Juridiska föreningen i Lund har under 1961 haft sju sammanträden. Vårterminens verksamhet inleddes med att hovrättsrådet Peter Westerlind d. 14 febr. höll ett föredrag över ämnet »Lagberedningens förslag till jordabalk».D. 21 mars anordnade föreningen traditionell studieresa till fångvårdsanstalter i Skåne. Prof. Lars Welamson gästade föreningen d. 5 maj och talade på Skanörs ärevördiga rådhus om »Några erfarenheter av en konkursrättslig praxisundersökning». Höstterminens program började d. 6 okt. med en diskussion om erfarenheterna av den nya studieordningen, varvid preceptor Ulf Persson inledningsvis kåserade om »studier och studenter». D. 8—12 okt. gästades Lund av en grupp referendaren från Schleswig-Holstein och Juridiska föreningens medlemmar hade vid seminarier och utflykter möjlighet knyta kontakter med de tyska studenterna. D. 7 nov. ventilerade direktören Erik Forstadius, SAF, och jur. dr Lennart Geijer, TCO, arbetsrättsliga problem under rubriken »Spelregler på arbetsmarknaden». Höstterminens verksamhet avslutades d. 8 dec. med årsmöte. Efter förhandlingarna berättade prof. Stig Jägerskiöld om »En kejserlig legats upplevelser i Stockholm; ett folkrättsbrott och dess bedömning».
    Under det gångna året har utbytet med juriststuderande vid grannländernas universitet varit livligt; sålunda har Lund besökts av representanter för Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn och lundastudenter har gästat föreningarna Pykälä och Codex i Helsingfors, Juristforeningen vid Oslo Universitet och Juridisk Diskussionsklub.
    Föreningens styrelse har under 1961 haft följande sammansättning: ordf.prof. Hans Thornstedt, v. ordf. doc. Gunvor Wallin, litteraturförman jur. kand. Wolfgang Heinrichs, sekr. jur. stud. Claes Peyron, skattm. jur. stud. Bengt Eogren, klubbmästarinna jur. stud. Lena Ericsson. Övriga styrelsemedlemmarhar varit fil. kand. Jan Forsström, jur. stud. Jon Mannheimer, jur. stud. Stig Andersson och jur. kand. Nils Döös.

    Uppsala studenters juristförening för rättssäkerhet höll sammanträde d. 7 mars 1961, varvid internationella juristföreningens president mr Vivian Bose höll föredrag om kommissionens verksamhet. Föredraget följdes av en livlig diskussion.

    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. jur. kand. Jan-Henrik Björck, v. ordf. jur. kand. Jon Lindgren, sekr. fil. kand. jur.kand. Berit Sandqvist-örnberg samt preceptor Per-Olof Bolding och jur. kand. Jan Axel Bränholm. — Föreningen har ett fyrtiotal medlemmar.