Ny utredning om oförtjänt markvärdestegring. I enlighet med Kungl. Maj :ts bemyndigande har justitieministern tillkallat sakkunniga för att utreda frågan om lämpliga åtgärder för att, annorledes än genom expropriation, motverka prisstegring på mark och förhindra oförtjänta jordvärdestegringsvinster (se s. 652).
    I direktiven pekas på hur den moderna ekonomiska utvecklingen medför ett ökat behov av affärs- och industrilokaler, rymligare bostäder och större fritidsområden och hur den härav föranledda stigande efterfrågan på mark kan leda till att markpriserna stiger till orimligt höga nivåer. Justitieministern finner det vara en angelägen samhällsuppgift att tillse, att mark kan förvärvas på rimliga villkor samt att otillbörlig stegring av markpriserna motverkas och osund spekulation i värdestegringsvinster i görlig mån förhindras.
    Sedan det visat sig att den s. k. markvärdeutredningens förslag (SOU 1957:43) icke kunde läggas till grund för lagstiftning, uppdrogs åt den år 1960 tillsatta expropriationsutredningen att utreda i vad mån det vore möjligt att inom expropriationslagstiftningens ram lösa problemet med oförtjänt värdestegring. Riksdagen har emellertid hemställt att härutöver en särskild utredning måtte företagas rörande denna fråga.
    Enligt direktiven bör den nya utredningen överväga de uppslag till problemets lösning, som framkommit vid tidigare verkställda utredningar och i den offentliga debatten, varvid uppmärksamhet bör ägnas jämväl rättsutvecklingen på området utomlands, framför allt i de övriga nordiska länderna. Särskilt skall utredningen tillse att möjligheter skapas för kommunerna att i mycket god tid utan förtida eller framdeles uppkommande kapitalkostnader förvärva företrädesrätt till markområden, som inom en ej alltför avlägsen framtid kan komma att omfattas av bebyggelseplaneringen. Här-

650 NOTISERvid kan tillskapande av nya sakrättsliga institut tänkas ifrågakomma. I samband med utredningsarbetet torde ståndpunkt böra tagas till frågan, i vad mån olika slags värdestegring helt eller delvis bör tillgodoföras det allmänna. Hithörande spörsmål bör enligt direktiven allsidigt belysas framför allt mot bakgrunden av hur utvecklingen på stadsbyggnadsväsendets område påverkar markägandet samt markvärdena i tätorterna och deras omgivning, och utredningen bör mot denna bakgrund redovisa sina överväganden av hur samhället lämpligen bör handla i markfrågorna och hur vinster av oförtjänt värdestegring bör behandlas.

H. D-s