Juridikens termer presenterade av HILDING EEK, SVANTE BERGSTRÖM och FRANS ARNHEIM. 2. uppl. Sthm 1962. Svenska bokförlaget/Bonniers. 253 s.Kr. 18,00.

 

    Den första upplagan av detta arbete möttes av åtskilliga invändningar avseende såväl urvalet av uppslagsord som givna ordförklaringar (jfr SvJT 1959 s. 190). I den nu föreliggande andra upplagan har redaktionen också utökats med professor IVAR AGGE, preceptor PER-OLOF BOLDING och docent DAG HELMERS. Den sålunda fördubblade författargruppen har underkastat boken en total revision.
    I ett så omfattande verk måste det naturligen alltjämt återstå ett visst utrymme för ytterligare avputsningar. Till belysning härav må det tillåtas anmälaren att framföra några korta reflexioner vid studiet av ordförklaringar, som särskilt intresserat honom. Actio pauliana torde i svenskspråkig doktrin begagnas enbart med hänsyftning på konkurslagens huvudregel om återvinning i 34 § och den i boken givna beskrivningen torde därför rätteligen böra kompletteras med att någon av specialreglerna om återvinning icke får vara tillämplig. Uppslagsordet traditio brevi manu återfinnes, men ej den ibland använda svenska termen korthandstradition. När det sägs, att befogenhet i fullmaktsrättslig mening kan vara mer eller mindre »inskränkt» än behörigheten, är väl detta ett rent skrivfel för »omfattande». Beteckningen representationsrätt kan även användas såsom etikett för mellanmanssituationer. Definitionen av palliativ såsom ett arrangemang till förhindrande av maktexcess eller maktövergrepp ger alls icke uttryck åt denna terms verkliga innebörd. En term som familjerätt har förklarats men icke ämnesbenämningen transporträtt — en term som dock förekommer i stadgan förde juridiska examina. Uppslagsord som transportansvar och konossementsansvar saknas helt. I definitionen av konossement har den grundläggandefunktionen av mottagningserkännande (jfr SjöL 151 §) alldeles tappats bort. Beskrivningen av speditörens åtaganden är lika väl tillämplig på en avlastare eller mottagare av gods, därför att den centrala uppgiften att för annans räkning ingå fraktavtal icke har blivit omnämnd.
    I jämförelse med de anmärkningar som kunde riktas mot den tidigare upplagan är vad här invänts småsaker. I sitt nuvarande skick kan boken rekommenderas såsom en händig och nyttig uppslagsbok vid juridiska studier. Man noterar också, att den förut begagnade tilltalande typografiska utstyrseln har bibehållits.

K. G.

 

KARL OLIVECRONA. Utsökning. Tredje upplagan. Lund 1962. Gleerup. 206 s. Kr. 17,00.

 

    KARL OLIVECRONAS förträffliga lärobok Utsökning har utkommit i en tredje upplaga. I jämförelse med andra upplagan är framställningen något förkortad, bl. a. har det teoretiskt hållna avsnittet om exekutionens innebörd fått utgå. De gjorda uteslutningarna inverkar icke på den praktiska an-

LITTERATURNOTISER 27vändbarheten av arbetet. Framställningen har förts fram till den 1 juli 1962 och omfattar även korta notiser om de viktigaste ändringar som föreslagits av lagberedningen i dess betänkande Utsökningsrätt I. — Å S. 200 hade bort omnämnas den under våren 1962 beslutade ändringen i 1952 års lag omhöjning av vissa underhållsbidrag, varjämte där kunnat anmärkas att nynordisk alimentationskonvention slutits samma vår.

U. L.