782 NOTISER    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 13 maj 1961 årsmöte i Stockholm. Vid årsmötet förekom diskussion över ämnet »Om domförhet i hovrätt» med inledningsanförande av presidenten Knut Elliot. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Herman Zetterberg, lagmännen Sten Björklund och Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Ivar Ahlström samt assessorn Christer Rune; från Göta hovrätt presidenten Joel Laurin, lagmannen Bo Beskow och hovrättsrådet Per Karlberg; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Lennart Fredlund; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof; samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Arne Fallenius. — Föreningen har omkring 180 medlemmar.

    Svensk Juristtidning. Styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning har d. 14 nov. 1961 till redaktör för tidskriften fr. o. m. år 1962 efter f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen, som med hänvisning till sina övriga arbetsuppgifter anmält önskan att frånträda redaktörskapet, utsett hovrättsrådet Sten Rudholm. Vidare har styrelsen till red.sekr. och ansvarig utgivare utsett lagbyråchefen Carl Holmberg. Föreningen har s. d. till styrelse, tillika redaktion för tidskriften, omvalt f. d. hovrättspresidenten Harry Guldberg, ordf., justitierådet Hjalmar Karlgren, prof. Håkan Nial, adv. Sven Salmonson och prof. Ivar Strahl; i styrelsen ingår därutöver tidskriftens redaktör. Till styrelsesuppleanter har omvalts prof. em. Ragnar Bergendal, justitierådet Hugo Digman (red. för avd. Rättsfall från hovrätterna), prof. Jan Hellner och ambassadören Sture Petrén samt nyvalts Lassen och Holmberg. Vidare har valts till revisorer dir. Gudmund Silfverstolpe och prof. Seve Ljungman och till revisorssuppleanter justitierådet Torkel Nordström och prof. Hans Thornstedt.

 

    Bengt Lassen har varit verksam för SvJT under en lång följd av år; den senare så välkända signaturen B. L. framträder redan i årg. 1936. Hans personliga egenskaper och hans omfattande kunskaper inom skilda områden, inte minst juridikens, föranledde att han tidigt knöts till det inre redaktionsarbetet. År 1946 utsågs han till red.sekr., en befattning som redan påföljande år fick den mera rättvisande benämningen redaktionschef, och 1952 efterträdde han Karl Schlyter som redaktör.
    Bengt Lassens insatser för SvJT kan inte närmare behandlas i en kort notis och något annat utrymme härför står, enligt den avgående redaktörens beslut, inte till förfogande. Med tillfredsställelse må dock konstateras, att Lassen som styrelsesuppleant behåller kontakten med SvJT och därigenom bl. a. säkerställer att de goda förbindelser som alltid rått mellan tidskriften och dess tryckeri kommer att bestå.

S. R.