Justitiedepartementet. K. M:t har 2 febr. 1962 förordnat t. f. byrådir. Sven Rengby att t. v. biträda såsom sakkunnig i justitiedep.
    Dep.chefen har
    23 jan. 1962 förordnat v. stadsjuristen E. G. Westman att såsom expert biträda expropr.utredn.;
    24 jan. 1962 förordnat reg.rådet Bengt Hjern att, med entled. från förordnande såsom expert i 1955 års valutredn., vara sakkunnig, tillika ordf. i samma utredn.;
    2 febr. 1962 förordnat pres. Mauritz Wijnbladh att såsom sakkunnig verkställa utredn. ang. rikets vapen och flagga m. m.;
    5 febr. 1962 förordnat dir. Uno Afrell, bankjur. Stig Balk-Möller, dir. Assar Fjelkner, bankdir. Lars Fogelklou, adv. Michaël Hernmarck, hovr.ass. Sven Eric Nilsson, prof. Karl Olivecrona, dir. Holger Sandelin och bruksdisp. Sten Sjöholm att såsom experter biträda jordabalksutredn.;
    12 febr. 1962 förordnat pres. Maths Heuman, ordf., dir. Gösta Blomqvist, led. av riksdagens I kamm., jur.dr Lennart Geijer, led. av riksdagens II kamm., dir. Sten Källenius, dir. Gunnar Leo och hovr.rådet Folke Nyquist att verkställa översyn av bostadsrättslagstiftningen;
    14 febr. 1962 — sedan K. M:t 29 dec. 1961 utvidgat det de sakkunniga för översyn av domkretsindelningen för underrätterna meddelade uppdraget till att avse en översyn av de allmänna domstolarnas organisation — till led. av en rådgivande nämnd åt de sakkunniga förordnat led. av riksdagens I kamm. red. Birger Andersson, f. d. folkskolinsp. Ragnar Bergh och hemm.äg. Erik Svedberg, led. av riksdagens II kamm., omb.mannen Astrid Kristensson, lantbruk. Erik Larsson, underinsp. Eric Nelander, red. Olaus Nyberg och lantbruk. Gustaf Svensson, prof. Per Olof Ekelöf, dir. Styrbjörn von Feilitzen, stadsfiskalen Erik Gamstedt och adv. Holger Wiklund ävensom förordnat hovr.ass. Leif Brundin, hovr.rådet Ingvar Henkow och tingsdom. Bengt Sandström att såsom experter biträda de sakkunniga;
    16 febr. 1962 förordnat just.rådet Sigurd Dennemark och prof. Hilding Eek att såsom experter biträda utredn. av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål;
    19 febr. 1962 förordnat hovr.ass. Bengt Rydin att — med entled. från uppdrag såsom sekr. i pensionsstiftelseutredn. — såsom expert biträda samma utredn. ävensom förordnat hovr.ass. Allan Ekström till sekr. i utredn.;
    20 febr. 1962 förordnat förvaltaren Hans Friberg, rustmästaren Erik Magnusson, lagbyråchefen Stig Marcus och översten Fritz-Ivar Virgin att såsomexperter biträda utredn. rör. straff- och disciplinmedlen mot krigsmänm. m.;
    21 febr. 1962 förordnat förste kanslisten Kiddi Markman att såsom expert biträda firmautredn.

    Civildepartementet. K. M:t har 26 jan. 1962 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Ingmar Lidbeck att fr. o. m. 1 febr. 1962 t. v. bestrida göromål som ankomma på avd.chef i civildep.
    Dep.chefen har 26 jan. 1962 förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Georg Normark och byråchefen i soc.styr. Sven-Hugo Ryman att biträda inom civildep. vid behandlingen av frågan om statstjänstemännens förhandlingsrätt m. m.

    Regeringsrätten. K. M:t har 16 febr. 1962 beviljat reg.rådet Thorsten Thelander avsked med utg. av juni 1962.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    26 jan. 1962 utnämnt ass. i Svea hovr. Torgny Ahlgren till rev.sekr. fr. o. m. 1 febr. 1962;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Allan Lundstedt, ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Arning och hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Bo-Göran Stenström att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.