Ur Svensk författningssamling 1961

    369. KK 16 juni 1961 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 5 juni 1953 (nr 479) ang.   skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
    420. KK 26 maj 1961 om ändring i kommittékungörelsen d. 28 juni 1946 (nr 394).
    424. KK 16 juni 1961 om ändring i instruktionen d. 5 dec. 1947 (nr 957) för åklagarmyndigheten i Stockholm.
    436—442. Lag 2 juni 1961 om församlingsstyrelse, m. m.
    455. Transumt av K. M:ts brev 27 juli 1961 ang. staden Visbys förenande i  judiciellt avseende med Gotlands domsaga m. m.
    464. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda Regeringsform d. 6 juni 1809 med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1961, av Konungen och riksdagen antagna förändringar.
    465. K. M: t s och Rikets Ständers fastställda Riksdagsordning d. 22 juni 1866 med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1961, av Konungen och riksdagen antagna förändringar.
    466. K. M :ts och Riksdagens fastställda Tryckfrihetsförordning d. 5 april 1949 med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1961, av Konungen och riksdagen antagna förändringar.
 

S. R.

 

Dansk juridisk litteratur 1958—601

1. Retshistorie og almindelig retslære

    Fra retshistoriske områder er der navnlig at nævne at nogle kildepublikationer o. 1. er blevet indledet eller fortsat i årene 1958—60. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie har udgivet 1. bind af »Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger fra Christian III's tid» (1959). Dette bind omfatter perioden 1536—40. Anm. af Sigurd Jensen i Historisk Tidsskrift 11. rk., 6. bd. p. 413—15. Udgivelsen af ældre danske tingbøger, som besørges af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, er fortsat med »Herlufsholm birks tingbog 1630—33» (1959), »Sokkelund herreds tingbøger 1621— 22 og 1625—28» (1958), samme serie 1628—30 (1960) og 1. hefte af »Aasum herreds tingbog 1645—48» (1959). Af »Danmarks gamle landskabslove», udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, er udkommet hefte 3—4 af tillæg til bd. 4, indeholdende Knud Mikkelsens Glosser og Thords Artikler (1958).
    A. FALK-JENSEN og H. HJORTH-NIELSENS imponerende historisk-bio

 

1 Nærmest foregående oversigt, omfattende årene 1956—57, se SvJT 1958 s. 465.

 

KNUD WAABEN 757grafiske værk »Candidati og examinati juris 1736—1936, candidati politices 1852—1936, candidati actuarii 1922—1936» er fortsat med bd. IV (1958) og afsluttet med bd. V: Personregister (1959). Anm. af Knut Robberstad i TfR 1960 p. 269 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 33—34.
    TROELS G. JØRGENSEN har i bogen »Tre Professorer» (1958) skildret tre markante skikkelser fra dansk retsvidenskab og politisk liv i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede: C. Goos (1835—1917), J. Nellemann (1831—1906) og H. Matzen (1840—1910). Anm. af J. Himmelstrup i Jur. 1959 p. 214—20 og Stig Iuul i UfR 1959 B p. 148—52. Et proceshistorisk værk af samme forf. er »Retsreformen 1949 til idag» (1960), anm. af Robert Bech i Jur. 1961 p. 337—38, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 145—46 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 169—70. — Forf. til disse bøger er blevet skildret i JOHS. LEHMANN'S i 1959 udgivne bog »Troels G. Jørgensen. En dansk historiker og jurist», anm. af J. Himmelstrup i Jur. 1959 p. 220 og Jørgen Trolle i UfR 1959 B p. 124.
    Fra den almindelige retslæres område skal det nævnes at ALF Ross har udsendt sin bog »Om ret og retfærdighed» i en noget forkortet og let omarbejdet engelsk udgave under titlen »On Law and Justice» (1958). Anm. af A. H. Campbell i Modern Law Beview 1959 p. 703—06, H. L. A. Hart i Cambridge Law Journal 1959 p. 233—40, Hans Kelsen i Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 1959 p. 1—25, A. K. R. Kirafly i International and Comparative Law Journal 1960 p. 163— 64 og Amelie O. Rorty i Ethics 1960 p. 175—77. En tilsvarende amerikansk udgave er udsendt i 1959, anm. af W. L. Morison i Yale Law Journal 1959—60 p. 1090—96.
    STIG IUUL, ALF Ross og JØRGEN TROLLE: »Indledning til retsstudiet» er udkommet i 2. udgave (1959).
    Den juridiske memoirelitteratur er blevet forøget med fhv. landsdommer N. V. BOEG'S »På føniksfuglens vinger» (1960), anm. af Jørgen Cold i Avkbl. 1960 p. 232—33, Bernhard Gomard i SvJT 1960 p. 687—88, Anders Vinding Kruse i Jur. 1960 p. 689—90, Allan Philip i UfR 1960 B p. 235—36 og Th. Sanders i Fuldm. 1960 p. 154—55.


