Ny sovjetrysk civillagstiftning. Den sovjetryska civilrätten och civilprocessrätten ha i vissa hänseenden omdanats genom lagar, som antagits av Högsta sovjet i december 1961. De nya lagarna, som trätt i kraft d. 1 maj 1962, innefatta riktlinjer för lagstiftning, som skall komma till stånd inom de olika unionsrepublikerna. Enligt uppgifter, som nu äro tillgängliga, fastslås i den nya lagstiftningen bl. a. följande principer.
    Medan jorden och andra viktigare kapitaltillgångar kunna ägas allenast av staten eller i viss utsträckning av kooperativa enheter såsom kollektivjordbruk, erkänner man liksom tidigare (se SvJT 1955 s. 76 ff) också en personlig äganderätt till mindre betydelsefull egendom såsom arbetsinkomster och besparingar. Till personlig egendom får emellertid även hänföras ett bostadshus eller del därav, som tillgodoser vederbörande ägares och hans an-

676 FRÄMMANDE RÄTThörigas egna behov. Det är att märka att dispositionsrätten till den personliga egendomen även enligt den nya lagstiftningen är kraftigt beskuren. Dylik egendom får sålunda exempelvis icke utnyttjas i syfte att skaffa ägaren arbetsfria inkomster.
    Enligt den nya lagstiftningen erkänner man rätten till arv och även rätten att genom testamente förfoga över personlig egendom till förmån för andra än arvingar. Ett visst laglottsskydd tillförsäkras barn, föräldrar och andra hushållsmedlemmar, som äro oförmögna till arbete.
    Beträffande det processuella förfarandet är anmärkningsvärt, att man för domstolarna föreskrivit en aktiv processledande verksamhet, som icke bör begränsa sig till det processmaterial som av parterna självmant införes imålet. I övrigt sanktioneras bl. a. muntlighets- och offentlighetsprinciperna som grundvalar för rättegångsförfarandet.
    Domstolarna äro kollegiala och domarna folkvalda. I allmänhet kan ett mål fullföljas från en underdomstol till en appellationsdomstol. I första instans dömer en domare tillsammans med två folkbisittare, medan appellationsdomstolen är sammansatt av tre domare.
    Det bör slutligen omnämnas, att skydd för civilrättsliga rättigheter åtnjutes endast så länge dessa icke utövas i strid mot sin bestämmelse i det socialistiska samhället.

H. D-s