Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1963 haft tre sammankomster. D. 25 febr. talade byråchefen i fångvårdsstyrelsen Holger Romander om »Den fakultativa villkorliga frigivningen». »Farliga sexualbrottslingar» diskuterades d. 14 okt. med överläkaren Yngve Holmstedt som inledare. Slutligen redogjorde fil. kand. Kerstin Elmhorn d. 10 dec. för en undersökning kallad »Dold och uppklarad brottslighet bland skolbarn i Stockholm».
 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1963 hållit tre sammanträden. En diskussion d. 30 jan. om straffansvar vid rus inleddes av assessorn Erik Holmberg. D. 27 mars redogjorde hovrättsfiskalen Erland Aspelin för problem som mött inom den pågående utredningen angående försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten. Ett samtal d. 23 okt. om administrativa frihetsberövanden, närmast med anknytning till borgmästaren Carl Svennegårds betänkande »Arbetsföreläggande» (SOU 1963:38), inleddes av barnavårdsdirektören Åke Bylander. Vid sammanträdena har närvarit mellan 40 och 60 företrädare för advokatkåren, domstolarna, kriminalvården, polisen, rättspsykiatrien, rättsvetenskapen, socialvården och åklagarna. Det tidigare arbetsutskottet (se SvJT 1962 s. 253) ersattes vid sammanträdet d. 27 mars med följande: leg. läkaren Henry Littman, Malmö, sammankallande, barnavårdsdirektören Åke Bylander, Malmö, stadsfiskalen Harry Hågeman, Malmö, prof. Alvar Nelson, Lund, och adv. Görel Nordqvist, Malmö.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 26 okt. 1963 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Erik Alexanderson och med ett rekordartat deltagande. Bland gästerna märktes justitieminister Kling, representanter för högsta domstolen och samtliga hovrätter, domstolskommitténs ledamöter samt för häradshövdingarnas i Finland förening lagmannen Lauri Hertzberg i Borgå. Vid mötet talade domstolskommitténs ordförande hovrättspresidenten Knut Elliot över ämnet »Domkretsindelningen». Föredraget beledsagades av ljusbilder, visande en länsvis gjord indelning av riket i nya domkretsar. Av förvaltningsberättelsen framgick att styrelsen som vanligt besvarat ett stort antal remisser och att almanack för domsaga utgivits under redaktion av häradshövdingen Torsten Myrland. Av styrelsens ledamöter hade lagmannen Gunnar Bogren och häradshövdingen P.-O. Hainer begärt att få avgå. Efter företagna nyval består styrelsen av häradshövdingarna Alexanderson, ordf., Myrland, v. ordf., Källoff, sekr., Hasslow, kassaförv., Baumgardt, Ribbing och Östberg samt tingsdomaren Sigander med häradshövdingarna Engström och Stangenberg, vattenrättsdomaren Sohlberg och tingsdomaren Stenström som suppl. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 235, därav 4 hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 16 nov. 1963 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Nils Rap-

NOTISER 151pe, Jönköping. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt ett stort antal föreningsmedlemmar. Under förmiddagen hölls föredrag av justitiekanslern Sten Rudholm om förslaget till ny grundlag, varjämte rådmannen Birger Brandt besvarade frågor angående förslaget om rådhusrätternas förstatligande. Eftermiddagen ägnades åt överläggning över ämnet »Brottsbalken och kriminalvården». Inledare var generaldirektören Torsten Eriksson. På kvällen var gemensam middag anordnad för deltagarna å Solliden.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Nils Rappe, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, v. ordf., borgmästarna Åke Jansler, Östersund, och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Allan Källoff, Borås, Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Torsten Huldén, Göteborg, och Erik Björkman, Sthm, kassaförv., ävensom assessorn Georg Danckwardt, Norrköping. Styrelsesuppl. är assessorerna Per-Olof Holmäng, Göteborg, Harald Nordin, Sthm, och Sven Braun, Malmö. — Föreningen har 292 medlemmar och tre hedersledamöter.