Föreningen Sveriges polismästare har under år 1962 hållit sitt årsmöte i Lund d. 31 aug.—1 sept. I samband därmed högtidlig höll föreningen sitt 25 årsjubileum. Styrelsen består av polismästarna Nils Lüning, Sthm, ordf., och Einar Holmberg, Eskilstuna, v. ordf., polisintendenten Åke Hasselrot, Sthm, kassaförv., polisassessorn Hans Fogelberg, sekr., samt polismästarna Göte Friberg, Hälsingborg, och Nils Swenson, Örebro, med ordningspolisintendenten Erik Forsselius, Sthm, och polismästaren Nils Cederholm, Karlskrona, såsomsuppl. — Medlemsantalet är 46.

    Stockhomsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1962 hållit sju sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit besök å en av Kungl. Biblioteket anordnad utställning av svenska lagböcker, gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening föredrag av f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen över ämnet »Något om lagbokens tillkomst», kåseri av adv. Ernst Nathorst Böös angående »Bellman och juridiken» med sång av Olle Adolphson samt genom tillmötesgående från The Law Society visning av dokumentärfilmen»The Lawyers». Vidare höll avdelningen middag för advokatkolleger i samband med samfundets 75-årsjubileum.

    Avdelningens styrelse utgöres av adv. Ragnar Gottfarb, ordf., Åke Svenson, v.ordf., Lars-Erik Forssman, Bertil Henriques, Ingrid Hökerberg, Sven Janzon, Lars Piltz (avliden under 1962) med adv. Stig Assarson, sekr., Sven Harald Bauer och Gunnar Ehrner som suppl. — Avdelningen hade vid årsskiftet 452 ledamöter.

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1962 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 2 mars och ett extra möte d. 16 nov. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra höll prof. Gerhard Hafström, Lund, föredrag över ämnet »Om Fersenska mordet».
    Styrelsen har utgjorts av adv. Enar Lindblom, Linköping, ordf., Per Tham, Jönköping, v. ordf., (avliden under året), Arnold Andersson, Motala, Lorentz Edelberg, Norrköping, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Suppl. ha varit adv. Lennart Pontén, Katrineholm, Kristoffer Strümpel, Kalmar, och Curt Waldenström, Norrköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda adv. Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägeldal, Kalmar, och Bror Schultz, Jönköping, samt Britt Åström, Linköping, ävensom till suppl. i nämnden adv. Åke Bohman, Kalmar, Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Bengt Hesser, Linköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 131 medlemmar.

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1962 hållit tvåsammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit diskussion omförslaget till nya stadgar för advokatsamfundet och en av juris studerande vid Lunds universitet under prof. Karl Olivecronas och rådman Anders Bruzelius' ledning anordnad fingerad rättegång.

NOTISER 153    Styrelsen har utgjorts av adv. Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, Ove Wickman, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med adv. Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit adv. Henning Dahlin, Ystad, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Helmer Wåhre, Eslöv, med adv. Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, Folke Guldstrand, Tomelilla, Hugo Olsson, Malmö, och Nils Edström, Malmö, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1962 års utgång 167 medlemmar.