TORSTEIN ECKHOFF & KNUT DAHL JACOBSEN. Rationality and responsability in administrative and judicial decision-making. Khvn 1960. Munksgaard. 45 s.— Interdisciplinary studies from the Scandinavian summer university. Vol. 5.

    Den föreliggande studien utgör ett intressant försök att komma de psykologiska realiteter in på livet som spela en roll för de traditionella modellerna för domares sätt att tänka och gå till väga i sin verksamhet under framhävande av olikheterna i beslutsmekanismen hos administrationens organ. Betydelsen av föreställningen om bundenhet vid rättsregler i viss motsats till de för den politiskt influerade administrationen med dess mera utvecklade sinne för effektivitetssynpunkter och strävanden efter vissa sociala mål belyses med utgångspunkt från författarnas allmänna intryck av egen verksamhet, informella intervjuer med olika funktionärer och studium av aktmaterial; om någon regelrätt primärstudie är det knappast fråga. Skriften är rik på synpunkter och uppslag för rättssociologisk forskning.

I. A.

 

FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1960—1961

 

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND, STOCKHOLM OCH UPPSALA

 

ALLMÄN RÄTTSLÄRA

Agge, Ivar. Huvudpunkter av den allmänna rättsläran. Sthm 1961. Kr.7,00.
Hjerner, Lars. Om rättsfallstolkning. Sthm 1961. Kr. 10,00.
Studiematerial i allmän rättslära. Sthm 1961. Kr. 13,00.

 
RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSKRÄTT
Almquist, Jan Eric. Romersk rätt. 1.Sthm 1960. Kr. 5,00.
Almquist, Jan Eric. Romersk rätt. 2. Sthm 1961 (1952).Kr. 5,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria. 1. Sthm 1960 (1958). Kr. 8,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria. 1. Sthm 1961. Kr. 9,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria. 2. Sthm 1961. Kr. 10,00.
Benckert, Karl. Drag ur inteckningsinstitutets historia. (Särtryck ur En bok om Mälarlandskapen, utg. avMälarprovinsernas hypoteksförening i anledning av dess 100-årsjubileum1953.) Lund 1960. Kr. 2,25.
Hafström, Gerhard. Supplement till sjunde uppl. av Ivar W. Sjögren, Kompendium över den svenska rättshistoriens allmänna del. Lund 1960.Kr. 6,15.


FÖRMÖGENHETSRÄTT
Benckert, Karl & Hessler, Henrik. Förmånsrättsordningen. Sthm 1960 (oförändrat omtryck 1961). Kr. 4,00.
Bergström, Svante. Den nya lagstiftningen om upphovsrätt. Sthm 1961. Kr. 3,00.
Carbell, Leif. Förutsättningsläran. Sthm 1961. Kr. 1,00.
Eberstein, Gösta & Ljungman, Seve. Immaterialrätt. Sthm 1960 (1959). Kr. 11,00 (Särtryck ur samma kompendium utg. 1961. Kr. 4,00).

LITTERATURNOTISER 481Eberstein, Gösta & Ljungman, Seve. Speciell fastighetsrätt. 1—2. Sthm1960 (1956). Kr. 21,00.
Eberstein, Gösta & Ljungman, Seve. Särtryck ur Svensk fastighetsrätt.3. Sthm 1961. Kr. 2,00.
Ekeberg, Birger, Benckert, Karl & Nial,Håkan. Obligationsrättens speciella del. 1—2. Sthm 1961 (1957). Kr.17,00.
Ljungman, Seve. Några huvudpunkter angående fastighetsköp. Sthm 1960. Kr. 5,00.
Ljungman, Seve. Vattenrätt. Sthm 1960. Kr. 5,00.
Stjernquist, Per. Bebyggelsepolitisk lagstiftning. Lund 1960. Kr. 4,90.
Studiematerial i civilrätt II. Sthm 1960 (1959). Kr. 9,00.
Studiematerial i fastighetsrätt. Utg. av Henrik Hessler. Uppsala 1960. Kr. 7,00.
 

FAMILJERÄTT
Lögdberg, Åke. Bodelning och arv.Exempel jämte kommentarer och hänvisningar. Med lösningar utarbetade av Gunvor Wallin. Lund 1961. Kr. 9,25.
Malmström, Åke. Successionsrätt. 1.Uppsala 1960 (oförändrat omtryck 1961). Kr. 10,00.
Malmström, Åke. Successionsrätt. 3. Uppsala 1961 (1959). Kr. 8,00.
Malmström, Åke. Äktenskapsrätt. Uppsala 1960 (1957). Kr. 13,50.
Malmström, Åke & Undén, Östen. Förmynderskapsrätt. Uppsala 1961 (1957). Kr. 8,50.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i familjerätt. 1—2. Sthm 1960 (1959). Kr. 22,00.
Särtryck ur Studiematerial i familjerätt. Sthm 1961. Kr. 2,50.
 

STRAFFRÄTT
Agge, Ivar. Brottsbegreppets uppbyggnad — straffrihetsgrunderna. Sthm 1960 (oförändrat omtryck 1961). Kr. 8,50.
Agge, Ivar. Strafflags tillämplighet i rum och tid. Sthm 1961 (1959). Kr. 5,50.
Agge, Ivar & Larsson, Lars. Rättsfallsmaterial i straffrätt. Sthm 1960. Kr. 7,00.
Agge, Ivar & Thornstedt, Hans. Straffrätt för propedeutiska kursen. Sthm 1960 och 1961 (1959). Kr. 5,00.
Rylander, Gösta. Rättspsykiatri. Sthm 1961. Kr. 7,00.
Strahl, Ivar. Kompendium i straffrättens allmänna del. Uppsala 1961. Kr. 12,00.
Thornstedt, Hans. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1960 och 1961 (1959). Kr. 6,00.


PROCESSRÄTT
Bruzelius, Anders. Mål och ärenden handlagda vid allmän underrätt. 1—2. Lund 1961. Kr. 12,75 + 8,50.
Ekelöf, Per Olof. Kompendium över civilprocessen. 2. Uppsala 1961 (1957). Kr. 19,00.
Ekelöf, Per Olof. Kompendium över rättsmedlen. Uppsala 1961 (1958). Kr. 15,00.
Hassler, Åke. Bevisrätten och de extraordinära rättsmedlen. Sthm 1960 (1959). Kr. 8,00.
Hassler, Åke. Civilprocessens speciella del. Sthm 1960 och 1961 (1956). Kr. 10,50.
Hassler, Åke. Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1961 (1959). Kr. 10,00.
Olivecrona, Karl. Domstolsorganisationen i vissa främmande länder. Lund 1961. Kr. 8,65.


FÖRVALTNINGSRÄTT
Strömberg, Håkan. Allmän förvaltningsrätt. Lund 1961. Kr. 17,25.
Westerberg, Ole. Statstjänstemännen. Sthm 1961. Kr. 6,00.
    

Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, har utgivningsåret för den äldre upplagan angivits inom parentes.
    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom Juridiska föreningens förlagsverksamhet, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gälla för Lund samtliga köpare och för Uppsala köparesom ej äro medlemmar av Juridiska föreningen. Priserna för Stockholm gälla Juridiska föreningens medlemmar; för andra köpare tillkommer en förhöjning av priserna med 10 procent. Vid Stockholms universitet ha författarna i vissa fall förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till annan än föreningsmedlem. I dessa fall inhämtas tillstånd till försäljning genom föreningens försorg.

Hans Danelius

31—623004. Svensk Juristtidning 1962