Nyutkomna böcker
    KURT GRÖNFORS och LENNART HAGBERG. De nordiska speditionsvillkoren. Göteborg 1963. Akademiförlaget — Gumperts. Handelshögskolan i Göteborg skrifter 1963: 3. 80 s. Kr. 15,00.
    Skriften är utformad som en lagkommentar och är avsedd närmast som en handledning för varuägare och speditörer. I framställningen har eftersträvats att insätta speditionsvillkoren i deras sammanhang med civilrättsliga regler över huvud.
    KARL J. HÖJER. Socialförsäkring och socialhjälp. Sjunde uppl. Sthm 1963. Norstedts. 304 s. Kr. 20,00, inb. 26,00.
    I boken behandlas de delar av socialrätten som avser socialförsäkring, socialhjälp och vissa andra smärre former av hjälpverksamhet. Framställningen är mer inträngande och detaljerad än i tidigare upplagor.
    FOLKE SCHMIDT. Äktenskapsrätt. Sthm 1963. Norstedts. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XXXVII). 219 s. Inb. kr. 14,00.
    Arbetet är en lärobok, avsedd för den juridiska universitetsundervisningen. Boken innehåller även rättsfalls- och sakregister samt en formulärsamling, utarbetad av advokaten Sigrid Beckman.
    LARS ERIK TAXELL. Rätt och humanitet. Borgå 1963. Utg. av Svenska folkpartiets centralstyrelse. 260 s.
    Boken innehåller artiklar och tal i juridiska, politiska och kulturella frågor av rektorn vid Åbo akademi, professorn Lars Erik Taxell. Den utgavs till Taxells femtioårsdag den 6 april 1963.
    GÖSTA WALIN. Kommentar till ärvdabalken I (1—17 kap.). Arv och testamente. Sthm 1963. Norstedts. 387 s. Inb. kr. 39,00.
    Arbetet ersätter de äldre kommentarerna till arvslagen (av Arthur Lindhagen och Erik Lind; se SvJT 1957 s. 545) och till testamentslagen (av Ekeberg ,Guldberg och Walin; se SvJT 1957 s. 547).
    V. MERIKOSKI. Grunddragen av Finlands offentliga rätt I, II. Helsingfors 1962, 1963. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr 31, 32. 387 s., 342 s.
    I arbetet lämnas en överskådlig framställning av de ledande principerna och huvudlinjerna för den statliga och kommunala förvaltningen i Finland.
    KONRAD MARC-WOGAU. Filosofisk uppslagsbok. Sthm 1963. Bokförlaget Liber. 362 s. Inb. kr. 32,00.
    Boken innehåller såväl korta översiktsartiklar, filosofihistoriska artiklar och presentationer av ledande filosofer i modern tid som termförklaringar och artiklar över speciellare frågor. Fylliga litteraturhänvisningar lämnas.