungerat kammarrättsassessorn Stig Wernlund.
    Utredningens uppdrag har varit att företaga en omarbetning i tekniskt hänseende av bestämmelserna om stämpelskatter i 1914 års stämpelförordning samt att verkställa en översyn av föreskrifterna angående expeditionsavgifter i nämnda förordning och i 1883 års lösenförordning.
    I fråga om stämpelskatterna framlägges förslag till ny förordning angående stämpelavgiften. Den viktigaste sakliga förändringen är att lagfartsstämpel skall uttagas även vid förvärv av tomträtt. Bland övriga ändringar av intresse för de allmänna domstolarna må här nämnas följande. Stämpelavgift skall, om den grundas å taxeringsvärde, utgå efter taxeringsvärdet året före förvärvet i stället för året före stämpelbeläggningen. Vid gruppbebyggelse av egnahem skall lagfartsstämpel i vissa fall icke uttagas för byggnadsvärdet utan endast för markvärdet. Lagfartsstämpeln skall utgå med dubbelt belopp icke blott då förvärvaren är bolag utan även när förvärvaren är annan juridisk person, varvid dock vissa undantag göres samt rätt införes till återfående av halva avgiften om egendomen avyttras inom tio år. Stämpelfrihet stadgas för markbyte, som sker för att åstadkomma lämpligare fastighetsindelning, och för kommuns förvärv av mark, vilken enligt faställd plan skall utgöra allmän plats eller begravningsplats. I vissa fall höjes stämpelavgiften vid dröjsmål med betalningen. Nuvarande stämpelavgift när betalning eller inteckning sökes för skuldebrev och vissa andra handlingar vidgas att gälla alla handlingar varigenom betalning blivit utfäst med undantag av tjänsteavtal. Skyldigheten att betala stämpel i förskott inskränkes till att avse lagfartsstämpel m. m. överstigande 100 kronor. Vidare föreslås nya regler om rätt till återvinning av stämpelavgift.
    Användandet av stämpelmärken vid redovisningen av arvsskatt avskaffas i samband med att uppbörden av sådan skatt överflyttas från underrätterna till generalpoststyrelsen. Dubbla beläggningsstämplar ersättas i övrigt med enkla beläggningsstämplar.
    Bestämmelserna om expeditionsavgifter, som nu är meddelade i två skilda förordningar, skall enligt förslaget sammanföras i en kungörelse angående expeditionslösen m. m., vari även intagits föreskrifter om ansökningsavgif- 

 

756 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETter. För ansökningar och i inskrivningsärenden fördubblas avgifterna, varemot allenast mindre höjningar sker av rättegångsavgifterna.
    Genom att expeditionslösen enligt förslaget skall tillfalla statsverket mister åtskilliga städer den lösen som nu uppbäres av rådhusrätter m. fl. myndigheter. Gottgörelse härför föreslås skola utgå av statsmedel.
    De nya författningarna föreslås skola träda i kraft d. 1 juli 1962.

S. W.