480 PERSONALNOTISER    Högsta domstolen. K. M:t har
    5 juni 1963 beviljat högsta domstolens ordf., justitierådet Carl Gustaf Hellquist avsked med utg. av sept. 1963;
    s. d. förordnat justitierådet Nils Regner att fr. o. m. 1 okt. 1963 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 5 juni 1963 förordnat f. d. justitierådet Gunnar Dahlman att fortfarande under tiden 1 juli—31 dec. 1963 vara ordf. i arbetsdomstolen.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 maj 1963 utnämnt t. f. häradshövd. i Aspelands och Handbörds domsaga, rev.sekr. Carl Georg Wargelius till häradshövd. i samma domsaga;
    5 juni 1963 utnämnt t. f. häradshövd. i Södra Möre domsaga, hovr.rådet i Göta hovr. Liss-Eric Björkman till häradshövd. i samma domsaga;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Gästriklands östra domsaga ass. i Göta hovr. Bo Frank fr. o. m. 1 juli 1963, i Norra och Södra Vedbo domsaga ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gerhard Möller fr. o. m. 1 juli 1963, i Tjusts domsaga ass. i Göta hovr. Bengt Svenson fr. o. m. 1 sept. 1963, i Mellansysslets domsaga häradshövd. i Härjedalens domsaga Carl-Magnus Elgenslierna fr. o. m. 1 okt. 1963 samt i Jämtlands östra, norra och västra domsagor ass. i Svea hovr. Lars Herlitz fr. o. m. 16 juli 1963.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 31 maj 1963 förordnat tingssekr. i Kalix domsaga Torsten Eliasson att fr. o. m. 1 sept. 1963 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 uppehålla bef. som brottmålsass. vid rr och mag. i Gävle.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 31 maj 1963 förordnat t. f. förste byråsekr. och omb.mannen hos fångv.styr. S. R. O. H. Thelander att t. o. m. 31 dec. 1963 på styr:s kanslibyrå fullgöra på byrå dir. Ao 27 ank. göromål.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    17 maj 1963 till skyddskons. Ao 23 fr. o. m. 1 juli 1963 konstituerat, i Sthms dt för förvarade och internerade skyddskons. Ao 21 i samma dt R. O. E. Persson, i Sthms norra förorters dt skyddskons. Ao 21 i samma dt K. B. Nyblom samt i Gtbgs dt för unga skyddskons. Ao 21 i samma dt H. E. Svegland;
    s. d. till skyddskons. Ao 21 i Norrköpings dt fr. o. m. 1 juli 1963 konstituerat skyddskons. i Östergötlands dt G. O. J. Ljungbo;
    s. d. till skyddskons. Ae 21 i Karlskrona dt fr. o. m. 1 juli 1963 förordnat skyddskons. i Blekinge-Kristianstads dt E. Alstermark;
    31 maj 1963 till skyddskons. Ae 21 fr. o. m. 1 juli 1963 förordnat, i Kristianstads dt skyddsassistenten Ae 17 i Nordvästra Skånes dt Ursula Ysander och i Lunds dt bitr. skyddskons. Ao 19 i Malmö dt C.-E. B Nyberg.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 15 maj 1963 utnämnt tf stadsfiskalen i Kristinehamn, bitr. stadsfiskalen i Karlstad Daniel Fritz till stadsfiskal i Uddevalla fr. o. m. 1 juli 1963.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha antagits 7 juni 1963 Wilhelm Spielmann, Göteborg, samt Stig Nordgren, Anders Nordström Brunes och Ingemar Ullman, Sthm, samt 19 juni 1963 Folke Rosell, Göteborg, Siv Ralfe, Katrineholm, och Rolf Olsson, Uppsala.

    Universiteten. K. M:t har 17 maj 1963 utnämnt preceptorn vid Sthms universitet Lennart Vahlén att fr. o. m. 1 juli 1963 vara professor i handelsrätt vid Lunds universitet.

 

Trycklov 19/7 1963