Juridiska föreningen i Lund har under 1962 haft nio sammanträden. Vårterminens verksamhet inleddes d. 16 mars med ett föredrag av prof. Arne Trankell över ämnet »Psykologisk bedömning av vittnesutsagor». D. 5 april anordnade föreningen ett studiebesök å ungdomsanstalten i Ystad och fångvårdskolonien i Tygelsjö. Prof. vid Köpenhamns universitet Bernhard Gomard höll d. 11 april föredrag om »Röstavtal, föryttringsförbud och andra avtal mellan aktieägare», ett arrangemang som skedde i samverkan med juridiska fakulteten. D. 5 maj besökte föreningen Skandinaviska bankens centralkontor i Malmö. Höstterminens program inleddes med ett colloquiumd. 28 sept., varvid hovrättsassessorn Örjan Wetterberg och tingsnotarien Sven Hugo Sandberg inledningstalade om »Arbetsförhållandena i hovrätt och underrätt». D. 12 okt. gästades föreningen av Oberlandesgerichtpräsident, Dr. Walter Hartz, som höll föredrag om »Överdomstolarna och juristutbildningen i Västtyskland». Prof. Karl Olivecrona berättade vid ett colloquium d. 19 nov. om intryck från en resa till Cambridge våren 1962. D. 30 nov. besöktes Sjöförsäkrings AB Öresund. Terminen avslutades med årsmöte d. 7 dec., varvid hovrättsrådet Per-Erik Fürst höll föredrag om »Lag och rätt bakom järnridån».
    Under året har den utländska verksamheten varit ovanligt livlig. Föreningen företräddes av fem studenter vid Nordiska studentjuriststämman i Finland i juni. Sekreteraren representerade föreningen vid European Law Students Congress i Berlin i oktober. Kongressen resulterade i bildandet av International Federation of Law Students (IFLS) och föreningen anslöt sig såsom den första i Sverige till denna organisation. Dessutom har en företrädare för föreningen gästat Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn.
    År 1961 mottog föreningen en stor summa pengar, som adv. Karl Axel Vinge testamenterat till den. Tack vare detta tillskott har förlagsverksamheten kunnat utvidgas och konsolideras, vilket i sin tur medfört att större medel stått till förfogande för den övriga verksamheten, som nämligen bekostas genom överskottet på förlagsverksamheten.
    Föreningen har utökat sin verksamhet. Colloquier och företagsbesök har under året för första gången anordnats. De internationella uppgifter, som studierådet vid fakulteten tidigare haft hand om, har övertagits av föreningen.
    Tvenne stipendier har utdelats, dels prof. Hans Thornstedts resestipendium till jur. stud. Nils Matsson som deltog i en kurs anordnad av Collège Européen des Sciences Sociales et Economiques i Paris, dels P. A. Norstedt & Söners bokstipendium till jur. stud. Bo Gunnar Hemtke.
    Föreningens styrelse har under 1962 haft följande sammansättning: Ordf. doc. Gunvor Wallin, v. ordf. doc. Per-Edwin Wallén, litteraturförman jur.

NOTISER 317kand. Wolfgang Heinrichs, sekr. jur. stud. Jan Winge, skattm. jur. stud. Bengt Bogren, klubbmästarinna jur. stud. Lena Ericsson, övr. led. jur. stud. Jon Mannheimer, Claes Peyron, Agneta Ohlsson och Mats Ardhe. — Föreningen hade vid höstterminens slut cirka 700 medlemmar.