Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1960 fire medlemsmøter. Det ble holdt foredrag av direktør J. Holst-Larsen om »Bilforsikring i støpeskjeen», av overrettssakfører Frode Ringdal om »Ansvarsforsikring til sjøs. (P. & I. forsikringer)» og av professor, dr. jur. Jan Hellner om »Bör vi söka övervinna ansvarsförsäkringen?». Foreningens formann i 1960 var høyesterettsadvokat Knut Blom. Den mangeårige sekretær, høyesterettsadvokat T. E. Christensen, hadde trukket seg tilbake og ble valgt inn i foreningens styre, mens overrettssakfører Hans Jørgen Grundt, Oslo, fra 1. januar 1960 tiltrådte som ny sekretær. Foreningen hadde pr. sistnevnte dato 843 personlige medlemmer, hvortil kom 72 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

    Norsk Seksjon av Den Internationale Juristkommisjon hadde i 1960 møter 22. febr. og 1. desbr. Seksjonens formann var også i nevnte år høyesterettsadvokat Chr. Stray, Arendal.

J. T. B.

    Den Norske Sakførerforening hadde representantskapsmøte i Oslo 28. og 29. juni 1960. Representantskapet besluttet å melde Sakførerforeningen inn i Norges Akademikersamband med det forbehold at tilslutningen ikke må medføre noen innskrenkning i den frihet og uavhengighet som er en forutsetning for utøvelsen av sakførergjerningen. Foreningens prisbelønning ble tildelt høyesterettsadvokat Georg Lous for hans besvarelse av oppgaven »Sakføreres taushetsplikt. — En utvikling og vurdering.» Som ny prisoppgave (for 1962) ble oppstillet: »En sakførers rett og plikt til i straffesaker og tvistemål å meddele retten eller motparten opplysninger som ikke går i hans parts favør.» — Foreningens formann i 1960 var høyesterettsadvokat Sven Arntzen. Den faste generalsekretær er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Pr. 31. mars 1960 hadde foreningen 1478 aktive og 181 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31. desbr. 1960 673 aktive og 112 passive medlemmer. Formann i nevnte år var høyesterettsadvokat H. E. Helliesen. Fast sekretær er overrettssakfører Harald Halvorsen. I årets løp ble holdt 6 kretsmøter og et julemøte. På møtene ble bl. a. holdt foredrag av generalsekretær Rolf Christophersen om »Hvordan beregner vi våre salærer'?», av høyesterettsdommer Axel Heiberg om »Norge samlet under en bygningslov?» og av høyesterettsadvokat Finn Arnesen om »Komiteinnstillingen til endring av konsesjonsloven av 1917». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1960, gjaldt 9 uttalelser salærtvister og 4 uttalelser spørsmål om god sakførerskikk.

J. T. B.

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde i 1960 fire medlemsmøter. 24. febr. ble holdt foredrag av universitetsstipendiat Erling Selvig om »Kollo-begrensningen i Haagreglenes art. IV (5)». 25. april innledet dommer Schumann Andersen og ekspedisjonssjef Sverdrup Thygeson til diskusjon om et foreliggende utkast til ny lov om registrering av skip. 5. oktbr. holdt cand. jur. Ole Lund jr. foredrag om »Ansvar for brann etter Haagreglenes § 4 nr. 2 b». Og 29. novbr. holdt overrettssakfører Bjørn Johannessen foredrag om »Selskapsformer innen rederinæringen. Ansvar og beskatning». Sjørettsforeningens medlemsantall var ved utgangen av 1960 ialt 407, hvorav 66 selskapsmedlemmer. Foreningens formann og sekretær var nevnte år henholdsvis professor, dr. jur. Sjur Brækhus og høysterettsadvokat

 

772 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTPer Gram, Oslo.—»Arkiv for Sjørett» utkom i 1960 med hefte 5 av bind 3 og hefte 3 av bind 4, som tidligere under redaksjon av professor Brækhus.

J. T. B.