Polisväsendets förstatligande. I proposition 1962:148, vars behandling uppskjutits till riksdagens höstsession, föreslås att polis-, åklagar- och exekutionsväsendet skall helt förstatligas d. 1 jan. 1965.

NOTISER 517    Vidare föreslås att polis-, åklagar- och exekutionsverksamheten i samband med förstatligandet omorganiseras och att det nuvarande organisatoriska sambandet mellan verksamhetsgrenarna upplöses. Detta innebär bl. a. att chefsfunktionerna inom verksamhetsgrenarna inte längre skall vara förenade hos en och samma befattningshavare.
    För polisverksamheten skall landet liksom nu vara indelat i lokala polisdistrikt. Ett polisdistrikt skall omfatta en centralort och dennas naturliga omland samt göras så stort att polisverksamheten i distriktet i regel bereder sysselsättning åt en poliskår på 20—50 man. Ledningen av polisverksamheten i distriktet skall ankomma på en polischef, benämnd polismästare. Av polispersonalen skall huvuddelen, innefattande en rörlig styrka för bevakningsuppgifter inom hela distriktet, vara förlagd till centralorten. Arbetsgrupper skall stationeras i andra tätorter inom distriktet. Stats- och reservpolisorganisationerna skall upphöra.
    Ledningen av länets polisväsende skall alltjämt ankomma på länsstyrelsen, i vilken länspolischefen inordnas. Länspolischefen behåller sina nuvarande befogenheter och skall dessutom handlägga bl. a. en rad administrativa frågor rörande polisväsendet. I den operativa polisverksamheten skall han inta en fullt självständig ställning. Till länspolischefens förfogande ställes en rörlig polisstyrka, främst avsedd för trafikövervakningsuppgifter.
    Såsom centralt polisorgan skall enligt förslaget inrättas en rikspolisstyrelse under ledning av en rikspolischef. Styrelsens huvudsakliga uppgifter skall avse inspektion, samordning och rådgivning samt i begränsad omfattning direktivgivning bl. a. i fråga om polisverksamhet som rör hela riket. Till rikspolisstyrelsen skall överföras den verksamhet som nu bedrives av polisväsendets organisationsnämnd och registraturavdelningen inom statens kriminaltekniska anstalt. Rikspolisstyrelsen föreslås träda i funktion d. 1 juli 1964 för att medverka vid genomförandet av polisväsendets förstatligande.
    Förslag framlägges i syfte att tillgodose behovet av lekmannainflytande inom polisorganisationen. Bl. a. skall lekmän ingå i rikspolisstyrelsen.
    Beträffande åklagar- och exekutionsväsendet föreslås att i ett åklagardistrikt skall finnas en eller flera distriktsåklagare samt i ett exekutionsdistrikt kronofogde jämte exekutionsbiträden. Länet skall utgöra verksamhetsområde för länsåklagare. I fråga om organisationen i övrigt uppdrages i propositionen vissa allmänna riktlinjer för det fortsatta utredningsarbete som anses erforderligt före ett slutligt ställningstagande i organisationsfrågorna.
    Förslaget innebär vidare att staten efter huvudmannaskapsreformen skall stå för samtliga kostnader för polis-, åklagar- och exekutionsväsendet, bl. a. för lokaler. Inventarier och annan utrustning skall kommunerna utan gottgörelse överlämna till statsverket. Av statsfinansiella skäl föreslås kommunerna skola under en övergångstid om fem år erlägga kontanta bidrag till statsverket enligt en fallande skala.
    De kostnader som statsverket successivt kommer att övertaga beräknas till omkring 200 miljoner kr.

K. L.