2. Privatret med ophavsret og arbejdsret

    Professor W. E. VON EYBEN har til brug ved undervisningen i tingsret udgivet bøgerne »Formuerettigheder» (1958) og »Panterettigheder» (1959), begge en bearbejdelse af forf.s forelæsningsnoter. Området for det sidstnævnte værk fremgår af titlen. Fremstillingen er inddelt i fire hovedafsnit om pant i almindelighed, pant i fast ejendom, pant i løsøre og fordringer samt tilbageholdsret. »Formuerettigheder» har sit tyngdepunkt i afsnit om besiddelse, overdragelse af løsøre og tinglysning; desuden behandles reglerne om interessentskab og sameje. »Formuerettigheder» er anm. af Knud Illum i UfR 1959 B p. 72—81 og Svend Ipsen i Jur. 1960 p. 27—31, »Panterettigheder» af Knud Illum i UfR 1959 B p. 125—37 og K. Juul-Olsen i Jur. 1959 p. 359—66.
    Professor i landboret ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole FLEMMING TOLSTRUP har udgivet bogen »Landbrugsejendomme» med undertitlen »Landbrugspligten» (1958). Bogen giver — i væsentlig

 

758 KNUD WAABENgrad på historisk grundlag — en fremstilling og vurdering af de gældende regler om pligt til opretholdelse og selvstændig drift af landbrugsejendomme, kontrol med arealforandringer m. v. Udenfor bogens rammer falder reglerne om begrænsning i adgangen til omsætning af landbrugsejendomme, som forf. vil behandle i en senere fremstilling. Anm. af W. E. von Eyben i Jur. 1959 p. 621—24 og H. T. Heering i UfR 1959 B p. 205—10.
    Indenfor expropriationsretten og de dermed beslægtede områder er der fremkommet to bøger af direktør EGON LARSEN, som tidligere har skrevet om disse emner. »Ekspropriationserstatningen» (1958) omhandler nogle spørgsmål om fastsættelse og berigtigelse af erstatning i anledning af expropriation; anm. af E. A. Abitz i UfR 1960 B p. 55—62, P. Forsberg-Madsen i Jur. 1959 p. 303—07, Erik Harder i Jur. 1958 p. 669, Rolf Langlo i TfR 1960 p. 85 —87 og Gustaf Petrén i SvJT 1960 p. 209. Det andet og større værk hedder »Erstatningsfrie reguleringer» (1959) og handler om det i dansk juridisk litteratur ofte behandlede spørgsmål om afgrænsningen mellem expropriation mod fuldstændig erstatning og såkaldte almindelige reguleringer af ejendomsretten uden erstatningspligt for det offentlige. Bogen er tænkt som en samlet beskrivelse af ejendomsrettens forfatningsmæssige stilling i gældende dansk ret. Anm. af Fr. Vinding Kruse i UfR 1959 B p. 237—39 og Gustaf Petrén i SvJT 1960 p. 209.
    Nogle bidrag til den ophavsretlige litteratur er samlet i bogen »Ophavsretlige perspektiver» (1958), redigeret af professor TORBEN LUND og højesteretssagfører NIELS ALKIL. Den indeholder foredrag holdt i Dansk Selskab for Ophavsret. Anm. af W. E. von Eyben i Jur. 1959 p. 72—73, Erik Hedfeldt i NiR 1959 p. 260—63 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 285—89.
    En indgående studie i vigtige obligationsretlige emner er BERNHARD GOMARDS doktordisputats »Forholdet mellem erstatningsregler i og udenfor kontraktsforhold» (1958). Forf., som nu er professor i procesret ved Københavns Universitet, beskæftiger sig med den traditionelle sondring mellem deliktsansvar og kontraktsansvar. Sondringens anvendelse og retlige konsekvenser belyses ved specialstudier på nogle udvalgte retsområder (misligholdelse, culparegler m. v.), med hensyntagen både til nordisk og fremmed ret. Anm. af A. Victor Hansen i UfR 1959 B p. 221—28, Anders Vinding Kruse i Jur. 1959 p. 1—13, Carl Rasting i NFT 1959 p. 185—89 og Jørgen Trolle i SvJT 1959 p. 83- 92. — Gomard har endvidere som særtryk af Ugeskrift for Retsvæsen (1958) udsendt afhandlingen »Erstatningsretlige problemer i forbindelse med atomenergiens udnyttelse».
    Også højesteretsdommer JØRGEN TROLLE har udsendt en interessant bog om centrale obligationsretlige problemer. Den hedder »Risiko og skyld i erstatningspraxis» (1960) og beskæftiger sig især med forholdet mellem teoriens formulering af de almindelige ansvarsprincipper og gældende retspraxis. Det er forf.s hovedsynspunkt »at der i erstatningsretten i væsentlig grad gør sig risikobetragtninger gældende ved siden af de gængse culpabetragtninger», d. v. s. at der i højere grad end antaget i teorien foreligger en tendens til objektivering af ansvaret. Anm. af Kristen Andersen i Jur. 1960 p. 441—43, Knud Chris- 

