NOTISER    

 

Förslag till jordförvärvslag. 1958 års jordlagsutredning föreslår i sitt i augusti 1961 avlämnade betänkande (SOU 1961:49) att bolagsförbudslagen och jordförvärvslagen skall sammanföras till en lag med permanent giltighet, kallad jordförvärvslag.
    Den föreslagna lagen omfattar i princip alla slags fång. Från denna regel anges särskilda undantag. Koncessionsfria är bl. a. förvärv genom arv eller bodelning och förvärv genom testamente. De sistnämnda har emellertid ansetts böra jämställas med förvärv, som sker genom inrop på exekutiv auktion. För sådana förvärv föreslår utredningen bestämmelser om inskränkning i rätten att behålla den förvärvade egendomen.
    I förhållande till objektet är lagförslaget begränsat till som jordbruksfastighet taxerad egendom. För fortsatt förvärvsreglering av juridiska personers förvärv av »annan fastighet» har utredningen icke funnit motiv.
    Även med avseende på subjektet föreslås begränsningar. Från prövning har bl. a. undantagits förvärv där kronan är fångesman eller förvärvare. Likaså föreslås att förvärv, som av primärkommun göres inom den egna kommunens gränser, blir koncessionsfria. Släktskapsundantaget har begränsats i förhållande till gällande jordförvärvslag. Det avser icke syskons avkomling.
    Enligt förslaget skall förvärvstillstånd vägras bolag, förening och stiftelse, om ej särskilda skäl föranleder annat. I lagrummet anges exempel på fall när skäl för bifall kan föreligga. Ett sådant är, när förvärvet avser egendom som ej erfordras för att behovet av skog som stöd åt jordbruket i bygden skall kunna tillgodoses, och fånget samtidigt är ägnat att främja ett rationellt skogsbruk. Som ett annat exempel angives att fånget — utan att till avsevärd del omfatta stödskog — medför att egendom förvärvaren redan äger får väsentligt förbättrad ägoanordning. En förutsättning för att en liberal tillståndsprövning av bolags och andra juridiska personers förvärv skall vara möjlig är dessutom, att förvärvet inte åsidosätter allmänna intressen av någon betydenhet.
    Det korrektiv, som direkt avser att reglera fysiska personers förvärv, har begränsats till bärkraftiga jordbruk och till full bärkraft uppbyggbara enheter samt stödjordbruk. Förvärvstillstånd må vägras om förvärvaren icke kommer att ha sin huvudsakliga arbetsinkomst av egendomen eller — vad gäller stödjordbruk — att nyttja den som sådant jordbruk. Tillstånd skall emellertid i regel lämnas till förvärv av egendom, som är mycket kapitalkrävande eller lämpad att väsentligt förbättra ägoanordningen på egendomsom förvärvaren redan äger. Förslaget innehåller vidare regler i syfte atthindra klara spekulationsförvärv.
    Utredningen understryker jordförvärvslagstiftningens rationaliseringsbefrämjande betydelse. Gällande rationaliseringsmoment i jordförvärvslagen har bibehållits. Genom att det inpassas i en för juridiska och fysiska personer gemensam lag får det emellertid en betydligt vidare innebörd.
    Lantbruksnämnderna föreslås bli koncessionsmyndighet. Vad avser förvärv av bolag, förening eller stiftelse har nämndernas befogenhet att avgöra ärendena emellertid ansetts böra begränsas till sådana fall, då tillstånd reservationslöst kan meddelas. I övrigt skall nämnderna med eget utlåtande överlämna ansökningshandlingarna till K. M:ts prövning.

NOTISER 243    Ordf. i jordlagsutredningen har varit landshövdingen Gustaf Nilsson, huvudsekr. häradshövdingen Arvid Ribbing och sekr. lantbruksdirektören TageSköld. T. S.