155DÖDSFALL    

 

Henrik Munktell. †. Henrik Munktell, som avled d. 20 dec. 1962, var född d. 1 dec. 1903 i Kopparberg som ättling av en gammal bruksägarsläkt. Detta arv präglade hans insatser som rättsvetenskapsman och som politiker. När han år 1934 disputerade på en avhandling om bergsmans- och bruksförlagsinstituten fick avhandlingen sitt särskilda värde genom hans intresse för den ekonomiska bakgrunden till dessa på sin tid mycket viktiga kreditinstitut. När han år 1942 blev professor i rättshistoria med romersk rätt vid Uppsala Universitet ansträngde han sig framgångsrikt att göra undervisningen intresseväckande genom att belysa rättsinstitutens samband med politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Ett starkt humanitärt drag i hans väsen förmådde honom att i sin senare forskning särskilt intressera sig för straffrättens historia. Hans starka intresse för allmänna angelägenheter förde honom emellertid år 1952 till andra kammaren, där han gjorde en mycket bemärkt och uppskattad insats. Att även hans politiska motståndare såg på honom med stor respekt och sympati framgick av den varma hyllning, som ålderspresidenten Per Edvin Sköld ägnade hans minne.
    Mindre känd i Sverige var Munktells betydelsefulla insats i International Commission of Jurists, vars arbetsutskott han under en följd av år tillhörde. Denna insats var mycket uppmärksammad i internationella juristkretsar.
    Henrik Munktell kom — efter tio års tjänst vid sin kateder — att nästan helt övergå till politisk verksamhet. Vad rättshistorien då förlorade vann svensk politik och svenskt rättsväsende genom de oförskräckta och energiska ansträngningarna av en människa, som förmått att övervinna ett sedan ungdomsåren buret lidande. När Henrik Munktells krafter bröts stod han inför avslutandet av en intensiv verksamhet inom författningsutredningen, för vilken hans rättshistoriska lärdom och klara verklighetssinne måste ha betytt en stor tillgång. Han hade förvisso ännu mycket att ge på många samhällsområden, då han i förtid rycktes bort.

Erik Anners

    Inge Bergstrand avled d. 28 juli 1962. Han var född i Göteborg d. 1 nov. 1917 samt avlade studentex. där 1935 och jur. kand. ex. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1948.

    Ernst Henrik Ahlgren avled d. 28 juli 1962. Han var född i Karlskrona d. 9 aug. 1869 samt avlade mogenhetsexamen där 1888 och hovrättsexamen 1892. Efter tingstjänstgöring blev han notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge. Han var sekreterare i hovrätten 1917—35.

    Bertil Kjerrman avled d. 3 aug. 1962. Han var född i Skara d. 26 sept. 1885 samt avlade mogenhetsexamen där 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1912. Han tjänstgjorde härefter vid Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1920 och civilassessor 1922. Han var krigsdomare 1929—48.