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1958—60 759tensen i Assurandøren 1960 p. 439—41, Jan Hellner i SvJT 1961 p. 471—74, Hj. Karlgren i TfR 1960 p. 505—12, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 104—05 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 131—33.
    I fortsættelse af sin disputats »Erstatning for personskade og tab af forsørger» (1957) har STIG JØRGENSEN, som nu er professor i obligationsret ved Århus Universitet, i 1960 udsendt bogen »Svie og smerte» om nogle specielle aspekter af erstatningsansvaret for personskade. Anm. af Bernhard Gomard i TfR 1960 p. 503—05, Knud Illum i UfR 1960 B p. 130—32, Anders Vinding Kruse i Jur. 1960 p. 515—18, H. Thranow i Assurandøren 1960 p. 273—74, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 133—34 og Jørgen Trolle i NFT 1960 p. 239—42.
    Et prisspørgsmål om lægers retlige ansvar, udskrevet i 1955 af bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille Legat, fremkaldte to besvarelser som begge er blevet udgivet i bogform. I 1958 udkom landsretsagfører ELLINOR JAKOBSENS afhandling »Lægers civilretlige ansvar for undersøgelse og behandling af patienter», som er anm. af M. C. A. Bjerre i Jur. 1959 p. 39—50, O. Trampe Kindt i TfR 1960 p. 376—82, A. Skovgaard i Ugeskrift for Læger 1959 p. 347—48, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 290 og Jørgen Trolle i UfR 1959 B p. 8—14. Og i 1960 udkom landsretssagfører BENGT V. TIDEMAND-PETERSSONS »Lægeansvar», anm. af M. C. A. Bjerre i Jur. 1960 p. 139—43, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 53—54, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 53—54, O. Trampe-Kindt i TfR 1960 p. 376—82 og Jørgen Trolle i UfR 1960 B p. 65—67.
    En kommissionsbetænkning om statens og kommunernes erstatningsansvar blev afgivet i 1959 (Betænkning nr. 214).
    Under titlen »Lov om forsikringsvirksomhed» har professor CARL RASTING udgivet en omfattende systematisk fremstilling af de efter lov nr. 147 af 13. maj 1959 gældende regler om forsikringsselskabers stiftelse, kapital, ledelse, regnskaber o. s. v. Anm. af Stig Jørgensen i NFT 1961 p. 141—42.1
    Sekretær MOGENS KOKTVEDGAARD, som i 1959 fik Københavns Universitets guldmedaille for en besvarelse af et prisspørgsmål om den retlige praxis m. h. t. pligt til at indgå aftaler med andre, har offentliggjort sin besvarelse under titlen »Kontraheringspligt» (1960). Bogens centrale afsnit behandler det foreliggende materiale af administrative og judicielle afgørelser vedrørende samhandelspligt i detail- og engroshandel. Anm. af Feodor Nielsen i Avkbl. 1960 p. 145—50 og Rasmus Reeh i Jur. 1960 p. 190—96.
    Landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSENS meget benyttede håndbog »Byggeriets retlige og økonomiske organisation», som udkom første gang i 1946, forelå i 1958 i 3. omarbejdede udgave og allerede to år senere i 4. udgave. Anm. af 3. udg.: W. E. von Eyben i Jur. 1959 p. 55—56, A. Victor Hansen i Avkbl. 1959 p. 94—97, Bertel Åkermarck i Tidskrift utg. av Juridiska Föreningen i Finland 1959 p. 142—44; anm. af 4. udg.: Knud Ehlers i Avkbl. 1961 p. 58—60, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 118. En forkortet svensk udgave ved ALVAR NELSON er udkommet i 1960. — I en mindre bog, »Entreprenørtransporter» (1959), har Axel H. Pedersen behandlet et specielt men prak- 

 

1 Se också ovan s. 725.

 

