DÖDSFALL    

 

Emanuel Edlund avled d. 18 febr. 1963. Han var född i Landskrona d. 26 mars 1893 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tingsmeritering och viss annan domstolstjänstgöring blev han rådman i Jönköping 1924.

    Tage Walter Lundquist avled d. 9 mars 1963. Han var född d. 26 febr. 1898 i Hälsingborg samt avlade studentex. där 1915 och jur. kand.ex. i Lund 1920. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1932 och hovrättsråd 1935. Efter bl. a. lagstiftningsuppdrag blev han 1937 hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge.

    Karl Torsten Nilsson avled d. 15 mars 1963. Han var född d. 5 juni 1877 i Vimmerby samt avlade mogenhetsex. i Jönköping 1897 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1902. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han bl. a. i Göta hovrätt. Han var häradshövding i Älvdals och Nyeds domsaga 1920—46.

 

PERSONALNOTISER


    Ny ordförande i Högsta domstolen. K. M:t har 5 juni 1963 förordnat justitierådet Nils Beckman att fr o. m. 1 okt. 1963 under sin återstående tjänstetid vara HD:s ordf. Justitierådet Beckman är född 1902 och blev jur. kand. 1923. Efter tingssittning i Sollentuna domsaga tjänstgjorde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1934 och hovrättsråd 1940. Till justitieråd utnämndes han 1947, tjänstgjorde i lagrådet som ledamot 1949—50 och som ordf. 1958—60 samt förordnades 1961 till ordf. på avd. i HD. Under hovrättstiden har han såsom särskilt förordnad domare hållit flera stora rannsakningar, bl. a. 1936—37 med den s. k. Salaligan. I lagstiftningsarbetet har han deltagit på skilda fält. Han var 1933—35 notarie och sekreterare i jordbruksutskottet samt medverkade 1935—36 inom socialdepartementet till utarbetandet av lagen om förenings- och förhandlingsrätt. I straffrättskommittén deltog han under hela dess verksamhetstid 1937 —53. Han har därefter varit ordf. i

PERSONALNOTISER 479kommittén ang. JO och kommunerna 1956—57 och i hyreslagskommittén 1957—61. Han var ställföreträdare för JO 1944—48, medlare i äktenskapstvister i Stockholm 1941—47 och ordf. i interneringsnämnden 1943—45. I Svenska kriminalistföreningen har han varit styrelseledamot sedan 1940 samt vice ordf. 1954—59 och är ordf. sedan 1959. Sedan 1952 är han vice ordf. i Svenska nationalföreningen mot hjärt- och kärlsjukdomar, tidigare kallad nationalföreningen mot tuberkulos. I försäkringsjuridiska föreningen har han varit vice ordf. 1956—59 och sedan 1962. Han blev juris hedersdoktor i Stockholm 1953, utgav 1956 (tillsammans med annan) NJA och är sedan 1951 svensk redaktör för TfR. Han har av trycket utgivit rättsfallsöversikter m. m. i SvJT och TfR m. fl. tidskrifter, Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott (jämte andra, 1942, 5 uppl.1961), Studier över brottsligheten och dess bekämpande i Sverige (1947), Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten (jämte andra, 1949, 2 uppl. 1957), Svensk familjerättspraxis (1954, 2 uppl. 1960), Barns skadeståndsskyldighet (1956) samt Svensk domstolspraxis i internationell rätt (1959).