Ny lagbok i Finland. Inom kort utkommer i Finland en ny lagbok på svenska, Finlands lag 1963. Den senaste svenskspråkiga lageditionen, Finlands lagverk I—III, utgavs under åren 1953—58 och anmäldes i SvJT 1960 s. 35 ff. Det nya lagverket utges med statsbidrag av Finlands juristförbund. Ordförande i redaktionskommittén är prof. Bo Palmgren. Lagmaterialet är efter systematiska grunder sammanfört till de olika rättsområdena. De enskilda lagrummen har försetts med hänvisningar till andra näraliggande stadganden och kompletteras dessutom med referat av rättsfall från de högsta domstolarna. I lagboken ingår ett alfabetiskt och ett kronologiskt register.

H. D-s

Nyutkomna böcker

    V. MERIKOSKI. Föreläsningar i socialrätt. Andra omarb. uppl. Översatt och utg. av Tore Modeen. Helsingfors 1963. Juridiska föreningens i Finland publikationer. 155 s. Fmk 7,50.
    I denna bok, som är översatt från finska språket, lämnas en allmän översikt av de centrala delarna av Finlands socialrätt. Förf. syftar till att specificera socialrättens begrepp och utreda dess ledande principer samt att framlägga socialrätten såsom en systematisk helhet.
    KARL ERIK ROSÉN. Trafikrätt. Sthm 1963. Forum. 80 s. Kr. 8,75.
    I denna skrift presenteras för lekmannen i korthet den gällande trafiklagstiftningen, sedd i belysning av några verkliga eller fingerade rättsfall. Skriften ingår i en serie populära handböcker, som utges under den gemensamma rubriken »Jag och min rätt».
    ÅKE VICTORIN. Ungdomen och Jagen. Sthm 1963. Forum. 80 s. Kr. 8,75.
    I samma serie som föregående arbete har också utgivits en skrift, som behandlar ungdomens rättsliga ställning i olika hänseenden.
    JOHAN EINARSEN. Formueretten. 2. utgave. Oslo 1962. Universitetsforlaget. 153 s. Nkr. 24,50.
    I förevarande arbete, som är avsett som en lärobok, behandlas översiktligt de centrala delarna av norsk förmögenhetsrätt.
    KRISTIAN BLOCH. Kongens råd. Regjeringsarbeidet i Norge. Oslo 1963. Universitetsforlaget. 160 s. Nkr. 7,50.
    Boken innehåller initierade redogörelser för den norska regeringens arbetsformer.

Ur nordiska tidskrifter
    Allmän månadsstatistik. Nr 3. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 224—225.
    Ekonomiskt forum. JAN RAMBERG, Om avbeställningsrätt vid tillverkningsavtal, s. 21—31.
    Ekonomisk revy. H. 3. GUNNAR LAGERGREN, Förslag om skydd för utländsk egendom, s. 192—196.

364 LITTERATURNOTISER    Juristen. Nr 7. JON PALLE BUHL, Udenretlig afhøring af vidner i straffesager, s. 153—155. — Nr 8. RUDOLF SAND, Udstykningssagers sagførermæssige behandling, s. 177—201.
    Lov og rett. Nr 3. KNUT ROBBERSTAD, Utgangspunktet for odelspreskripsjonsfristen, s. 97—110. FRITHJOF GRIPNE, Rettssikkerhetsproblemer ved den individuelle behandling av lovbrytere, s. 111—120. ELG ELGESEM, Om offentlighet i straffesaker på etterforskningsstadiet, s. 121—132. — Nr 4. SIGNE MARIE STRAYRYSSDAL, Odelsloven i søkelyset, s. 145—155. HANS A. HEGJE, Om odelslovens anvendelse på ideelle eiendomsandeler, s. 156—162. KNUT ROBBERSTAD, Kløyvd eigendomsrett, s. 162—166. EDVARD HAMBRO, Havenes frihet, menneskelighetens lov og atomprøver, s. 167—171. JOHS. ANDENÆS, Rettspsykiatrisk sakkyndiges kompetanse i straffesaker, s. 171—176. PER ANCHERSEN, Rettspsykiatrien i strafferettspleien, s. 177—182. GABRIEL LANGFELDT, Rettspsykiaterens stilling i norsk strafferettspleie, s. 182—186.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 2. OLLE EKSTEDT, Är försäkring ett självständigt avtal?, s. 99—118. GERHARD GRABE, Några juridiska frågor inom grupplivförsäkringen, s. 139—158.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. RAGNAR NUMELIN, Självständighetstanken i Finlands historia, s. 1—27. HENRIK A. OLSSON, »Abdikationskrisen» 1941, s. 28—49. STEFAN BJÖRKLUND, »De oberoende», en gruppbildning på 1823 års riddarhus, s. 50—68. K. D. BRACHER, Voraussetzungen des Nationalsocialismus, s. 69—95. GUSTAF PETRÉN, Till tolkningen av RF § 110, s. 108—110.
    Svensk Skattetidning. H. 1—2. GÖSTA EKMAN, Skattelagstiftningen vid 1962 års höstriksdag, s. 1—12. JAN HINZE, Sammenligning mellem svensk og dansk skatteproces, s. 13—22.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. KNUT S. SELMER, Forsikringsrett og trygderett, s. 17—30. GUNVOR WALLIN, Om förmögenhetsrättsliga transaktioner mellan makar, s. 31—47. P. SPLETH og J. TROLLE, Fra den danske Højesterets praksis 1962, s. 48—70. CARL AUGUST FLEISCHER, Romatraktat og grunnlov, s. 71—75. JON REIDAR GUNDERSEN, Foreldres erstatningsrettslige ansvar for sine barns skadevoldende handlinger i U. S. A., s. 75—84.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1. NILS HOLMSTRÖMOm besittningsskyddet i hyreslagen, s. 1—17. GUNNAR NYBERGH, Bidrag till tolkningen av 37 § hyreslagen, s. 18—22. HENRY ÅDAHL, Om tillämpligheten av SL 19:6 i vissa fall, s. 23—29.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 17. OLE KRARUP, Om forvaltningsakters ugyldighed på grund af formelle mangler, s. 70—79. — Nr 19. BERNHARD GOMARDNoget om kontraktstatuttet, s. 81—100.

C. H.