Rikets judiciella indelning. I SvJT 1963 s. 234 lämnades senast en redogörelse för K. M:ts beslut med anledning av verkställda utredningar om ändring i rikets judiciella indelning även som för igångsatta, icke avslutade dylika utredningar.
    Efter nämnda redogörelses avfattande har K. M:t under år 1963 beslutat om ytterligare några indelningsändringar fr. o. m. d. 1 jan. 1964. Enligt K. M:ts beslut d. 5 april 1963 har sålunda Kinda och Ydre domsaga förenats med Linköpings domsaga. Den sålunda utökade Linköpings domsaga skall enligt beslutet ha tingsställen i Linköping och Kisa samt kansli i Linköping. — Vidare har genom K. M:ts beslut d. 28 juni 1963 Falu stad förenats med Falu domsaga och Norra tingslaget. I övrigt har K. M:t ej funnit skäl att f. n. vidtaga ändring i den judiciella indelningen i Kopparbergs län. — Slutligen har staden Trelleborg jämlikt K. M:ts beslut d. 1 nov. 1963 förenats med Oxie och Skytts domsaga. Domsagan skall fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer ha kansli i Trelleborg. För tiden dessförinnan skall kansliet kvarbliva i Malmö. För domsagans tingslagskola tillsvidare finnas tingställen i Trelleborg och Malmö, men efter kansliets förflyttning skall tingsställe finnas allenast i Trelleborg. För tiden intill förflyttningen skall för Trelleborg finnas särskild inskrivningsdomare med uppgift jämväl att handlägga på ägodelningsdomaren ankommande

148 NOTISERärenden ang. sammanläggning av fastigheter i staden. Särskild inskrivningsdag skall under samma tid hållas för staden.
    Genom beslut d. 4 juli 1963 har K. M:t anbefallt hovr. för Nedre Norrland att verkställa utredning ang. förenande av Västra Hälsinglands domsaga med Norra Hälsinglands domsaga samt Härjedalens domsaga med Jämtlands västra domsaga. Samtidigt har K. M:t förklarat att med återbesättande av de vakanta häradshövdingämbetena i Västra Hälsinglands och Härjedalens domsagor skall anstå tillsvidare intill dess K. M:t annorledes förordnar. Utredningarna pågå.
    Slutligen har K. M:t (i inrikesdep.) d. 13 sept. 1963 förordnat att Umeå socken i bl. a. judiciellt avseende skall fr. o. m. d. 1 jan. 1965 sammanläggas med Umeå stad och sålunda frångå Umeå domsaga. I samband därmed har hovr. för Övre Norrland anbefallts inkomma med utredning rörande frågan om förening av återstoden av Umeå domsaga med Västerbottens södra domsaga. Utredningen pågår.

ThW