Det 23. nordiska juristmötet hålles i Köpenhamn d. 22—24 aug. 1963. Programmet framgår av den inbjudan till mötet, som återges på omslaget till detta häfte.
    Medlemskap i juristmötena kan vinnas genom anmälan till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Stockholm 2, och insändande av medlemsavgiften 25 kronor (postgiro 50 40 20). Föravgiften erhålles de tryckta förhandlingarna från mötet. De medlemmar, som önskar att personligen deltaga i Köpenhamnsmötet, har att betala en särskild deltagaravgift om 35 kronor; för medföljande make erlägges en deltagaravgift om 40 kronor. Medlemsavgift och deltagaravgift bör inbetalas till lokalstyrelsen före d. 1 mars 1963.
    Särskilda anmälningsblanketter avseende Köpenhamnsmötet utsändes till medlemmarna och kan rekvireras från lokalstyrelsen.

 

    Kurs i kriminologi. Under tiden okt. 1963—juli 1964 anordnas liksom tidigare år (se senast SvJT 1962 s. 164) vid universitetet i Cambridge en kurs i kriminologi, närmast avsedd för dem som avlagt juridisk eller annan akademisk examen. Anmälan om deltagande skall senast den 1 april 1963 göras till The Secretary, Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge, England.

H. D-s

 

    Union Internationale des Magistrats avser att hålla sin andra kongress för domare i Haag d. 10—14 juni 1963. Som huvudämnen skall på kongressen behandlas dels frågor om modernisering av civilprocessen, dels straffdomens internationella verkningar. Anmälningar skall insändas till sekretariatet, 16, Lange Voorhout, Haag.

H. D-s

NOTISER

 

    Kanslibyggnad för Vadsbo domsaga. Vadsbo domsagas tingshus i Mariestad, byggt 1924 för dåvarande Vadsbo norra domsaga, har — sedan denna domsaga förenats med Vadsbo södra domsaga till Vadsbo domsaga, i vilken Mariestad ingått den 1 jan. 1959 — visat sig vara för trångt. De tingshusbyggnadsskyldige beslöt därför i sept. 1961 att uppföra en särskild byggnad för domsagans kansli. Denna byggnad är nu färdig. Arkitekt för bygget har varit SAR Nils Sunnerholm, Göteborg. Den nya byggnaden är medelst en entréhall med väggar av glas och metall förbunden med tingshuset och inrymmer i första våningen kanslilokaler jämte ett arbetsarkiv för inskrivningsväsendet och i den andra kontorslokaler, vilka uthyrts till landsfiskalen i Hasslerörs distrikt, länsnykterhetsnämnden i Skaraborgs län och Hasslerörs polisdistrikt. I källarvåningen finnes arkivutrymmen och lunchrum. I samband med flyttningen av kansliet har tingshuset renoverats och bot-

76 NOTISERtenvåningen användes nu i sin helhet för tingsförhandlingarna. Överläggningsrum och förberedelserum, vilka tidigare saknats, har iordningställts, liksom ett samlingsrum för nämnden. För åklagare, advokater och vittnen har friställda rum tagits i anspråk.
    Kanslibyggnaden, vilken kostat omkring 750 000 kronor, invigdes den 24 nov. 1962. Efter ett hälsningsanförande av häradshövdingen Chr. Gemzell i den dubbla egenskapen av ordförande i byggnadskommittén och i tingshusstyrelsen, hölls invigningstalet av hovrättspresidenten Joël Laurin, som hoppades att de nya kanslilokalerna skulle skapa trevnad och trivsel i det dagliga arbetet till båtnad för rättsväsendet. Landshövdingen Bertil Fallenius förrättade medaljutdelning, varefter följde Biskop Tomas' frihetssång, varjämte kyrkoherden Henrik Strandqvist höll en betraktelse. Efter invigningshögtidligheten, vilken ägde rum i tingssalen, följde visning av tingshuset. Vid den efterföljande lunchen för omkring 120 gäster i häradshövdingens tjänstebostad hölls tal av bl. a. landshövdingen Fallenius.

Chr. G.