NOTISER    

 

Juridicum i Uppsala. Liksom redan tidigare juridiska fakulteten i Lund (se SvJT 1953 s. 61) har nu även juridiska fakulteten i Uppsala fått en egen institution i en särskild byggnad, Juridicum. Institutionslokalerna äro visserligen icke så stora, att hela undervisningen kan förläggas dit, men tyngdpunkten i fakultetens verksamhet kan dock sägas vara belägen i Juridicum, såsom framgår av vad nedan säges om de där inrymda lokalerna.
    Juridicum har kommit till stånd genom att universitetet restaurerat det ärevördiga s. k. Oxenstiernska huset, Riddartorget 5, och upplåtit detta till fakulteten. Härigenom har fakulteten kommit att få sitt hem i en av de mest traditionsrika miljöerna i Uppsala. Byggnaden påbörjades år 1645 av dåvarande teologie professorn Ericus Brunnius, sedermera superintendent i Göteborg (död 1664). Fastigheten förvärvades 1697 av kanslipresidenten och universitetskanslern Bengt Gabrielsson Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), kusinson till Axel Oxenstierna. Universitetet köpte fastigheten 1708 och inrättade där det första akademiska sjukhuset, Nosocomium academicum, som förblev i detta hus ända fram till 1867. År 1883 övergick huset till Värm-

782 NOTISERJuridicum i Uppsala

 

lands nation, som där hade sitt hemvist till 1930. Nationen hyrde dock utdelar av huset till matsalsrörelse m. m. Länge hade bl. a. Upsala Nya Tidning sina lokaler där. Universitetet återförvärvade Oxenstiernska huset 1943 och inredde då i översta våningen vissa lokaler dels för det juridiska seminariebiblioteket, dels för nationalekonomiska institutionen. Från slutet av 1940-talet ingick det emellertid i universitetets långtidsplanering att reservera hela huset för juridiska fakulteten. Genom energiska insatser bl. a. av fakultetens dåvarande dekanus professor Sundberg kunde huset helt friställas för fakultetens behov under senare delen av 1960. Därefter följde en omfattande och pietetsfullt genomförd restaurering genom universitetets försorg under tiden juni 1961—mars 1962, efter ritningar av arkitekten Lars Myrenberg, Stockholm. Fakulteten har nu efter arbetenas fullbordande kunnat taga den gamla vackra byggnaden i bruk, även om inredningsarbetet ännu icke är helt avslutat.
    Bottenvåningen rymmer ett seminarierum med ungefär 45 platser, ett mindre rum för små gruppövningar, ett på fyra salar fördelat referensbibliotek för de grundläggande studierna med ungefär 40 läsplatser, ett par amanuensrum, en mindre biblioteksexpedition samt ett samtals- och rökrum för studenterna. Våningen 1 tr. omfattar sessionsrum för fakulteten, två rum för fakultetens kansli, ett mycket ståtligt seminarie- och föreläsningsrum med c:a 55 platser samt fem professors- och preceptorsrum. I våningen 2 tr. återfinner man en stor bibliotekssal, där huvuddelen av fakultetens nyupprättade forskarbibliotek är uppställt och där arbetsplatser finnas för de yngre forskarna

NOTISER 783(doktorander m. fl.). I samma våning befinna sig vidare särskilda lokaler för Svenska institutet för internationell rätt (Iohnsoninstitutet) och för Institutet för jämförande rättsvetenskap samt därutöver sex professors- och preceptorsrum ävensom några mindre utrymmen. Slutligen har det varit möjligt att i vindsvåningen få plats med fem trivsamma tjänste- och forskarrum.
    Som nämnt är inredningsarbetet ännu ej fullt klart, men verksamheter är redan i full gång i det nya Juridicum. De flesta seminarieövningarna hållas där, kansliet är i fullt arbete, lärarna använda mer och mer sina nya arbetsrum, studenterna utnyttja flitigt studieplatserna i referensbiblioteket och de yngre forskarna börja redan trivas med den forskarmiljö, som institutionen erbjuder. Det bör nämnas, att institutionens sammanlagda biblioteksresurser äro ganska betydande (mer än 50 000 band), även om ännu så länge bokbeståndet uppvisar vissa luckor. Genom det nya juridicum har fakulteten också fått en värdig ram kring de förnämliga konstföremål, som på olika sätt tillfallit fakulteten: en lång rad professorsporträtt, flera av v. häradshövding Huselius på sin tid skänkta tavlor av utomordentligt värde samt vissa mycket vackra äldre möbler, delvis också härrörande från samme givare. Universitetet har i samband med inredningen låtit restaurera och i Juridicum ställa upp en praktfull 1700-talskateder, försedd med rättvisans emblem: vågen, svärdet och den uppslagna lagboken. Denna gustavianska kateder i gråvit marmorering med förgylld dekor, länge förvisad till ett otillgängligt källarutrymme, kan utan tvekan betecknas som en universitetshistorisk sevärdhet.
    För fakulteten är det självfallet en stor glädje att ha fått ett nytt och ändamålsenligt hem i en gammal vacker byggnad, till gagn för forskning och undervisning. Icke minst den stimulerande forskarmiljö, som här kommit tillstånd, måste sägas vara av stor betydelse.

Åke Malmström