760 KNUD WAABENtiskt vigtigt emne indenfor reglerne om bygge- og anlægsarbejder, nemlig de af bygherrer eller entreprenører udstedte transporter til sikkerhed for fordringer vedrørende arbejde eller leverancer. Anm. af H. Lund Christiansen i UfR 1960 B p. 137—45, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 54—56 og Kristian Mogensen i TfR 1960 p. 382—86.
    Efter vedtagelsen af en ny lejelov i 1958 foreligger to kommentarer i nye udgaver: IB LUNØE'S »Lejeloven» (1959, anm. af G. P. Kofod i UfR 1959 B p. 154) og KNUD EHLERS og ARNE BLOM: »Kommentar til lejeloven» (1959), anm. af G. P. Kofod i UfR 1959 B p. 210—12. Ehlers og Blom har endvidere udgivet »De nye lejeforhøjelser» (1959), anm. af. G. P. Kofod i UfR 1959 B p. 66—67.
    Litteraturen om den kollektive arbejdsret er blevet forøget med en forholdsvis kortfattet systematisk oversigt af ALLAN RISE og JENS DEGERBØL: »Grundregler i dansk arbejdsret» (1959). Anm. af C. Ove Christensen i Jur. 1959 p. 431—37, Tyge Haarløv i NadmT 1959 p. 345—50, Knud Illum i UfR 1959 B p. 249—51, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1959 p. 146—47, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 306—07 og Sven-Eric Nilsson i SvJT 1960 p. 523—25. — Fra arbejdsrettens område skal også nævnes at KNUD ILLUMS »Dansk tillidsmandsret», der er skrevet med særligt henblik på jernindustriens tillidsmandsregler, er udkommet i 2. udgave i 1959, anm. af C. Ove Christensen i UfR 1959 B p. 191—95.
    Professorerne O. A. BORUM og STIG IUUL har sammen med direktør OTTO SCHLEGEL udsendt bogen »Båndlæggelsesinstituttet i dansk ret. En historisk-retslig undersøgelse af visse hovedspørgsmål» (1958). Bogen giver indledningsvis et rids af båndlæggelsens historie i dansk ret og gennemgår iøvrigt forskellige former for etablering af båndlæggelse, dennes retsvirkninger etc. Anm. af Hj. Karlgren i SvJT 1959 p. 595—98.
    Der er afgivet en udvalgsbetænkning om ny lovgivning om personnavne (Betænkning nr. 254, 1960), anm. af Jørgen Trolle i UfR 1960 B p. 176—80.
    Landsretssagfører, lektor ALLAN PHILIJP har som særtryk af Haager-akademiets »Recueil des Cours» udsendt en forelæsningsrække om de nordiske privatrets- og proceskonventioner: »The Scandinavian Conventions on Private International Law» 1959); anm. af Feodor Nielsen i Avkbl. 1961 B p. 44—45 og Aage Spang-Hanssen i UfR 1960 B p. 210—11. Af H. B. KRENCHELS »Håndbog i dansk aktieret» er udsendt et optryk af 2. udg. ved ESTRID JACOBSEN (1959). — Aktieselskabsloven er udgivet i den tyske serie »Ausländische Aktiengesetze», oversat og kommenteret af dr. jur. FRANZ MARCUS: »Das dänische Gesetz über die Aktiengesellschaften» (1960); anm. af Allan Philip i UfR 1961 B p. 146.
    En række privatretlige håndbøger og lærebøger er udkommet i nye udgaver. H. MUNCH-PETERSENS »Den borgerlige ret i hovedtræk» foreligger i 15. og 16. udgave (1959 og 1960), udgivet af W. E. VON EYBEN, JØRGEN TROLLE og ANDERS VINDING KRUSE (16. udg. anm. af C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1961 p. 18—19). — JAN KOBBERNAGELS »Erhvervsretten i grundtræk» foreligger i 4. udg. (1958), L. A. GRUNDTVIGS »Kortfattet lærebog i handels- og vekselret» i 19. reviderede udg. ved

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1958—60 761E. MØRCK og S. KOLIND (1959), og KAJ PETERSENS udgave af funktionærloven i 5. udg. (1960, anm. af A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 118 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 151). Af HENRY USSINGS obligationsretlige værker er »Dansk obligationsret. Almindelig del» og» Erstatningsret» samt visse afsnit af »Enkelte kontrakter» udkommet i uforandrede optryk.


