Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll under år 1960 sitt årsmöte å högfjällshotellet i Hemavan d. 9 aug. Till ordförande i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Waesterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, e. o. landsfiskalen Arne Lindberg, Huddinge, sekr., samt bitr. landsfiskalen Bengt Steffner, Skara, den sistnämnde nyvald. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 540.

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 28 maj 1960 å stadshuset i Gävle. Sammanträdet bevistades av omkring 75 ledamöter.
    Till ordf. för tiden 1 juli 1960—30 juni 1961 nyvaldes adv. Per-Axel Weslien, Sthm, och till v. ordf. adv. Stig Wiberg, Göteborg. Till ledamöter i styrelsen för tiden 1 juli 1960—30 juni 1962 omvaldes advokaterna Wilhelm Pehrsson, Sthm, Åke Wettermark, Malmö, och Tage Zetterlöf, Göteborg, samt nyvaldes advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, och Magnus Lindahl, Sthm. Till ny ledamot i styrelsen för tiden 1 juli 1960—30 juni 1961 valdes adv. Erik Felländer, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Harry Gombrii, Västerås, Hans Ingemanson, Lund, och Per Tham, Jönköping. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1960—30 juni 1962 omvaldes advokaterna Adolf Hamilton, Uppsala, Carl Erik Lindahl, Sthm, Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Linders, Hälsingborg. Till nya suppleanter valdes för tiden 1 juli 1960—30 juni 1962 adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, och för tiden 1 juli 1960—30 juni 1961 advokaterna Dag Magnusson, Göteborg, och Ragnar Gottfarb, Sthm. Kvarstående suppleanter sedan föregående års val äro advokaterna Elin Lauritzen och Sten Lindskog, Sthm.
    Vid mötet förekom förutom sedvanliga föreningsangelägenheter m. m. en diskussion av frågan huruvida det bör tillåtas advokat att driva sin verksamhet i form av aktiebolag, inledd av adv. Stig Wiberg.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1959 1 126.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1960 hållit fem sammanträden, vid vilka förutom föreningsärenden förekommit föredrag av adv. Poul Christiansen över ämnet »En kriminal sag og menneskerettighederne» (gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening), diskussion över ämnet »Pressen och brottet» med inledningsanföranden av redaktören Curt Falkenstam och adv. Ragnar Gottfarb, diskussion över ämnet »Advokaten och televisionsrättegångarna» med inledningsanförande av adv. Gunnar Molin samt föredrag av hovrättsrådet Peter Westerlind om lagberedningens förslag till jordabalk.
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Tore Flodin, ordf., Ragnar Gottfarb, v. ordf., Arthur Boström, Elin Lauritzen, Carl Erik Lindahl, Lars Piltz och Åke Svenson med advokaterna Stig Assarson, Bertil Henriques och Sven Janzon som suppleanter. Avdelningens sekreterare är adv. Carl Erik Lindahl. — Avdelningen hade vid årsskiftet 439 ledamöter.