784    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    27 sept. 1961, med motsv. entled. av dir. Otto Nordenskiöld, förordnat omb.mannen Axel Wahlberg till sakkunnig i pensionsstiftelseutredn.;
    16 okt. 1961 dels, med motsv. entled. av hovr.rådet Holger Nordqvist, förordnat hovr.rådet Erik Nyman till sekr. i utredn. om adm. frihetsberövanden, dels ock förordnat Nordqvist till sakkunnig i utredn.;
    26 okt. 1961 förordnat andre förbundsordf. Åke Lindh att såsom expert biträda expropriationsutredn.;
    s. d. förordnat byråchefen Inge Bergström, tekn. dir. Tore Nilsson och vattenrättsdom. Gösta Schirén, ordf., att i samråd med en i Finland för ändamålet tillsatt komm. utarbeta förslag till en allmän vattenrättslig konvention mellan Finland och Sverige betr. nyttjandet av gränsvattendragen, ävensom förordnat hovr.fiskalen Göran Herner till sekr. åt de sakkunniga.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 okt. 1961 förordnat tingsdomarna i Solna domsaga Gunnar Lindh och i Ångermanlands norra domsaga Rune Lindgren samt ass. i Svea hovr. Ivan Hollbeck att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    13 okt. 1961 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Ove R :son Nelander och i hovr. för Västra Sverige Ernst Heyman till rev.sekr., Heyman fr. o. m. 16 okt. 1961;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lars Herlitz att t. v. tjänstgöra ss. rev.sekr.;
    27 okt. 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Brit-Marie Ericsson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 okt. 1961 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Lennart Wetterling att fr. o. m. 1 nov. 1961 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962 vara v. ordf. å avd. i hovr.;
    27 okt. 1961 förordnat fiskalen i Svea hovr. Anders Wigelius till ass. i hovr. fr. o. m. 1 nov. 1961.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    20 okt. 1961 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Gustav Malmer att fr. o. m. 1 jan. 1962 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Medelpads västra domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lars Villius att 1 nov 1961—31 jan. 1962 uppehålla tingsdomarämb. i Torneå domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    6 okt. 1961 beviljat borgm. i Örebro Gösta Strandell avsked med utg. av jan. 1962;
    13 okt. 1961 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Arne Belanner till rådm. i samma stad;
    27 okt. 1961 förordnat t. f. ass. vid Sthms rr Lars Molin till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 nov. 1961;
    2 nov. 1961 till ordf. å avd. av Malmö rr fr. o. m. 1 jan. 1962 förordnat följande rådm., nämligen å 2:a avd. Knut Bergwall, å 3:e avd. Lars-Erik Holmberg, å 4:e avd. Göte Liedholm, å 5:e avd. Hjalmar Forkman och å 6:e avd. Edvin Tuvesson, Forkman under sin återstående tjänstetid och de övriga t. o. m. 31 dec. 1964;
    s. d. utnämnt t. f. ass. vid Gtbgs rr Sven Ordqvist till ass. vid samma rr.

    Fångvårdsanstalterna. K. M :t har
    20 okt. 1961 konstituerat förste läkaren å psykiatriska avd. vid fångv.anstalten å Långholmen Ingmar Eklöf till bitr. överläkare vid samma anstalt;
    s. d. beviljat fångv.inspektören vid fångv.anstalten å Långholmen Anders Larsson avsked med utg. av okt. 1961.

    Näringsfrihetsrådet. Till sekr. i näringsfrihetsrådet fr. o. m. 1 nov. 1961 t. v. har utsetts fiskalen i Svea hovr. Lars Jonson.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha 10 nov. 1961 antagits Carl-Olof Rommel, Arvidsjaur, Birgit Strand, Sthm, och Ingmar Qvarnström, Västervik.

    Svensk författningssamling. Dep.chefen har 25 okt. 1961, med motsv. entled. av byråchefen för lagärenden i justitiedep. Sten Rudholm, förordnat byråchefen för lagärenden i dep:et Carl Holmberg att biträda vid överinseendet över utgivningen av författningssamlingen och tillika vara dess utgivare.

 

    Trycklov 7/12 1961