3. Statsforfatningsret, forvaltningsret, folkeret, skatteret

    Professor ALF Ross overtog i 1958 undervisningen i statsforfatningsret ved Københavns Universitet og udsendte i 1959—60 en ny fremstilling af denne disciplin, »Dansk statsforfatningsret». Værket dækker stort set de samme retlige emner som professor Poul Andersens fremstilling fra 1954, men afviger såvel i systematik og fremstillingsform som i visse grundsynspunkter og en del specielle fortolkningsbidrag fra forgængeren. Anm. af Gerner Hansen i Avkbl. 1959 p. 344, Finn Hjorthøy i NadmT 1959 p. 339—42 og 1960 p. 302—05, Nils Stjernquist i SvJT 1960 p. 611—15 og Max Sørensen i Jur. 1959 p. 441—57. — Professor Ross har endvidere udgivet et bind »Statsretlige studier» (1959), indeholdende seks afhandlinger — heraf to hidtil utrykte — om problemer fra statsforfatningsrettens område (begreberne stat og statsorgan, magtfordeling, delegation af lovgivningsmagt, anordningers hjemmel m. v.). Anm. af Finn Hjorthøy, Nils Stjernquist og Max Sørensen i ovennævnte artikler samt af C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 290—92.
    Dr. jur. & phil. JENS HIMMELSTRUP og fhv. folketingssekretær JENS MØLLER har i 1958 udsendt »Danske forfatningslove 1665—1953», 2. udg. af en retskildesamling som udkom første gang i 1932. Af nyt stof kan nævnes den færøske hjemmestyrelov af 1948, grundlovsforslaget af 1939 og grundloven af 1953. Enkelte ældre love og forfatningsudkast er udeladt i den nye udgave.
    Et »Festskrift til professor, dr. juris Poul Andersen», redigeret af E. A. ABITZ, J. L. FROST, A. VINDING KRUSE, ALF Ross og MAX SØRENSEN, blev udgivet af Danmarks Juristforbund i anledning av professor Poul Andersens 70 års fødselsdag den 12. juni 1958. Festskriftet indeholder ca. 30 afhandlinger, overvejende med emner fra forfatnings- og forvaltningsretlige felter, og en oversigt over Poul Andersens juridiske forfatterskab. Anm. af C. Bang i Jur. 1959 p. 81—93, Bent Christensen i UfR 1959 B p. 14—16, Hilding Eek i SvJT 1958 p. 590, Erik Fahlbeck i StvT 1958 p. 319, Louis le Maire i NadmT 1959 p. 79—86 og Torkel Opsahl i TfR 1960 p. 257—65.
    Ved Århus Universitet indrettedes for et par år siden et nyt examensstudium i statskundskab (»political science»). Dr. jur. POUL MEYER, som i 1959 blev udnævnt til professor i faget, har udgivet bogen »Politik. Statskundskab i grundtræk» (1959), der skal tjene som begynderbog ved undervisningen. Fremstillingen samler sig særlig om de politiske styreformer og institutioner, parlamentarisme, folkerepræsentation, lovgivning, ministerstyre, forvaltning, politiske partier etc. Bogen er overvejende skrevet ud fra danske statsforhold.
    Folketingets ombudsmands beretninger for årene 1957—59 er udkommet henholdsvis i 1958, 1959 og 1960, hver især indeholdende re- 

 

762 KNUD WAABENferat af ca. 100 sager (beretningen for 1959 anm. af Jørgen Cold i Avkbl. 1960 p. 243—44 og A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 155— 56). JOHS. THORBORG har udgivet Folketingsårbog 1957—58, 1958—59 og 1959— 60 (anm. af Ove Madsen i Jur. 1960 p. 634—35 og Rasmus Reeh i Jur. 1960 p. 47—49).
    En interessant tilvæxt til den forvaltningsretlige litteratur er kommet i 1958 med doktordisputatsen »Nævn og råd» af BENT CHRISTENSEN, siden 1959 professor i retsvidenskab (forvaltningsret) ved Københavns Universitet. Bogen handler om de kollegialt sammensatte organer som virker i statsadministrationen udenfor de almindelige centrale forvaltningsmyndigheder. Forf. har studeret et stort antal af disse organer, inddelt dem i typer og givet en systematisk fremstilling af de fleste retlige problemer i forbindelse med deres sammensætning, hierarkiske stilling og procesform. Anm. af Poul Andersen i Jur. 1959 p. 97—107, Gustaf Petrén i SvJT 1960 p. 683—85, Max Sørensen i NadmT 1959 p. 86—92, Knud Waaben i UfR 1959 B p. 166—71 og Bertil Wennergren i Förv. Tid. 1960 p. 147—50.
    Direktør H. HORSTEN'S håndbog »Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark» er udkommet i 3. udgave (1959), efter at der i 1958 er gennemført en række lovændringer på dette retsområde, særlig på grundlag af to betænkninger vedrørende børneforsorgens organisation (Betænkning nr. 181, 1957, og nr. 191, 1958). Horstens bog er anm. af Erik Munch-Petersen i UfR 1960 B p. 67—69.
    Fhv. overinspektør OLUF J. SKJERBÆK har i 1958 udsendt et tillæg til den i 1956 udkomne 7. udgave af »Institutioner til værn for børn og unge i Danmark», og i 1960 er værket udsendt i 8. udgave, anm. af Jon Johnsen i NTfK 1961 p. 110.
    Foruden de ovennævnte betænkninger om børneforsorgen (se også ndf. om Straffelovskommissionens betænkning af 1959) er der afgivet forskellige andre kommissionsbetænkninger om spørgsmål indenfor den offentlige forsorg: »Forsorgen for alkohollidende» (Betænkning nr. 208, 1958), hvortil knytter sig undersøgelsen »Klientellet på arbejdsanstalterne» af kriminalpsykolog, cand. psych. KAREN BERNTSEN (Bet. nr. 102, 1955, først offentliggjort i 1958), »Betænkning om arbejdsanstalterne» (Bet. nr. 220, 1959), »Betænkning om den offentlige sygeforsikring» (Bet. nr 226, 1959), »Betænkning om invalideforsikringen» (Bet. nr. 228, 1959), »Betænkning om åndssvageforsorgen» (Bet. nr. 204, 1958). Socialforskningsinstituttet har i 1960 udsendt en redegørelse for en undersøgelse af »Langvarigt forsorgsunderstøttede» (anm. af Jørgen Jonsen i Socialt Tidsskrift 1960 A p. 322—27 og i NadmT 1960 p. 305—08).
    Den bekendte »Noteudgave» af lov om offentlig forsorg, som udgives af Socialt Tidsskrift, er nyudgivet i 1959. Af andre lovkommentarer fra den offentlige rets område skal nævnes: JØRGEN SANDHOLT: »Lukkeloven og helligdagsloven», 4. udg. (1958), samme forf.: »Beværterloven af 1958» (1960, anm. af Jens Jersild i Jur. 1961 p. 339— 40); CARSTEN ARBØL: »Næringsloven», 4. oplag af 3. udg. (1960); BØRGE HØILUND: »Boligloven» (1960); BJARNE FRANDSEN: »Håndbog i færdselslovgivningen», 6. reviderede udg. under medvirken af IB DALGAS RASMUSSEN (1960, anm. af A. T. Bertelsen i Jur. 1960 p. 628—32, A.

