Topolski's Legal London with text by FRANCIS COWPER. With a Foreword by Lord Birkett. London 1961. Published for The Lawyer by Stevens & Sons. XI + 76 s. 3 1/2 gns.
    På ett ovanligt och högst fängslande sätt behandlas i denna vackra bok olika sidor av engelskt rättsliv, sådant det uppleves i fest och till vardags av Londons domare, advokater och studenter. Feliks Topolskis femton helsidesillustrationer, som för tankarna till Hogarths och Daumiers bildserier, rättshistorikern Francis Cowpers text och Lord Birketts förord ger tillsammans mycken kunskap om det traditionsbundna »Legal London». Oxfordtidskriften The Lawyer, som står bakom utgivningen, har all heder av verket.

S. R.

Actes du Cinquième congrès international de défense sociale. Sthm 1963. Norstedts i distr. 623 + 126 + 4 s. Kr. 40,00.

    Société internationale de défense sociale höll sin femte internationella kongress i Stockholm i augusti 1958. Kongressens förhandlingar äro nu publicerade.
    Kongressens ämne var ungdomsbrottslighetens behandling eller närmare bestämt L'intervention administrative ou judiciaire en matière d'enfance et d'adolescence socialement inadaptée. Ämnet var uppdelat i tre avdelningar: 1. Les stades du développement des mineurs socialement inadaptés, 2. Les organismes compétents, 3. Le choix des mesures. Till grund för debatterna hade för vart och ett av dessa tre ämnen utarbetats två generalrapporter. Kongressen hade samlat många av de internationellt mest kända experterna i fråga om ungdomsbrottslighetens behandling, varför referatet av debatterna erbjuder mycket av intresse. Om kongressen se SvJT 1958 s. 471 ff.
    Kongressvolymen innehåller emellertid mycket mera än generalrapporterna och referat av förhandlingarna.
    I volymen ingår en av Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale i Milano under medverkan av 42 italienska sakkunniga på förevarande område utarbetad komparativ studie, i princip omfattande hela världens lagstiftningar beträffande ungdomsbrottslighetens behandling (126 s.).
    I volymen ingår likaledes en av the Cambridge Department of criminal science redigerad samling av 15 artiklar, skrivna av 17 författare och behandlande de engelska förhållandena. En lika uttömmande och ingående men samtidigt för icke engelska läsare lättillgänglig framställning av det engelska systemet torde över huvud icke existera. Som England anses vara ett föregångsland i fråga om ungdomsbrottslighetens behandling, är denna framställning ägnad att tilldraga sig särskilt intresse.
    Instituto Interamericano de Defensa Social bidrager med en av dess president, professor JOSÉ RAFAEL MENDOZA i Caracas, utarbetad systematisk redo-

LITTERATURNOTISER 363görelse för lagstiftningarna om ungdomsbrottslighetens behandling i alla det latinska Amerikas stater. Även om detta bidrag gäller, att det torde sakna motsvarighet.
    Slutligen ingår i volymen också en av professorerna A. PIONTKOVSKY och V. TADEVOSSIAN i Moskva författad redogörelse för utvecklingen av de åtgärder, som i Sovjetunionen vidtagits till bekämpande av ungdomsbrottsligheten. Knapphändigheten av upplysningar om ryska förhållanden skänker ett särskilt intresse åt denna redogörelse.
    Av de nämnda bidragen är den engelska samlingen avfattad på engelska, de övriga på franska. Även generalrapporterna och debattinläggen äro på ettdera av dessa språk, frånsett ett fåtal debattinlägg på italienska eller tyska.
    Såsom torde framgå av det sagda, innehåller kongresspublikationen ett mycket rikt material av upplysningar och synpunkter.

I. S.