Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1960 (ang. 1959 se SvJT 1960 s. 470) har nämnden under 1960 prövat 409 mål beträffande ifrågasatt förvaring, därav 5 rörande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 265 mål (därav 3 beträffande kvinnor), tillstyrktes men blev ej ådömd i 30 (2) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 97 (0) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 11 (0) mål. I 6 (0) mål hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1960 har på prov utskrivits 322 (5) förvarade. 103 (1) personer har nyintagits för förvaring, 155 (2) återintagits efter domstols dom och 79 (1) återhämtats efter beslut av nämnden. I årsberättelsen redovisas första återfall, som lett till återintagning i eller återhämtning till säkerhetsanstalt eller till dom å frihetsstraff, för dem som utskrivits efter år 1945.
    Vid årets slut var i säkerhetsanstalt intagna 594 (4) förvarade. Under 1960 har icke någon internerad varit intagen å säkerhetsanstalt.

C. H.

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll ordinarie årsmöte d. 12 och 13 maj 1961 i Stockholm. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm. Till styrelseledamöter omvaldes stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Carl-Gustav Borgström, Trelleborg, Erik Gamstedt, Malmö, och Nils Nohlman, Östersund. Till styrelsesuppleanter omvaldes förste stadsfiskalsassistenten Mats Börjesson, Sthm, och stadsfiskalen Bengt Ekerot, Göteborg.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom bland annat föredrag av stadsfiskalen Sten Warholm om narkotikabrottsligheten i Stockholm, barnavårdsdir. Karl-Erik Granath om den nya barnavårdslagen och prof. S. Izikowitz om alkoholism och alkoholbrott. Antalet medlemmar i föreningen är 83.