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1958— 60 763Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 118, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 151 og A. Vestberg i UfR 1961 B p. 77—80); E. GROES-PETERSEN og P. MELDGAARD LARSEN: »Færdselslære», 3. udg. (1960, anm. af A. T. Bertelsen i Jur. 1960 p. 632—34, Kai Harne i Fuldm. 1960 p. 133—35 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 151—52); H. C. FEDDERS og MARIE FRANK: »Tjenestemandslovene» (1960, anm. af R. Reeh i Jur. 1960 p. 518—20).
    Indenfor skatteretten består den nye litteratur overvejende i reviderede og àjourførte udgaver af håndbøger, lovsamlinger, oversigter o. l., som er til stor nytte for praktikere. Følgende publikationer skal nævnes: C. HELKETT: »Opgørelse af den skattepligtige indkomst til staten», 7. udg. ved SVEND CHRISTENSEN, BENT KRISTENSEN og EIGIL THIELSEN (1960) ; JACOB LA COUR og AXEL WASS: »Skattelovene» (1959, anm. af Ove Madsen i Jur. 1959 p. 56—57); V. SPANG-THOMSEN : »Skattelove» (udgivet for hvert af årene 1958—60, sidste udg. anm. af Hagen Hagensen i Avkbl. 1961 p. 17—18, Sv. Halvorsen i RoR 1960 p. 510, Mogens Eggert Møller i Erhvervsøkon. Tids. 1961 p. 66—67 og Aage Spang-Hanssen i UfR 1960 B p. 295), »Skattetabeller» (ligeledes årligt udkommende, senest 15. udg. i 1960) og »Skattemæssige afskrivninger» (1958, anm. af J. Mazanti Andersen i Avkbl. 1959 p. 129— 36); OVE THOMSEN: »Skat. Tillæg for skatteåret 1958—59» (1958, anm. af Hagen Hagensen i Sfbl. 1958 p. 89) og ny udg. af samme håndbog (1960, anm. af Hagen Hagensen i Avkbl. 1960 p. 81—82, Aage SpangHanssen i UfR 1960 B p. 88 og K. Tang-Pedersen i RoR 1960 p. 123), samme forf.: »Skattenyt» (1960, anm. af K. Tang-Pedersen i RoR 1961 p. 64); NIELS ALKIL'S »Beskatningen i Danmark» (1960) er en kortfattet orientering skrevet med særligt henblik på akademiske lønmodtageres beskedne skatteproblemer (anm. af Mogens Glistrup i Jur. 1960 p. 61—68, Thøger Nielsen i UfR 1960 B p. 115—16 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1960 p. 31—33).


