158    Nytt justitieråd. K. M:t har 30 dec. 1963 till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1964 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Peter Westerlind.
    Justitierådet Westerlind är född i Karlstad 1917, blev student i Gävle 1936 och jur. kand. i Stockholm 1941. Efter tjänstgöring i Västmanlands västra domsaga och Stockholms rådhusrätt inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1944, assessor 1950 och hovrättsråd 1959. Han var sekreterare i riksdagens tredje lagutskott 1951—1953 och åt 1948 års sparbankssakkunniga 1952—1954, sakkunnig i justitiedepartementet 1953 och i finansdepartementets rättsavdelning 1954—1955, sekreterare i lagberedningen 1955—1959, ledamot och tillika sekreterare i beredningen 1959—1960, sakkunnig i justitiedepartementet 1961 samt särskild utredningsman för överarbetning av vissa delar av lagberedningens jordabalksförslag (jordabalksutredningen) 1961—1963. Vidare deltog han 1958—1960 i kreditmarknadsutredningens arbete såsom expert. Sedan 1961 är han ledamot i Svenska gruvföreningens juridiska kommitté. Av trycket har han utgivit Banklagen av den 31 mars 1955 med kommentar (1958), Sparbankslagen av den 3 juni 1955 med kommentar (1961), Reviderat förslag till jordabalk m. m. (SOU 1963:5; se ovan s. 143) samt tidskriftsartiklar i juridiska ämnen.

 

    Nytt regeringsråd. K. M:t har 30 dec. 1963 till regeringsråd fr. o. m. 1 jan. 1964 utnämnt rättsavdelningschefen i statsrådsberedningen, hovrättsrådet i Göta hovrätt Bengt Wieslander.
    Regeringsrådet Wieslander är född i Malmö 1 febr. 1920, blev student i Uppsala 1938 och jur.kand. i Stockholm 1944. Efter tingstjänstgöring i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga inträddehan i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1947, assessor 1955 och hovrättsråd 1959. Efter att ha biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1955 blev han lagbyråchef där 1956 med tjänstgöring i statsrådsberedningen och rättsavdelningschef i statsrådsberedningen 1962. Han har tjänstgjort i första lagutskottet som notarie med sekreterargöromål vid 1951 års riksdag och som sekreterare vid 1952 och 1953 års riksdagar.

 

    Statsrådsberedningen. K. M:t har
    19 dec. 1963 förordnat statssekr. i jordbruksdep. Valfrid Paulsson till statssekr. i statsrådsberedn. fr. o. m. 1 jan. 1964;
    30 dec. 1963 förordnat lagbyråchefen i ecklesiastikdep., hovr.rådet i Göta hovr. Georg Ericsson till chef för rättsavd. i statsrådsberedn. fr. o. m. 1 jan. 1964.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 24 jan. 1964 förordnat rådm. i Gtbg Härje Stenberg att tv tjänstgöra såsom sakkunnig i justitiedep.
    Dep.chefen har
    19 dec. 1963 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger till sekr.åt den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären;
    27 dec. 1963 förordnat jur. kand. C. B. Follin till expert i 1963 års markvärdekomm.;

PERSONALNOTISER 159    8 jan. 1964 förordnat pres. i Svea hovr. Sture Petrén att såsom expert biträda vid arbetet med förberedande av revision av Bernkonv. för skydd av litterära och konstnärliga verk;
    15 jan. 1964 förordnat byrådir. Kjell-Olof Feldt till sekr. i utredn. om tidningspressens ekonomiska förutsättningar m. m.;
    20 jan. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Höglund att såsom sakkunnig följa arbetet i den komm. som i Danmark tillsatts rör. arvskifteslagstiftn.