DÖDSFALL 687    Anna Margareta (Greta) Swartz avled d. 23 juni 1962. Hon var född i Sthm d. 8 maj 1913 samt avlade där studentex. 1933 och jur.kand.ex. 1938. Efter tingstjänstgöring ägnade hon sig åt advokatverksamhet först i Umeå och från 1945 i Sthm. Hon blev led. av Sveriges advokatsamfund 1943.

    Gunnar Theodor Cervin avled d. 5 juli 1962. Han var född i Sthm d. 27 febr. 1885 samt avlade mogenhetsex. där 1903 och hovrättsex. i Uppsala 1907. Efter departementstjänstgöring kom han till Sthms rådhusrätt, där han blev civilassessor 1919 och rådman 1927.

    Carl Edmé Thomas Lundquist avled d. 5 juli 1962. Han var född i Sthmd. 7 mars 1890 samt avlade där studentex. 1910 och jur.kand.ex. 1915. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i kammarkollegiet kom han till rådhusrätten i Skellefteå, där han blev borgmästare 1924.

    Alfred Emil Fredrik Sandström avled d. 6 juli 1962. Beträffande justitierådet Sandströms mångskiftande verksamhet hänvisas till SvJT 1961 s. 618.

    Gösta Thorstensson Kalén avled d. 11 juli 1962. Han var född i Västerås d. 20 juni 1890 samt avlade studentex. där 1909 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han 1921—23 vid JO-expeditionen. Sedan 1926 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Västerås. Han blev led.av Sveriges advokatsamfund 1936.

    Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl avled d. 20 juli 1962. Han var född i Kristianstad d. 20 nov. 1901 samt avlade studentex. i Malmö 1919 och jur.kand.ex. i Lund 1927. Efter tingsmeritering och tjänstgöring på advokatbyrå kom han till hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1941 och hovrättsråd 1946. Han blev revisionssekreterare 1948 och häradshövding i Östra Värends domsaga 1957.

   

PERSONALNOTISER

 Justitiedepartementet. K. M:t har
    2 aug. 1962 förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Sandell att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    30 aug. 1962 förordnat fiskalen i Svea hovr. Carl-Anton Spak att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    5 okt. 1962 förordnat ass. vid Sthms rr Jan Gehlin att biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    8 aug. 1962 förordnat fiskalen i Svea hovr. Lars Olsgren till sekr. i domstolskomm.;
    3 sept. 1962 förordnat gen.dir. Åke von Zweigbergk, ordf., prof. Gösta Bergman, ass. Jan Gehlin, prof. Carl Ivar Ståhle och byråchefen Claes Uggla att utarbeta en förteckning över lämpliga nya släktnamn samt utreda de språkliga och namnrättsliga frågor som kunna äga samband därmed ävensom förordnat doc. Bertil Molde till sekr. åt de sakkunniga;
    14 sept. 1962 förordnat bruksdisp. Sten Sjöholm att såsom expert biträda 1959 års förlagsinteckningskomm.;
    19 sept. 1962 förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Sandell att — med entled. från förordnande såsom sekr. i 1955 års valutredn. — såsom expert biträda samma utredn. ävensom förordnat reg.rättssekr. Lennart Kleberg till sekr. i utredn.;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Bo Frank till bitr. sekr. i etableringsutredn.