Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1961 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Titus Linell, Sthm, med Åke Svensson, Halmstad, och Frans Victor, Östersund, såsom suppl.
    Föreningens styrelse har under 1961 avgivit ett antal yttranden över remisser. Ordinarie möte skulle hållits under året men uppsköts på grund av ombyte å posten såsom försvarsstabschef. D. 31 mars 1962 hölls alltså ordinarie möte (hålles vart annat år), därvid i styrelsen omvaldes auditörerna Wirgin, Wilkens, Borgquist och Victor, nu ordinarie. Till ny styrelseledamot utsågs auditören Ingvar Ågren, Sthm, tillika sekr. och skattm., samt tillsuppl. auditörerna Bengt Lännergren, Sthm, och Ragnar Grönwall, Kristianstad. — Föreningens medlemsantal uppgick 1961 till 67.

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 25 febr. 1961 i Örebro. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Otto Lange, Kristinehamn, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, sekr., Adolf Hamilton, Uppsala, och H.-G. Grefberg, Örebro. Styrelsesuppleanter: advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, Gösta Kalén, Västerås, Bertil Sylwan, Falun, Göran Wallerius, Örebro, och Kurt Winberg, Uppsala. Revisorer: advokaterna Sven Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda Västerås, med Hilding Hermansson, Karlstad och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl.
    Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander, Örebro, Mats Gerdén, Falun, och Aje Werner, Karlstad, med advokaterna Lars-Erik Widell, Karlskoga, Robert Melin, Falun, och Olle Jonsson, Torsby, som suppl.
    Vid sammanträdet höll kammarrättsrådet Bo Lagergren, Sthm, föredrag över ämnet »Den muntliga processen i kammarrätten».
    Avdelningens medlemsantal var vid 1961 års utgång 108.

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1961 hållit årsmöte d. 18 maj och sammanträtt ytterligare sex gånger, varvid bl. a. föredrag och diskussioner över aktuella ämnen stått på dagordningen.
    Föreningens styrelse består av rev. sekr. Ingvar Bladh, ordf., Björn Bernhard,v. ordf., Karl Modigh, sekr., Knut Ahlbom, kassaförv., Karl-Erik Andersson, klubbm., Anders Litzén och Michael von Koch. — Antalet medlemmar var vidårets slut 40.

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1961 hållit fem sammanträden. D. 3 febr. hölls en diskussion i anslutning till den då pågå-

NOTISER 407ende utredningen rörande inrättande av forskararvoden för yngre hovrättsjurister med inledningsanföranden av utredningsmännen, prof. Per Olof Ekelöf, preceptorn Per Olof Bolding och doc. Bertil Bengtsson. Vid sammanträde d. 3 mars åhörde medlemmarna ett föredrag av förutvarande ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet Peter Westerlind, om lagberedningens förslag till jordabalk. Föreningens årsmöte ägde rum d. 9 juni. Hovrättsrådet Gustaf Petrén talade vid sammanträde d. 17 okt. om rättssamhället i belysning av Internationella Juristkommissionens arbete och lämnade i anslutning därtill upplysningar om domarnas möjligheter till internationellt arbete. Vid julsammankomsten d. 6 dec. företogs under ledning av fil. lic. Henrik Alm en vandring i tiden genom Wrangelska palatset och över Riddarholmen. Föreningen har i övrigt behandlat aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1961—62 utgöres föreningens styrelse av t. f. byråchefen Bertil Voss, ordf., adj. led. Jan Ljungar, v. ordf., och Peter von Möller, sekr., samt fiskalerna Helga Rossipal, kassaförv., och Hans Olov Stark med assessorerna Rune Berggren och Henry Montgomery, adj. led. Åke Bouvin och Lennart Groll samt fiskalen Gösta Lind af Hageby som suppleanter. —Föreningen hade vid årsskiftet 1961/62 omkring 110 medlemmar.