Andra europeiska justitieministermötet. Ett första möte med justitieministrarna i Europarådets medlemsstater jämte Schweiz ägde rum i Paris ijuni 1961 (jfr SvJT 1961 s. 528). På inbjudan av den italienska regeringen har ett nytt sådant möte hållits i Rom under tiden 5—7 oktober 1962. Från svensk sida deltog statsrådet Herman Kling, generaldirektören Torsten Eriksson och statssekreteraren Bengt Hult.
    Presidiet vid Rommötet utgjordes av en ordförande och tre vice ordförande. Till ordförande valdes den italienske justitieministern Giacinto Bosco, och till vice ordförande valdes jämte justitieministrarna i Irland och Västtyskland statsrådet Kling.
    Till grund för överläggningarna låg rapporter, som utarbetats av Europarådets sekretariet och experter i olika av rådet tillsatta kommittéer. På dagordningen stod flera straffrättsliga frågor, av vilka må nämnas förslag till europeisk konvention rörande övervakning av villkorligt dömda och villkorligt frigivna, undersökningar rörande ungdomsbrottsligheten och utredning av möjligheten att ge internationell giltighet åt straffdomar. Vidare behandlades bl. a. ett utkast till europeisk konvention om enhetlig skiljemannalag. Slutligen må nämnas att — i anslutning till en redogörelse för Europarådets arbete på det rättsliga området — frågan om rådets framtida verksamhet på detta område ingående diskuterades. Det beslöts, att denna fråga skulle hänskjutas till en särskild kommitté, som skulle överväga förutsättningarna för en vidgad verksamhet på området.

B. H.