620 LITTERATURNOTISERBrottsligheten 1960. Utg. av Statistiska centralbyrån. Sthm 1963. VIII+ 48 s.
Kriminalvården 1962. Utg. av Fångvårdsstyrelsen. Sthm 1963. 76 s.
    Som tidigare nämnts (ovan s. 281) kom statistiska centralbyråns publikation Brottsligheten ut med den utvidgade årgången 1961 före det nu föreliggande häftet 1960, som är det sista i serien rättsstatistiska berättelser av äldre typ. Brottsligheten 1960 ger alltså ej ens vid utgivningen det senaste officiella siffermaterialet men fyller luckan mellan de båda närmast dessförinnan publicerade årgångarna. Hänvisningar till uppgifterna i årgång 1961 skulle ha underlättat studiet av berättelsen för 1960. Måhända har det icke ansetts statistiskt passande att på det sättet peka framåt i tiden. Intresset riktar sig nu mot den ytterligare utvidgning av rättsstatistiken, som under byråchefen Cecil Hammarbergs ledning kommer att genomföras.
    I serien Sveriges officiella statistik, rättsväsen, har vidare fångvårdsstyrelsen (eller — som den nu i lagrådsremiss av följdändringar till brottsbalken föreslagits benämnd — kriminalvårdsstyrelsen) framlagt publikationen Kriminalvården 1962. Föregående årsberättelse hade som bilagor utförliga beskrivningar på svenska och engelska över de olika fångvårdsanstalterna. Berättelsen för år 1962 består väsentligen av tabeller med kortfattade kommentarer och redovisar blott inträffade förändringar i anstaltsbeståndet. Det är önskvärt, att en reviderad upplaga av den fullständiga förteckningen distribueras — och läses — någon tid innan brottsbalkens påföljdssystem skall börja användas.
    I berättelsen omnämnes, dock knapphändigt, den psykologiska bedömning av de vid ungdomsanstalten i Uppsala intagna eleverna, som utfördes under år 1962 av psykologer utanför kriminalvården och som gav till resultat, att de undersökta var normalt begåvade, något sämre än genomsnittligt allmänorienterade, normalt utrustade med avseende på teknisk förståelse samt relativt mycket mer ångestbelastade.

Ö. W.

Ur nordiska tidskrifter

    Allmän månadsstatistik. Nr 8. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 584—585.
    Defensor legis. Nr 5—6. TORE MODEEN, Om tillämpningen av 20 § arbetsavtalslagen i strejksituation, s. 159—168.
    Ekonomiskt forum 1963. JAN RAMBERG, Om avbeställningsrätt vid tillverkningsavtal, 11 s.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1—2. HALVAR G. F. SUNDBERG, Kyrkorättslig problematik, s. 1—9. RUDOLF RAJMIC, Några frågor rörande den nya namnlagstiftningen, s. 10—31. ERIK SJÖHOLM, Beskattningen av kommunala donationsfonder ur förvaltningsrättens synpunkter, s 32—41. BIRGER WENNBERGOm förfarandet i prövningsnämnd, s. 42—61.
    Juristen. Nr 12. HANS ALOIS WIDMER, Om domstolenes anvendelse af særfængsel, s. 279—283. — Nr 13. FL. TOLSTRUP, Jordlovgivning, s. 295—300. STIG JØRGENSEN, Erstatningsrettens udvikling, s. 301—310. — Nr 14. O. A. BORUMBidrag til en funktionel undersøgelse af aktieselskabsbegrebet, s. 311—323. MOGENS PLESNER, Om know-how og forretningshemmeligheder, s. 323—332. FINN H. ROHBECK, En løsørekøber og dennes udlægshavers retsstilling overfor en sælger, hvis hjemmelsmand er umyndig, s. 333—338. — Nr 15. C. OVE CHRISTENSEN, Arbejdsretlige problemer, s. 339—351. M. JOHS. MIKKELSEN, Fortolkningen af § 6 i lov om børns retsstilling, s. 351—361.
    Lov og rett. Nr 6. KNUT BLOM, Medlidenhetsdrap, s. 241—248. TORE SANDVIKPassivitetsspørsmål ved prisovertredelser, s. 248—257. H. GULBRANDSEN, Yrkesskadetrygd og erstatning, s. 257—268.

