Västmanlands juristförening har under 1962 hållit tre sammanträden. Viddet första av dessa, som hölls d. 15 mars, talade hovrättsrådet Ingwar Lidbeck, civildepartementet, om statstjänstemännens förhandlingsrätt. D. 11 april höll prof. Leif Mutén ett föredrag med rubriken »Skattemoralen — ett juridiskt-tekniskt problem». Vid årets sista sammanträde, som hölls d. 29 nov., besöktes föreningen av sekr. i familjerättskommittén hovrättsassessorn Olle Höglund, som föreläste över ämnet »Några reformfrågor inom äktenskapsrätten».
    Styrelsen har under året utgjorts av polismästaren Nils Åkhagen, ordf., häradshövdingen Jerker Utterström, v. ordf., länsassessorn Magnus Forsberg, skattm., jur. kand. Dag Edlund, sekr., bitr. stadsfiskalen Märta Blomsterwall, klubbm., samt borgmästaren Folke Höijer och andre stadsombudsmannen Lars Hellsing. Till styrelse för verksamhetsåret 1963 har utsetts stadsfogden Olof Nylund, ordf., landskamreraren Nils Ahlberg, v. ordf., Forsberg, skattm., Edlund, sekr., taxeringsinspektör Bengt Linderberg, klubbm., samt Höijer och polisintendenten Lennart Terrvik. — Föreningen hade vid årsskiftet 96 medlemmar.

    Värmlands läns juristförening har under 1962 sammanträtt två gånger. Årsmötet avhölls d. 16 juni i samband varmed prof Karl Olivecrona höll föredrag över ämnet »Inteckningsväsendets rationalisering». Vid höstsam-

NOTISER 377manträdet d. 1 dec. talade länsassessorn Bert Edberg över ämnet »En redogörelse för och några synpunkter på förslaget till lag om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet». — Styrelsen utgöres av häradshövdingen John Frostmark, ordf., landskamreraren Stefan Dryselius, v. ordf., assessorn Stig Thanner, sekr., adv. Folke Sahlman, kassaförv., och bitr. landsfogden O. Vangstad. — Föreningen har omkring 90 medlemmar.