Åbo finska universitet. Den nya juridiska fakulteten vid Åbo finska universitet har fått sina tre första ordinarie professorer. Till professor i civilrätt utnämndes d. 25 maj 1961 docenten P. J. Muukkonen. D. 7 sept. 1961 utnämndes till professor i allmän rättslära bitr. prof. Otto Brusiin samt till professor i straff- och processrätt bitr. prof. Niilo Salovaara.
    Prof. Muukkonen är född 1927. Han blev jur. kand. 1950, jur. lic. 1951 och v. häradshövd. 1954. Med en avhandling om formföreskrifter vid förmögenhetsrättsliga avtal blev han jur. dr 1958. Han utgav ytterligare 1960 ett civilrättsligt arbete om föravtal och blev 1961 docent i civilrätt vid Helsingfors univ. I Scandinavian studies in law 1961 har han medverkat med en uppsats under rubriken »Formal provisions and the elimination of their detrimental consequences».
    Prof. Brusiin är född 1906 och blev jur. kand 1929 samt v. häradshövd. 1932. Han blev jur. dr 1938 med en avhandling som i den tyskspråkiga sammanfattningen bär rubriken »Das richterliche Ermessen in Lückenfällen». Han blev 1949 docent i allmän rättslära vid Helsingfors univ. och 1955 bitr. prof. i civil rätt vid samma univ. Läsåret 1956—57 var han nordisk docentstipendiat vid Lunds univ. Utöver doktorsavhandlingen har han utgivit flera skrifter — »Über die Objektivität der Rechtssprechung» 1949, »Über das juristische Denken» 1951, ett finskspråkigt arbete om ersättning för icke-ekonomisk skada 1953 samt »Zum Ehescheidungsproblem» 1959. Bland hans uppsatser må här nämnas »Den nya italienska civilrätten» och »Gustav II Adolfs krigsartiklar» (vardera i JFT 1943), »Legal theory» (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 1957), »Methodological aspects of legal theory» (Festskrift för Emilio Betti, 1961) och »International aspects of legal theory» (Festskrift för Luis Legaz y Lacambra, 1961).
    Prof. Salovaara är född 1902. Han blev fil. kand. 1923 och jur. kand. 1929 samt v. häradshövd. 1932. Han blev jur. dr 1948 med en avhandling om försök till brott med särskilt beaktande av s. k. odugligt försök. S. å. blev han bitr. prof. vid Helsingfors univ. Han har vidare utgivit en monografi om stöldsbrottet. Flera diskussionsinlägg av honom ingår i de nordiska kriminalistföreningarnas årsböcker. På franska har han 1951 utgivit en uppsats med rubriken »La répression de la diffamation par la presse et la T. S. F. et le droit de réponse».

B. P-n

 

    Universitetet i Oslo 150 år. Universitetet i Oslo feiret sitt 150 års jubileum i begynnelsen av september i år.
    For et universitet er ikke 150 år noen høy alder, for Universitetet i Oslo er dog dette forhold noe særpreget, da dette universitet ikke bare er det første norske universitet, men også ble grunnlagt nettopp på den tid da Norge vant sin selvstendighet som suveren stat. Universitetet i Oslo kom derfor til å vokse frem parallelt med den unge og suverene norske stat, som i flere 100 år faktisk i de fleste henseender hadde vært en del av det Danske Rike. Sett på denne bakgrunn forstår man at Universitetet i Oslo på tross av sin forholdsvis unge alder, med god grunn kan feire et slikt jubileum.
    Jubileumsfeiringen i Oslo har artet seg på flere måter, både i lystighet og i alvor.

 

    49—613004. Svensk Juristtidning 1961

 

770 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Av den lystige del må først og fremst nevnes den store bankett i Hotell Bristol på selve jubileumsdagen, den 4. september. Der var henimot 700 gjester med den norske Konge og Kronprins i spissen. Kongen og Kronprinsen deltok for øvrig i samtlige av jubileets arrangementer. Videre gav den norske regjering middag for Universitetet den 5. september på Akershus Slott i Oslo, og denne del av progammet ble avsluttet den 6. september med festforestilling i Nasjonaltheatret og mottagelse i Oslo Rådhus etter teaterforestillingen for over 1 000 gjester.
    Den mer alvorlige del av programmet startet med jubileumsmøte i Universitetets Aula den 4. september. Programmet bestod i det vesentlige av promosjon av 25 æresdoktorer og en rekke hilsningstaler. Der ble promovert 6 svenske æresdoktorer. Disse var: Professorerna Nils Herlitz, Stockholm, Jan Waldenström, Malmö, Sture Bolin, Lund, Erik Andersen Stensiö, Stockholm, Arne Tiselius, Uppsala, og Gösta Egon Natanael Westin, Stockholm. 
    Dagen etter var der omvisning på noen av de utstillinger som ble arrangert i forbindelse med Universitetsjubileet. Jubileets hovedutstilling ble holdt på Universitetsbiblioteket i Oslo. Denne utstilling tok »sikte på å gi et historisk utsyn over Universitetets virksomhet i alle dens aspekter i 150 års perioden». Utstillingen falt i fire hovedavsnitt: Bygningshistorie, almen universitetshistorie, forskningshistorie og til sist studentarbeid og studentforhold.
    Av andre utstillinger og samlinger med spesielt jubileumsprogram må nevnes: Oldsaksamlingen og Etnografisk Museum, mens de to mest populære utstillinger utvilsomt var utstillingen »Mennesket, Medisin og Forskning» og den store »Blindernutstilling», som faktisk åpnet dørene for de fleste av de naturvidenskapelige institutter ved det Matematisk/Naturvidenskaplige fakultet.
    Den 6. september ble der som avslutning gitt en rekke gjesteforelesninger av en del av de nyutnevnte æresdoktorer. Der ble hl. annet gitt forelesning av professorene Herlitz, Waldenström, Tiselius og Westin.
    Til slutt må nevnes det jubileumsskrift som ble utgitt i forbindelse med jubileet, et vakkert verk i to bind, med hovedforfatter professor dr. philos. Leiv Amundsen. Første opplag av boken på 2 000 er for lengst utsolgt fra forlaget, og annet opplag er under trykning.
    Til jubileet var invitert gjester, både rektorer og studentrepresentanter fra samtlige universiteter i Sverige, Danmark, Island og Finland.
    Det jubileum som ble feiret stod i fremtidsutviklingens perspektiv fremfor noe annet. Universitetet i Oslo står foran en større utvidelse og utvikling enn noen gang før i de 150 år. I dag kalkulerer man med en fordobling av studenttallet i Norge i løpet av 1960 årene. Myndighetene har på bakgrunn av dette åpnet adgangen til veldige byggearbeider som for lengst er satt i gang. De 150 år som er gått sporer til nye anstrengelser i årene som kommer.


B. B.