Haagprotokollet i kraft. När den så gott som universellt godtagna Warszawakonventionen om internationell luftbefordran år 1955 reviderades i Haag genom det den 28 september avslutade s. k. Haagprotokollet (se SvJT 1955 s.664 f), var man angelägen föreskriva, att protokollet ej skulle få träda i kraft förrän det ratificerats av så många stater att den internationella enhetligheten bibehölls. Antalet bestämdes därför så högt som till 30 stater.
    Beräkningarna har emellertid kullkastats av att så många stater under de senare åren vunnit självständighet. Vid senaste årsskifte hade 27 stater ratificerat protokollet, fastän varken Amerikas Förenta Stater eller Storbritannien — båda signatärstater — ännu ratificerat. Då det dessutom var känt, att arbetet på ratifikation var långt framskridet i vissa stater, och det ansågs angeläget att de i SAS samverkande länderna hörde till den första uppsättningen konventionsstater, ratificerade dessa länder jämte Island protokollet den 3 maj 1963, med påföljd att det träder i kraft den 1 augusti detta år. Dagen efter ratificerade även Italien, varför nu sammanlagt 32 ratifikationer föreligger.
    Till den genom Haagprotokollet reviderade Warszawakonventionen är anslutna Sovjetunionen jämte sex andra stater ur det s. k. Östblocket, tolv andra europeiska stater, nämligen utom de nämnda nordiska Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Italien, Jugoslavien, Luxemburg, Nederländerna

566 NORDISKT OCH INTERNATIONELLToch Schweiz, samt tretton utomeuropeiska stater, varibland Australien och Pakistan.
    Den utomordentligt betydelsefulla Warszawakonventionen tillämpas nu från och med den 1 augusti i två versioner. Det är att livligt önska, att de amerikanska och brittiska ratifikationerna, om vilka man kan hysa gott hopp, snart skall följa och draga med sig andra staters anslutning till Haagprotokollet, så att den internationella luftbefordringens rättsliga enhet återställes.

K. S.