LITTERATURNOTISER 621    Nordisk försäkringstidskrift. H. 3. OLOF RISKA, Om försäkring av förväntad vinst, s. 183—199.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 4. ANDREAS AULIE, Offentlighetsprinsippet og politiet, s. 69—85. ERIK ALBJERG NIELSEN, Promillegrænse eller frit dommerskøn — reaktionsmidler i promillesager, s. 86—92.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 33. Fasc. 1—2. STANLEY V. ANDERSON, Negotiations for the Nordic Council, s. 23—33. Z. P.WESTRUP, Wienkonferensen 1961 angående diplomatiska förbindelser och immuniteter, s. 34—40. ATLE GRAHL-MADSEN, Expulsion of refugees, s. 41—50.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1—2. Den nordiske strafferetskomités udtalelse om strafregistrering, s. 5—12. KAARLO HELASVUO, Ungdomsfylleri i Helsingfors, s. 13—20. S. AA. KJÆR, Statsfængslet i Nyborg, s. 21—28. FRITHJOF GRIPNE, Kriminalitetsutvikling og reaksjonspraksis i Norgei 1950-årene, s. 29—55. ANDERS BRATHOLM, Reflexioner till Gripnes artikel, s. 56—59. HOLGER ROMANDER, Fakultativ villkorlig frigivning, s. 60—73. RAGNAR HAUGE, Gjengkriminalitet, s. 74—89. KLAS LITHNER, De internationella kongresserna i kriminalantropologi, s. 90—116. TH. GJERULFF, Danske domme i straffesager 1961—62, s. 117—132. STANTON WHEELER, Utviklingslinjer i amerikansk kriminologi, s. 133—146.
    Pris- och kartellfrågor. H. 2, 3. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 61—63, s. 79—80. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 65—67.
    Statistisk tidskrift. Nr 3. KNUT SVERI, Ungdomsbrottsligheten 1961, s. 209—215. CECIL HAMMARBERG, Kommentar, s. 215—219.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2—3. JOHAN ÅKERMAN, Nationalekonomi, företagsekonomi, teknisk ekonomi, s. 161—171. GÖSTA CARLSSON, Partiförskjutningar som tillväxtprocesser, s. 172—213. ROLF H. LINDHOLM, Internationella konferenser — teknik och folkrätt, s. 214—234. DONALD SÖDERLIND, Det kinesiska kommunistpartiets jordbrukspolitik, s. 235—257. INGVAR AMILON, Partiledarkonferenserna — en studie i parlamentarisk praxis, s. 278—286. ROLF KARLBOM, Gustav III:s planer på en representationsreform 1789—1792, s. 287—290. GERHARD SIMSON, Den tyska författningsdomstolen, s. 290—312.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 3. ULF CERVIN, Yttergräns vid storskifte, s. 125—148.
    Svensk skattetidning. H. 4. Regeringsrättsutslag 1962, s. 1—145. — H. 5. MARGIT SKARIN-VIGFUSSON, Prövningsnämndens prövningsrätt, s. 162—169. JAN SUNDIN, Processuella konsekvenser av ofullständig underrättelse om taxeringsnämnds beslut, s. 170—175.
    Svenska socialvårdsförbundets tidskrift. H. 4. HELGE DAHLSTRÖM, Något om civilrättslig underhållsplikt m. m. vid behovsprövning inom socialhjälpen, s. 135—146.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 12. CARL-FREDRIK CORIN, Stockholms magistrat och borgerskap fram till 1863, s. 535—538.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 2—3. EDWARD ANDERSSON, En utvecklingslinje inom skatterätten, s. 65—76. Bo PALMGREN, Enmansdomstol i stad, s. 77—83. RAGNAR HEMMER, Magnus Erikssons landslagstillämpning i Finland i belysning av medeltida urkunder angående köp och byte av fast egendom, s. 84—101. CARL M. ELWING, Oaktsamhetsbrotten i svenskrätt, s. 102—115. GÖRAN PORTIN, Handelsköp och civila köp, s. 116—142. Y. J. HAKULINEN, Prisets återbäring då köp med flera säljare häves, s. 143—148. MARGA AHLQVIST, En fråga om tillämpningen av SL 9:3, s. 149—154. GUNNAR NYBERGH, Är 9:3 SL tillämplig å ett icke erkänt barn utom äktenskap?, s. 155—160. TORE MODEEN, Nya principer för funktionsfördelningen i den kommunala organisationen, s. 161—170.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 26. GUNNAR GERSTED, Loven om pris- og avancestop, indseende med priser og udbyttebegrænsning m. v., s. 125—133. JØRGEN HANSEN, Veksler, afbetaling og financiering, s. 133—140. — Nr 36. JØRGEN MATHIASSEN, Om forvaltningsakters annullation og omgørelse, s. 141—147. C. HVAM, Afbetalingslovens § 9, stk. 2, 2. pkt., s. 147—151. — Nr 38. STIG JØRGENSEN, Forudsætning og mangel, s. 157—176.

C. H.