Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie årsmöte d. 28 mars 1963. Efter då företagna val består styrelsen av adv. Bo Westman, ordf., Gunnar Brattne, v. ordf., Eskil Weibull och Gösta Sjögren, samtliga i Göteborg, Ewert Storm, Skara, Rudolf Lidmar, Halmstad, Rolf Gillblad, Uddevalla, och Gunnar Lagerberg, Borås, med adv. Arne Jörgensen och Bo Björck, Göteborg, samt Sven Englund, Trollhättan, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bo Björck och klubbmästare adv. Jan Melin, Göteborg. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes adv. Lars Odert, Åke Eckerstein, Hjalmar Swedberg och Rolf Leman, samtliga i Göteborg, Einar Hammar, Uddevalla, och Sture Bernstone, Vänersborg. Till suppl. valdes adv. Olof Ahlstedt, Hans Vinge, Hans Johnson, Folke Wistrand, samtliga i Göteborg, samt Gösta Mellander, Skövde, och Bo Redgard, Borås.
    Vid sammanträdet höll adv. Sven Englund föredrag över ämnet »Tolkning och tillämpning av de s. k. tilltrosparagraferna». Avdelningen har anordnat ett antal diskussionsaftnar under året samt under hösten 1963 en kurs för genomgång av brottsbalken med deltagande av ett 70-tal av avdelningens ledamöter. — Avdelningen har för närvarande 209 ledamöter.

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Sundsvall d. 16 mars 1963. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats, inledde adv. Ulf Berglöf en diskussion genom att hålla ett föredrag under rubriken »Oss kolleger emellan».
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gösta Heilborn, Östersund, ordf., Frans Victor, Östersund, sekr., Ulf Berglöf, Skellefteå, Hans Lindberg, Gävle, Theodor Lundberg, Luleå, och Ragnar Reimers, Sundsvall, med adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Birger Johansson, Umeå, och Karl-Erik Larsson, Sundsvall, såsom suppl. Led. i samfundets nämnd är adv. Karl-Lennart Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Gunnar Thorbjörnsson, Gävle, med adv. Arne Kjelson, Sundsvall, Håkan Gustavson, Piteå, och Sixten Brolén, Östersund, såsom suppl. — Avdelningen har 114 medlemmar.