NOTISER  

 

  Radions juridiska ansvar. Den 29 juni 1962 lade häradshövdingen Johan Björling fram ett betänkande med förslag till lag om ansvarighet för innehållet i rundradiosändningar m. m. (SOU 1962: 27). I betänkandet, som utarbetats med biträde av professorn Svante Bergström såsom expert, behandlas vem som är och bör vara straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvarig för ett brottsligt innehåll i en rundradiosändning (d. v. s. ljudradio- eller televisionssändning till allmänheten). Frågan om de nuvarande gränserna för yttrandefriheten i rundradion kan anses lämpliga har däremot ansetts falla utanför utredningens ram.
    Utredningen har icke ansett det nödvändigt med en lagstiftning om ansvarigheten för rundradiosändningar, men det skulle enligt utredningens mening ur åtskilliga synpunkter vara av värde om en sådan kom till stånd.— Vid utformningen av en ansvarsordning för rundradion måste man med hänsyn till de likheter som finns mellan rundradion och pressen beakta tryckfrihetsförordningens ansvarssystem. En fullständig analogi med TF har emellertid icke ansetts lämplig.
    Enligt utredningens förslag skall det finnas en ansvarig programledare vid varje sändning med undantag för vissa direktsändningar. Ansvarig programledare skall ensam äga bestämma över sändningens innehåll och han skall bära ansvaret för sändningen på så sätt, att allt vad som förekommit i sändningen skall anses ha tillkommit med hans vetskap och vilja. Den ansvarige programledaren skall i allmänhet icke vara ensam ansvarig för ett brottsligt yttrande i en sändning. Den som enligt allmänna regler är ansvarig för yttrandet, t. ex. den som fällt detta eller är författare till det, skall behålla sitt ansvar oförändrat. I vissa undantagsfall skall dock den

NOTISER 677ansvarige programledaren ha samma ansvar som utgivaren av en tidning, d. v. s. svara ensam med uteslutande av alla andra. — De direktsändningar, som undantagits från regeln om obligatorisk ansvarig programledare, är sådana där det icke ansetts möjligt för en programledare att hindra brottsliga yttranden. Hit hör bl. a. direktsändning av dagshändelse och av yttrande, som framföres av en i sändningen namngiven upphovsman.
    Ansvarig programledare förordnas av programföretaget. Underlåter företaget att utse programledare för en sändning — som icke tillhör de undantagna direktsändningarna — skall såsom ansvarig programledare för sändningen anses den som inom företaget skulle ha förordnat den ansvarige programledaren. Företaget har således valrätt mellan att förordna en särskild ansvarig programledare och att låta någon inom företaget automatiskt bli programledare.
    Utredningen anser, att det finns skäl att för radions del skapa en motsvarighet till den garanti för informationens frihet, som TF ger genom stadgandena om rätt att utan påföljd och under anonymitet meddela uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift. I lagförslaget har därför upptagits bestämmelser om ansvarsfrihet och anonymitet för den som meddelar uppgifter för offentliggörande i rundradiosändningar.
    Lagförslaget innehåller också stadgande om skadeståndsansvar för programföretag. Företaget skall svara för skada genom rundradiosändning i de fall, då någon vid utsändningen medverkande är ansvarig enligt allmänna regler eller enligt de föreslagna bestämmelserna om ansvarig programledare, dock ej för skada på grund av avtalsförhållanden.
    Förslaget innehåller även ett stadgande om förbud mot censur, vilket utformats så, att myndighet eller annat allmänt organ ej må meddela föreskrift om förhandsgranskning av rundradioprogram eller förbud mot sändning av program.

J. B.