78 NOTISER    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 26 mars 1960 i Falun. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Otto Lange i Kristinehamn, ordf., Karl Gezelius i Falun, Harry Gombrii i Västerås, sekr., Adolf Hamilton i Uppsala och H.-G. Grefberg i Örebro. Styrelsesuppl.: advokaterna Bertil Sylwan i Falun, Gösta Karlén i Västerås, Fritz Helmer i Karlstad, Kurt Winberg i Uppsala och Göran Wallerius i Örebro. Revisorer: advokaterna Sven Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda i Västerås, med Hilding Hermansson i Karlstad och Nils Åkesson i Kristinehamn som suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander i Örebro, Mats Gerdén i Falun, Aje Werner i Karlstad och Sven Peter Troili i Västerås med advokaterna Lars- Erik Widell i Karlskoga, Robert Melin i Falun, Folke Tamm i Uppsala och Olle Jonsson i Torsby som suppleanter.
    Vid sammanträdet höll tingsdomaren Gudmund Lindencrona föredrag över ämnet »Några drag i USA:s rättsutveckling».
    Avdelningens medlemsantal var vid 1959 års utgång 115.

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Skellefteå d. 19 mars 1960. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats, höll adv. Åke Svensson ett föredrag över ämnet »Civilprocessen, några klipp ur Stockholmsavdelningens kurs 1959».
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, ordf., Erik Schmeling, Östersund, v. ordf., Sigurd Nilsson, Umeå, sekr., Gunnar Abersten, Sundsvall, Göte Hammarbäck, Gävle, och Anders Wanhainen, Luleå, med advokaterna Ulf Berglöf, Skellefteå, Theodor Lundberg, Luleå, och Frans Victor, Östersund, såsom suppl. Ledamöter i samfundets nämnd är advokaterna Rickard Bergengren, Härnösand, Ragnar Forssberg, Hudiksvall, och Einar Wallin, Luleå, med advokaterna Hans Lindberg, Gävle, Tryggve Wallén, Kiruna, och Hans Liliequist, Umeå, såsom suppl. — Avdelningen har f. n. 99 medlemmar.

 

    Regeringen. K. M:t har 25 nov. 1960 beviljat statsrådet Carl-Henrik Nordlander avsked med utg. av nov. 1960 samt utnämnt exp.chefen i handelsdep., hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Rune Hermansson till statsråd.

    Regeringsrätten. K. M :t har 30 dec. 1960 beviljat reg.rådet Gustaf Eklund avsked med utg. av mars 1961.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    18 nov. 1960 utnämnt e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Karl Gustaf Grönhagen till förste kanslisekr. i nämnda dep. ävensom förordnat t. f. förste kanslisekr. i samma dep. Gunnar Holmgren till e. o. förste kanslisekr. där;
    25 nov. 1960 beviljat lagbyråchefen Sten Rudholm tjänstledighet från byråchefsbefattningen fr. o. m. 1 dec. 1960 t. v. t. o. m. 30 juni 1961 för fullgörande av uppdrag ss. expert i författningsutredningen samt förordnat ass. i Svea hovr. Ove Rainer att under Rudholms tjänstledighet uppehålla dennes byråchefsämbete.
    Dep.chefen har
    14 nov. 1960 förordnat rev.sekr. Johan Björling att utreda frågan om radions juridiska ansvarighet;

 

PERSONALNOTISER 79    19 nov. 1960 entledigat fil. kand. Ann Båge från förordnande som expert i 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar;
    9 dec. 1960 förordnat prof. L. T. Welamson att utreda frågan om verkställighet här i riket av utländsk dom i tvistemål och därmed sammanhängande spörsmål;
    16 dec. 1960 förordnat hovr.rådet V. Körlof, ordf., borgarrådet D. A. J. Garpe, led. av riksdagens I kamm., civ.ing. G. H. Hansson, förbundsordf. K. B. M. Johansson och red. N. B. Lundström samt led. av riksdagens II kamm., agronomen E. H. Grebäck och led. av styr. för svenska landskommunernas riksförbund O. W. Wiklund att verkställa översyn av expropriationslagstiftningen;
    22 dec. 1960, med motsv. entled. av justitierådet E. Conradi, förordnat adv. P. A. Weslien till sakkunnig i utredn. ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor;
    23 dec. 1960 förordnat dir. M. Ernulf och prof. J. E. Hellner att som experter biträda familjerättskomm.