NOTISER 77    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1960 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 25 mars och ett extra möte d. 3 dec. Vid det ordinarie mötet höll prof. Erik Fahlbeck, Lund, föredrag över ämnet »Allmänna handlingar och dessas offentlighet» och vid det extra hovrättsrådet Per-Erik Fürst, Sthm, om »Pressen och rättvisan».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Enar Lindblom, Linköping, ordf., Per Tham, Jönköping, v. ordf., Åke Bohman, Kalmar, Lorentz Edelberg, Norrköping, och Björn Sandberg, Linköping. Suppl. ha varit hrr Arnold Andersson, Motala, Curt Waldenström, Norrköping, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, Bror Schultz, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping, samt till suppl. i nämnden hrr Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, Bengt Hesser, Linköping, och Kristoffer Strümpel, Kalmar. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 124 medlemmar.

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1960 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av doc. Bo Gerle över ämnet »Om sinnesundersökning i brottmål» samt av prof. Carsten Welinder om aktuella skattefrågor.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, Ove Wickman, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, Folke Guldstrand, Tomelilla, och Hugo Olsson, Malmö, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1960 års utgång 164 medlemmar.

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 18 mars 1960. Efter då företaget val har styrelsen följande sammansättning: Advokaterna Dag Magnusson, ordf., Bo Westman, v. ordf., Nils Jacobsson, Gunnar Brattne, samtliga i Göteborg, Georg Kjällgren, Trollhättan, Rudolf Lidmar, Halmstad, Ewert Storm, Skara, och Rolf Gillblad, Uddevalla, ordinarie ledamöter, samt Arne Gullack, Borås, och Eskil Weibull, Göteborg, suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Bo Björck och klubbmästare adv. Jan Melin, båda i Göteborg.
    Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Lars Odert, Arne Jörgensen, Gösta Sjögren och Bo Björck, samtliga i Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, och Sture Bernstone, Vänersborg. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Folke Andersson, Hjalmar Swedberg, Rolf Leman, Åke Eckerstein, samtliga i Göteborg, Gösta Mellander, Skövde, och Einar Hammar, Uddevalla.
    Vid sammanträdet höll høyesterettsadvokaten J. B. Hjort föredrag över ämnet »Om vitnesavhöring». Avdelningen har anordnat ett antal diskussionsaftnar under året med inledningsanföranden av avdelningens ledamöter. Under hösten 1960 anordnade avdelningen en kurs i civilprocess, vilken omfattade åtta dubbeltimmar och till vilken 118 deltagare anmält sig.
    Avdelningen hade vid 1960 års utgång 207 medlemmar.