254PERSONALNOTISER    

 

Nya professorer. K. M:t har 29 dec. 1961 till professor i straffrätt vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 jan.1962 utnämnt professorn i rättsvetenskap vid Aarhusuniversitet jur. dr Alvar Nelson.
    Prof. Nelson är född år 1919 i Uppsala, avlade stud.ex. där år 1937 och jur. kand. ex. sammastädes1941. Efter tingstjänstgöring vid Uppsala läns södra domsaga 1941—44 och ett kortare rådmansförordnande i Gävle 1945 återupptog han juridiska studier och var samtidigt praktiserande jurist i Uppsala. Han disputerade år 1950 för juris doktorsgraden vid Uppsala universitet på avhandlingen »Rätt och ära. Studier i svensk straffrätt» och förordnades omedelbart därefter till docent i straffrätt vid universitetet. Där har han under läsåret 1950—51 upprätthållit en professur i civilrätt och under vårterminen 1959 professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi. Med bidrag från statens samhällsvetenskapliga forskningsråd studerade Nelson kriminologi vid universiteteti Cambridge, England, under läsåret 1951—52.
    På danskt initiativ sökte Nelson en professur i rättsvetenskap vid Aarhusuniversitet och utnämndes fr. o. m. 1 aug. 1952 till professor där. Vid Aarhusuniversitet har Nelson tillika varit föreståndare för institutet för kriminologi och juridiska biblioteket, och han har sedan tillkomsten av Nordisk Journalistkursus 1958 undervisat där i pressrättsliga och pressetiska frågor. Under 1957—58 har han varit förordnad som domare vid Vestre landsret i Viborg, och han är sedan 1959 medlem av den danska kommissionen angående statsrådens ansvarighet.
    Jämte avhandlingen har Nelson skrivit en bok om den svenska nådepolitiken och en redogörelse för användningen av privilegierat frihetsstraff i Danmark samt deltagit i en dansk undersökning om alkoholvanor och kriminalitet. Dessutom har han publicerat åtskilliga rättsvetenskapliga uppsatser och recensioner samt skrivit om juridiska ämnen i dagspressen.


    K. M:t har 16 febr. 1962 till professor i civilrättvid Uppsala universitet fr. o. m. 1 mars 1962 utnämnt t. f. prof., preceptorn vid universitetet Svante Bergström.
    Prof. Bergström är född i Jönköping 30 mars 1916 och avlade stud.ex. i Uppsala 1934. Han blev fil.kand. 1935, jur. kand. 1939, jur. dr efter disputation 1948, docent i civilrätt 1949 och preceptor i civilrätt 1957, allt vid Uppsala universitet. Han har under åtskilliga år uppehållit professurer i civilrätt vid universitetet, bl. a. sedan 1960 den nu tillsatta, på grund av prof. Phillips Hults död lediga professuren. Han fullgjorde tingstjänstgöring vid Uppsala läns norra domsaga 1939—1942 och viss tjänstgöring vid Arbetsdomstolen under kortare perioder 1943—45 samt var sekr. i försvarets upplysningsutredning 1944—45. Han är juridisk sakkunnig åt Sveriges Radio AB sedan 1956, expert i Europarådets juridiska kommittéför ljudradio- och televisionsfrågor sedan 1958, expert i utredningen om radions juridiska ansvar sedan 1961 samt expert att biträda vid arbetet med förberedande av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk sedan 1962. Han var sakkunnig vid expertkonferens i Haag 1960 och ombud vid diplomatisk konferens i Rom 1961 angående konvention om »droits voisins». Han har publicerat ett trettiotal skrifter, bland dem avhandlingen »Kollektivavtalslagen. Studier över dess huvudprinciper» samt »Arbetsrättsliga spörsmål I. Om räckvidden av den s. k.

PERSONALNOTISER 255200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen», »Om semesterlön och provision», »Uteslutande rätt att förfoga över verket» och »Om allmänt vattenområdesrättsliga ställning». Han har vidare varit medutgivare till arbetet »Protection internationale des droits voisins».