4. Strafferet, fængselsvæsen, kriminologi

    Fra det strafferetlige område kan nævnes Straffelovskommissionens »Betænkning vedrørende ungdomskriminaliteten» (Bet. nr. 232, 1959), som behandler en række lovgivningsmæssige og administrative reformspørgsmål m. h. t. tiltalefrafald, børne- og ungdomsforsorg, ungdomsfængsel, betingede domme m. v. Betænkningen indeholder som bilag en statistisk redegørelse, »Ungdomskriminaliteten i Danmark 1933— 55», udarbejdet af docent, dr. jur. KARL O. CHRISTIANSEN. Anm. af Niels Harbou i Jur. 1960 p. 269—82 og af Carl Svennegård og Ivar Strahl i SvJT 1960 p. 360—67.
    Borgerlig straffelov med notehenvisninger er udgivet af STEPHAN HURWITZ og KNUD WAABEN (1958). Straffeloven er endvidere udkommet i engelsk oversættelse: »The Danish Criminal Code» (1958), forsynet med en indledning af KNUD WAABEN. Anm. af Stephan Hurwitz i NTfK 1958 p. 86, A. Vinding Kruse i Jur. 1958 p. 399, Alvar Nelson i UfR 1958 B p. 80, Knut Sveri i TfR 1958 p. 82, Ivar Strahl i SvJT 1958 p. 320 og C. Torkild-Hansen i Sfbl. 1958 p. 79.
    VICTOR PÜRSCHEL og G. BENT PÜRSCHEL: Militær straffelov og militær retsplejelov foreligger i 4. reviderede udg. (1958).

 

764 KNUD WAABEN    Under titlen »Jeg anklagede» har landsretssagfører WILFRED CHRISTENSEN i 1958 udgivet en bog med referater af ti straffesager i hvilke forf. har repræsenteret anklagemyndigheden. Anm. af Kai Harne i Fuldm. 1959 p. 145—46.
    To mindre skrifter har bragt interessante bidrag til fængselsvæsenets institutionshistorie. Vicefængselsinspektør VAGN KILDEMOES har skrevet jubilæumsskriftet »Statsfængslet i Vridsløselille 1859— 1959» (udgivet som særtryk af NTfK 1960), og overlæge, dr. med. G. K. STÜRUP har skrevet »Forvaringsanstalten i Herstedvester. Beretning om arbejdet 1935—1951», udgivet af Direktoratet for Fængselsvæsenet i 1959 (anm. af L. Nordskov Nielsen i NTfK 1960 p. 256—60 og Knud Waaben i Jur. 1960 p. 197—200).
    En retspsykiatrisk studie er udgivet af overlæge PAUL J. REITER under titlen »Antisocial or Criminal Acts and Hypnosis. A Case Study» (1958). Bogen handler om den såkaldte »hypnosesag», som blev pådømt i 1955 og i hvilken forf. afgav en observationserklæring. Anm. af Karl O. Christiansen i NTfK 1958 p. 286—94.
    Retslægerådet har udsendt årsberetninger for årene 1955—58, som sædvanlig indeholdende redegørelser for et stort antal behandlede sager om psykiatriske spørgsmål, sterilisation, kastration, blodtyper, lægelige fejl m. v.


5. Retspleje

    Professor STEPHAN HURVITZ' »Den danske strafferetspleje» er udkommet i 3. udg. (1959), ajourført og noget forkortet i forhold til den foregående udgave fra 1949. Anm. af Per Lindegaard i UfR 1960 B p. 29—31 og C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 177—82. — Også Stephan Hurwitz' fremstilling af den danske civilproces i hovedtræk, »Tvistemål», foreligger i en ny udgave, ved professor BERNHARD GOMARD (1959). Hurwitz' afhandling »Om begrebet retlig interesse i procesretten», der oprindelig blev trykt i »Festskrift til professor Vinding Kruse» (1940) og siden har foreligget som særtryk, er indføjet som et selvstændigt afsnit i Tvistemål. Anm. af W. E. von Eyben i UfR 1959 B p. 154—56, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1959 p. 85—86, P. Spleth i Jur. 1959 p. 321—49, C. Torkild-Hansen i Avkbl. 1959 p. 281—82 og Lars Welamson i SvJT 1960 p. 531—32.
    Munch-Petersens »Tvangsfuldbyrdelse», som sidst udkom i 4. udg. i 1948, er som lærebog blevet afløst af BERNHARD GOMARDS »Fogedret»
    (1960), omfattende reglerne om udlæg, udpantning, arrest, forbud og andre fogedforretninger. Anm. af Harald Chr. Bjelke i TfR 1961 p. 194—98, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1960 p. 106—08, Svend B. Müller i Jur. 1960 p. 444—51, Feodor Nielsen i Avkbl. 1960 p. 216—18 og Henrik Tamm i UfR 1960 B p. 173—76.
    Bernhard Gomard har udgivet »Lov om rettens pleje» med notehenvisninger (1959). Anm. af Knud Ehlers i UfR 1960 p. 32 og Oluf Lind i Jur. 1959 p. 307.
    Højesteretsdommer VICTOR HANSEN har skrevet en bog om »Retsplejen ved Højesteret» (1959). Bogens fremkomst har bl. a. sin baggrund i de i 1958 gennemførte lovændringer, ved hvilke kredsen af de for Højesteret mødeberettigede advokater blev udvidet, således at

