Översyn av bokföringslagen. Justitieministern har enligt K. M:ts bemyndigande tillkallat sakkunniga för att verkställa en översyn av bokföringslagen (se SvJT 1962 s. 783). I direktiven uttalas att utvecklingen inom olika områden av samhällslivet kommit bokföringslagen att i vissa hänseenden te sig föråldrad, och utredningens uppgift bör därför vara att mot bakgrund av förändringarna inom näringslivet och med beaktande av moderna redovisningstekniska metoder framlägga förslag till ändringar i den gällande lagstiftningen. Förslagen bör enligt direktiven utformas med hänsynstagande även till bokföringsreglernas funktion i skattehänseende, varvid en samordning och avvägning av näringslivets och skatteväsendets krav bör eftersträvas.

H. D-s

Ur svensk författningssamling 1962
512—514. Lag 21 sept. 1962 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, m. m.
523. KK 5 okt. 1962 om löner m. m. till vissa statsanställda m. fl. under år 1963.
550—555. KK 2 nov. 1962 om hovrätternas domkretsar, m. m.
556. KK 9 nov. 1962 om ändrad lydelse av 9 § kung. d. 25 aug. 1955 (nr 528) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen om nykterhetsvård.
571. Lag 23 nov. 1962 om ändring i sjömanslagen d. 30 juni 1962 (nr 530).
572. Lag s. d. om ändrad lydelse av 34 § sjölagen.
589. KK 16 nov. 1962 om ändring i instruktionen d. 20 mars 1959 (nr 79) för statens rättsläkarstationer.
598. KK 30 nov. 1962 ang. ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar.
604. KF s. d. om ändrad lydelse av 10 § 3 mom. vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
605. Transumt av ämbetsskrivelse s. d. till statens hyresråd ang. avveckling av hyresregleringen i vissa orter.
615. Lag 7 dec. 1962 ang. ändring i lagen d. 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse.
622. Lag 14 dec. 1962 ang. ändring i stadgan d. 21 febr. 1941 (nr 98) om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande.
624. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 29 nov. 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret, så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
625. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 23 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
627. Lag s. d. om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.
640. KK 7 dec. 1962 om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente d. 30 juni 1948 (nr 436).
700. Brottsbalk 21 dec. 1962. S. R.

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Henry Montgomery och hovrättsfiskalen Leif Ekberg.