Utredning rörande enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning. K. M:t har beslutat utvidga uppdraget för den tidigare tillsatta utredningen om samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen (se SvJT 1960 s. 473) till att omfatta utarbetande, i samråd med motsvarande utredningar i de övriga nordiska länderna, av en enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning. Samtidigt har justitieministern bemyndigats tillkalla särskilda sakkunniga att biträda vid utredningen.
    Frågan om tillskapande av en enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning dryftades 1961 inom Nordiska rådet och föranledde då en rekommendation till de olika regeringarna att undersöka möjligheterna att åväga bringa en sådan lagstiftning. Vid det nordiska justitieministermötet i september 1962 enade man sig om att förorda att det redan pågående utredningsarbetet på aktiebolagsrättens område utvidgades till att omfatta utarbetandet av en ensartad aktiebolagslagstiftning.
    I direktiven för det utvidgade utredningsarbetet framhålles att grundlaget för diskussionerna i dessa frågor ändrats genom de europeiska integrationssträvandena och att vid utarbetandet av en ny lagstiftning på detta rättsområde hänsyn bör tagas till de problem av ekonomisk och handelspolitisk art, som är en följd av tillkomsten av den gemensamma marknaden.

H. D-s

    Sveriges domareförbunds styrelse utgöres f. n. av presidenten Herman Zetterberg, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt lagmannen Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gösta Hagströmer som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Knut Elliot och Joel Laurin med presidenterna Mauritz Wijnbladh och Björn Kjellin som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Gunnar Bogren och tingsdomaren Nils Källoff med häradshövdingarna Per-Otto Hainer och Torsten Myrland som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Ingvar Bladh med revisionssekreterarna Johan Björling och Björn Bernhard som suppl.

 

    Vid årsskiftet var förbundets medlemsantal omkring 650.

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 4 maj 1962. Efter årsmötesärendena behandlades dels det preliminära förslaget till nordisk patentlagstiftning, vilket remitterats till föreningen för yttrande,

150 NOTISERdels två inom Europarådets patentkommitté utarbetade preliminära konventionsförslag, »Draft Convention on the unification of certain points of substantive law on patents for inventions» och »Draft European Convention for Facilitating the Filing of Applications for Patents in respect of the Same Invention in Several States and the Examination thereof». Inledningsanföranden hölls därvid av generaldirektören Åke von Zweigbergk om det nordiska förslaget i relation till de två förslagen från Europarådets patentkommitté och det pågående patentsamarbetet inom EEC, av avd. Wilhelm Pehrsson om det nordiska förslaget ur advokatens synpunkt, av civilingenjören Tore Sundbergh om det nordiska förslagets bestämmelser ang. nordisk patentansökan m. m. samt av överingenjören Gösta Dahl om det nordiska förslagets stadganden rörande tvångslicens. Inledningsanförandena följdes av diskussion.
    Till led. i föreningens styrelse omvaldes von Zweigbergk, ordf., prof. Seve Ljungman, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., direktören Gunnar Dahlén, prof. Gösta Eberstein, avdelningschefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, disponenten Chr. von Sydow samt direktören Kurt Söderberg. Till ny led. i styrelsen utsågs fil. lic. Erik Wretblad. Sekr. är byråchefen Frithiof Berglund och bitr. sekr. direktören Sten Tengelin. Föreningen har 375 medlemmar.
    Delegerade från föreningen deltog i Elfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd, som ägde rum i Oslo d. 17—19 september 1962. Mötesprogrammet upptog fyra överläggningsämnen i anslutning till det preliminära betänkandet rörande nordisk patentlagstiftning, nämligen »Nordisk patent», »Eldre rett som nyhetshinder», »Det nordiske patentlovsutkast i lys av det internationale patentlovsarbeide» samt »Patent på kjemiske produkter».
    Tidskriften NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd, som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd från Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter har 1962 utkommit med sin 31 årgång.
    Genom Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 4 maj 1962.
    Gruppens styrelse har utgjorts av Ljungman, ordf., von Zweigbergk, v.ordf., Onn, skattm., civilingenjören Ivar Bergenstråhle, Wretblad och Tengelin, vilken tillika varit sekr. Gruppen har 120 medlemmar.