Den Norske Dommerforening hadde i 1960 årsmøte i Bergen. Formann og sekretær var i året henholdsvis høyesterettsdommer Axel Heiberg og dommer i Oslo byrett Carl Bretteville. — Årsmøtet var forøvrig kombinert med et alminnelig norsk dommermøte i dagene 23.—25. septbr. Det ble holdt foredrag av høyesterettsjustitiarius Terje Wold om »Sivilombudsmannens forhold til domstolene», av høyesterettsdommer Karsten Gaarder om »Domstolenes språk- 

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 771bruk», og av høyesterettsdommer Trygve Leivestad og statsadvokat L. J. Dorenfeldt om »Lagmannsretten som ankedomstol i straffesaker».

J. T. B.