WALTER KRUSCH. Seite und Einheit. Grundfragen des Rechts. Ein Beitragzur funktionellen Rechtstheorie. Dargestellt an der Funktionsstruktur des ordre public. Tübingen 1962. Mohr (Siebeck). 332 s. DM 37,50.

    Den föreliggande undersökningen, som publicerats några år efter sin författares frånfälle, sönderfaller i två från varandra fristående och dock med varandra nära förbundna huvudavsnitt. Den första avdelningen, som nästan uteslutande är av kunskapsteoretiskt innehåll, behandlar spörsmålen om de kategorier som även rättsvetenskapen begagnar, då den talar om de olika sidor, från vilka en problemställning eller ett fenomen behandlas. Bokens andra hälft behandlar metodiken i ordrepublic-läran och har såtillvida mera direkt rättsvetenskapligt intresse. Även här dominerar emellertid de kunskapsfilosofiska aspekterna och ställer onekligen stora krav på läsarens förtrogenhet med nyare strömningar inom vetenskapsteorien, om arbetet skall kunna studeras med behållning.

I. A.

WOLFGANG NAUCKE. Kant und die psychologische Zwangstheorie Feuerbachs. Hamburg 1962. Hansischer Gildenverlag. Kieler rechtswissenschaftliche Abhandlungen. Nr 3. 94 s.

    Med utgångspunkt från upplysningstidens, av Beccaria och de franska encyklopedisterna utformade, klart relativa straffrättsteori, som söker straffets berättigande i dess nödvändighet eller nytta för samhälle och individ, har förf. mot varandra ställt Kants metafysiskt motiverade absoluta vedergällningsteori och Feuerbachs berömda och för den fortsatta europeiska utvecklingen avgörande lära om det från strafflagen utgående psykologiska tvånget för allmänheten och den presumtive lagbrytaren att underkasta sig den genom samhällsfördraget grundade rättsordningens förbudsnormer. Med hänsyn till det starka inflytande som Kants pliktfilosofi utövade på Feuerbach och andra samtida rättsvetenskapsmän är det ej ägnat att förvåna, om man gärna velat uppfatta Feuerbachs straffteori som ett försök att sammansmälta de samtida liberala relativistiska åskådningssätten inom straffrättsfilosofien med den Kantska absoluta rättviseideologien. Naucke påvisar emellertid i sitt arbete, att läran om det från den — låt vara kategoriskt — gällande strafflagen utgående psykologiska tvånget helt hör hemma bland de relativa straffrättsteorierna.

I. A.

 

13—643004. Svensk Juristtidning 1964