Finlands högsta domstol. Två justitierådsämbeten blev lediga genom att justitierådet Antti Hannikainen d. 21 april 1961 utnämndes till justitiekansler (se om honom SvJT 1961 s. 525) och justitierådet Vilho Ebeling d. 9 maj 1961 fyllde 70 år. Till nya justitieråd utnämndes d. 19 maj 1961 referendarieråden Osvi Lahtinen och Viking Modeen.
    Justitierådet Lahtinen är född 1912. Han avlade högre rättsex. 1939 och blev v. häradshövd. 1941. Han disputerade 1951 med en avhandling som bar titeln »Zum Aufbau der rechtlichen Grundlagen», vilken gav honom jurisdoktorsgrad 1952. Han har sedan 1943 tjänstgjort och avancerat i högsta domstolen, där han 1958 blev referendarieråd. Bland hans talrika uppsatser må här nämnas »Till läran om juridiska personer» (TfR 1949), »Om rättskraften» (JFT 1952), »Om part och saklegitimation» (JFT 1955), »I anledning av det nya 30 kap. rättegångsbalken» (JFT 1957) samt »On the relations between commanding, oughtness and isness» (Archiv fur Rechts- und sozialphilosophie 1958).
    Justitierådet Modeen är född 1908. Han blev fil. kand. 1928 och jur. kand. 1935 samt v. häradshövd. 1937. Han har sedan 1938 tjänstgjort och avancerat

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 769vid högsta domstolen, där han 1958 blev referendarieråd. Han har varit sekr. vid vattendragskommissionen 1945—50 och ordf. för andra vattendragskommissionen 1950—54.

B. P-n