Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1963 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 29 mars och extra möte d. 29 nov. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra höll direktören i Stim doktor Sven Wilson, Sthm, föredrag över ämnet »Om upphovsrätten i praktisk tillämpning».
    Styrelsen har utgjorts av adv. Enar Lindblom, Linköping, ordf., Arnold Andersson, Motala, v. ordf., Bengt Skantze, Jönköping, Curt Waldenström, Norrköping, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Suppl. har varit adv. Bengt Hesser, Linköping, Lennart Pontén, Katrineholm, och Kristoffer Strümpel, Kalmar. Till led. i samfundets nämnd var valda adv. Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, Bror Schultz, Jönköping, och Britt Åström, Linköping, med adv. Åke Bohman, Kalmar, Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Erik Johansson, Mjölby, såsom suppl. Som avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. — Avdelningen hade vid ingången av året 135 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 16 mars 1963 i Karlstad. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Otto Lange, Kristinehamn, ordf. (avliden under året), H.-G. Grefberg, Örebro, Adolf Hamilton, Uppsala, sekr., Robert Kempff, Sala, och Bertil Sylwan, Falun, med adv. Fritz Helmer, Karlstad, Roland Eliason, Falun, Hans-Erik Mattsson, Örebro, Sven Peter Troili, Västerås, och Kurt Winberg, Uppsala, som suppl. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes adv. Josef Frenander, Örebro, Mats Gerdén, Falun, och Aje Werner, Karlstad, med adv. Olle Jonsson, Torsby, Robert Melin, Falun, och Lars-Erik Widell, Karlskoga, som suppl. Vid årsmötet antogs nya stadgar för avdelningen. Vidare beslöt årsmötet rekommendera avdelningens ledamöter och hos dem anställda juris kandidater att höja redan tecknade gruppförsäkringar avseende liv, olycksfall och sjukdom samt att låta försäkringarna jämväl omfatta äkta makar. I anslutning till årsmötet höll docenten Ola Nyquist, Uppsala, föredrag över ämnet »Mutor och bestickning». Vid ett heldagssammanträde under hösten 1963 med styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter och i närvaro av advokatsamfundets sekr. diskuterades olika för advokaterna viktiga intressefrågor. — Avdelningen har för närvarande 117 ledamöter.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1963 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit antagande av nya stadgar för avdelningen samt föredrag av adv. Wilhelm Penser, Eslöv,

154 NOTISERöver ämnet »Något om kommunikation med myndigheter». Avdelningen har i samarbete med Sveriges Juristförbund under våren 1963 ordnat en kurs i familjerätt.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Penser, ordf., Torsten Lundius, Lund, Lennart Vilén, Malmö, Ove Wickman, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med adv. Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Nils Edström, Malmö, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd har varit adv. Henning Dahlin, Ystad, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Helmer Wåhre, Eslöv, med adv. Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, Folke Guldstrand, Tomelilla, Hugo Olsson, Malmö, och Bengt Holmberg, Hälsingborg, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1963 års utgång 173 medlemmar.