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1958—60 765der blandt advokater blev et øget behov for at kende procesformen for landets øverste domstol. Bogen giver i en klar systematisk form og med mange henvisninger til litteratur og domme en grundig gennemgang af Højesterets virksomhedsområde og behandlingen af borgerlige og kriminelle sager samt af afgørelsesformen. Anm. af Jon Palle Buhl i TfR 1959 p. 347—52, Bernt Hjejle i UfR 1959 B. p. 137— 40, Feodor Nielsen i Avkbl. 1959 p. 282—84, Erik Strøjer i Jur. 1959 p. 256—59 og Lars Welamson i SvJT 1960 p. 531—32.
    Højesteretssagfører GUNNAR GERSTED har udsendt en lille håndbog om »Likvidation af insolvente aktieselskaber» (1959), anm. af F. Dragsted i Avkbl. 1960 p. 82—85 og Allan Philip i Jur. 1960 p. 326—28, og KAJ ALBECKS vejledning for exekutorer, »Behandlingen af eksekutorboer», er udkommet i 3. udg. (1958), anm. af Niels Harbou i Jur. 1958 p. 420 og C. Torkild-Hansen i Sfbl. 1958 p. 110 (se også p. 146 og 147). Landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSEN har i bogen »Sagførersalærer» (1958) uddybet et emne som findes behandlet i forf.s »Indledning til sagførergerningen». Anm. af F. Dragsted i Avkbl. 1958 p. 193, Paul Hurwitz i UfR 1958 B p. 66, A. Grønbæk Laugesen i Fuldm. 1958 p. 66 og Rudolf Sand i Jur. 1958 p. 526.


6. Betænkninger, lov- og domssamlinger

    I det foregående er allerede nævnt nogle af de gennem Statens Trykningskontor udsendte officielle betænkninger. Her skal blot tilføjes at der i årene 1958—60 er udkommet ialt ca. 100 af disse publikationer, bl. a. udvalgs- eller kommissionsbetænkninger om følgende spørgsmål: tjenestemænd og deres aflønning (nr. 196—98 og 219), varemærkelovgivning (nr. 199), forbrugsbeskatning (nr. 202), landbrugets kreditforhold (nr. 203), radiolovgivning (nr. 210), ændringer i forsikringsaftaleloven (nr. 215), offentlig sygeforsikring (nr. 226), invalideforsikring (nr. 228), lovgivning om gifte og andre sundhedsfarlige stoffer (nr. 233), straffede personers ansættelse under stat eller kommune (nr. 239), fremstilling og salg af alkohol (nr. 264), stempel- og tinglysningsafgifter (nr. 265), gymnasieordning (nr. 269) og udenrigstjenesten (nr. 270).
    Nogle lovsamlinger fra årene 1958—60 skal i korthed nævnes. Danmarks Juristforbund har udgivet »Juristens lovsamling» (1959), redigeret af SVEND DANIELSEN, ERLING HARBOE-JEPSEN og BENT HÅKONSEN. Samlingen omfatter ca. 75 af de mest benyttede love og er især beregnet på at benyttes af studerende. Anm. af Sara Falk i SvJT 1960 p. 438, Poul Gaarden i Jur. 1959 p. 366—68, Kai Harne i Fuldm. 1959 p. 144—45, Aage Spang-Hanssen i UfR 1960 B p. 23 og C. TorkildHansen i Avkbl. 1959 p. 292. — Sundhedsstyrelsen har ved A. SKOVGAARD udsendt »Den civile medicinallovgivning» (1959). — Det årligt udkommende »Dansk lovregister», redigeret af HANS og NIELS TOPSøEJENSEN, er i 1960 udsendt i 32. årgang, og der er kommet tillæg til 5. udg. af »Karnovs lovsamling», redigeret af W. E. VON EYBEN. — Der er i 1959 udsendt et tillæg til »Færøsk lovsamling», udgivet af Færøernes landsstyre ved E. MITENS.
    VICTOR HANSEN og H. JACOBI har redigeret et to binds »Realregister til domssamlingerne i civile sager 1947—56». JAN KOBBERNAGEL har

 

766 DANSK JURIDISK LITTERATUR 1958—60samlet et »Udvalg af domme til brug ved undervisningen i erhvervsret» (1959).
    Fra nytår 1959 er det sket en tiltrængt nyordning af de danske domssamlinger, således at Ugeskrift for Retsvæsen afd. A udgives i udvidet form under titlen »Dansk domssamling», medens Juristens domssamling, Vestre Landsrets Tidende og Højesteretstidende er ophørt at udkomme. Ugeskriftets litterære afdeling (afd. B) og Juristen udkommer fortsat som selvstændige juridiske tidsskrifter.

Knud Waaben